Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sulemani a sandane ni itoe ra: Dii fe kolonna a fafe rasɛwama nɛn, koni dii xaxilitarena a nga tɔrɔma nɛn.
2Nafunla sɔtɔxina a ɲaxin na, na tɔnɔ mi na, koni tinxinyaan muxun xunbama sayaan nin.
3Alatala mi tinxin muxune luyɛ kamɛn na, koni a muxu ɲaxine fe nataxine kalama.
4Muxun naxanye mi walima, ne yiigelitɔyaan nan xilima, koni muxun naxanye tan walima, ne nafunla nan sɔtɔma.
5Muxun naxan se xabaxine malanma a waxatini, xaxilimaan nan na kanna ra, koni naxan xima se xaba waxatini, yagin nan na kanna xa.
6Tinxin muxune barakan nan xilima e yɛtɛ ma. Koni muxu ɲaxine fala xuine gbalo feene nan luxunma.
7Tinxin muxune fe na rabira muxune ma, e dubama nɛn e xa, koni muxu ɲaxine xili kalama nɛn alo se kunxina.
8Fe kolonna muxun naxan bɔɲɛni, na tinma nɛn yamarine ma. Koni xaxilitare falane muxun naxan dɛ, bɔnɔn na kanna xa.
9Fɛ mi muxun naxan sigati kii ra, na kanna ratangaxi. Koni naxan sigan tima tinxintareyaan kiraan xɔn, na fe makɛnɛnma nɛn.
10Muxun naxan a yɛɛn magirama bodene yanfadeni, na yamaan nan tɔrɔma. Koni xaxilitare falane muxun naxan dɛ, bɔnɔn na kanna xa.
11Tinxin muxuna falane fama nii rakisin nan na. Koni muxu ɲaxine fala xuine gbalo feene nan luxunma.
12Xɔnnantenyaan yɛngɛne nan nakelima, koni xanuntenyaan hakɛne birin nan ɲanma.
13Fe kolonna famuma xaxilimana falane nin, koni xaxili mi muxun naxan ma, bosaan nan na kanna xa.
14Fekolonne kolonna nan namarama, koni xaxilitarene falan kalan nan tima xulɛn.
15Nafulu kanna sɔtɔ seene nan a ratangama alo taa makantanxina. Koni yiigelitɔyaan nan sɛnbɛtarene kalama.
16Tinxin muxune saranna nan nii rakisin na. Koni muxu ɲaxina a sɔtɔ seene nan tongoma, a yulubin liga.
17Muxun naxan a xuru falane ramɛma, na sigan nii rakisin kiraan nan xɔn. Koni, muxun naxan sɔn falama a xa, a mi a suxu, na lɔma ayi nɛn.
18Nafigin nan xɔnnantenyaan luxunma. Koni xaxilitaren nan xili kala falane raxuyama ayi.

19Falan na wuya ayi, hakɛn fan mi ɲanma. Nayi, xaxilimaan nan a dɛɛn suxuma.
20Tinxin muxuna falane dangu gbeti gbeen na. Koni muxu ɲaxin bɔɲɛ yi feen tɔnɔn mi na.
21Tinxin muxuna falan tɔnɔn muxu gbegbe ma, anu, xaxilitarene faxama bayo e mi e mirima.
22Nafunla sɔtɔma Alatala barakan nin. A mi tɔrɔya yo sama a fari.
23Fe ɲaxi ligan findixi sabaan nan na xaxilitaren yii. Koni xaxilimayaan findixi sɛwan nan na xaxilimaan yii.
24Muxu ɲaxin gaxuma naxan yɛɛ ra, na a sɔtɔma nɛn. Koni tinxin muxun tan a waxɔn feene nan sɔtɔma.
25Foye gbeen nɛɛn fa dangu, muxu ɲaxine bata raxɔri, koni tinxin muxun luma nɛn habadan.
26Muluxunna ɲinne ramuluxunma, tutin fan yɛɛne tɔrɔma, muxu narixin fan na kii nin a xɛ muxun xa.
27Alatala yɛɛragaxun muxune siimayaan xɔnkuyama ayi, koni muxu ɲaxine siin ɲanma nɛn sinma.
28Tinxin muxune xaxili tixi sɛwan nan na, koni muxu ɲaxine yigin kalama nɛn.
29Alatalaa kiraan findixi yigiyaden nan na tinxin muxune xa, koni a fe ɲaxi rabane kalama nɛn.
30Sese mi tinxin muxun nabirɛ, koni muxu ɲaxine mi nɔɛ luyɛ yamanani.
31Xaxilima falane minima tinxin muxun nan dɛ. Koni wule falane lɛnne xabama a ra nɛn.
32Xa tinxin muxun falan ti, fanna na a ra, koni muxu ɲaxine dɛɛn fe ɲaxin nan falama.