Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑdomɔɔ kotinɔ̀. Dɛbirɛ dɛ̀ɛ̀ ciì dɛ̀ nɑ́ríkùnko dɛ cicɛ yɛ̀mmɛ̀ mmɛ, dɛ̀ɛ̀ yɛi nkɛ̀ dɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri dɛ yɔ̃ kɔ̃mɛ.
2Mɛyɛi nkó tikpɑ̀tì í mɔkɛ mucɔ̃́ntimu, mɛborimɛ sɑ̀ɑ̀mɛ̀ kpɛti tiì duɔ̀ mmufòmmu.
3Kuyie nhɔ̃ í nyóu kɛ̀ dikònnìi pĩ́ nwèè borimɛ wenni, kù mɛ nhɔ̃ í nduɔ́ nhonitiyɛiwe ò dɔ́ dɛ̀.
4Wèè pĩ mmutɔ̃mmú nɛ̀ tikɔ̃nnɛ́yɑ̃ɑ̃ti ò nɑɑ̀ nfɛdɑwɑnfɛ̀ nfɛ, kɛ̀ wèè pĩ nnɛ̀ tikɔ̃nyɑuti kòò kpɑ̀rìku.
5Wèè sɔ̀rì tidiitì dididɛ̀ì mɔ̀nnì ò ciìmu, wèè duɔ́ dididɛ̀ì mɔ̀nnì kòò yo nyifɛi.
6Bɛ̀ɛ̀ borimɛ wenni bɛ̀ piɛti mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ, kɛ̀ bɛnitiyɛibɛ sɔrì bɛ yonku bɛ nɑ́ɑǹtì miɛkɛ.
7Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nyɛ̃̀ nwèè borimɛ wenni o kpɛ́í, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yɛ̃̀ nhoyonkuwe nwe nɛ̀ o yètìròo.
8Wèè ciì weè yìé ntinɑ́ɑǹtì, wèè nɑ́ɑntɛ tiyɛinnɑ́ɑǹtì kòò fieti.
9Wèè dɔɔ̀rìmɛ̀ wenni ò ɔ̃ nkérí kɛ í yĩɛ̃̀kù, wèè kɔ̃mɛ í wenni kɛ̀ bɛ̀ ò yɑ̀u.
10Wèè sɔ̀ri kɛ kɑ̃́mii inuɔ ò fɛ̃́ũnko bɛtɔbɛ̀ mbɛ, wèè nɑ̀ɑ́ tiyɛinnɑ́ɑǹtì kòò fieti.
11Bɛ̀ɛ̀ borimɛ wenni bɛ̀ nɑ́ɑǹtì duɔ̀ mmufòmmu mmu, kɛ̀ bɛnitiyonkubɛ sɔrì bɛ yonku bɛ nɑ́ɑǹtì miɛkɛ.
12Wèè nìí mbɛtɔbɛ̀ ò ce nyɛkpɑ̀rɛ̀ nyɛ, kɑ̀ɑ dɔ́ otɔù ɑ bɑ́ɑ́ yɑ̀ o yɛi.
13Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ bɑntɛ́ mɛciì nyiɛ̀ nho nɑ́ɑǹtì miɛkɛ nkɛ, kɛ̀ tiyɛ̃ĩti bo kuyɛìnkù kpɛ́í.
14Mɛciì nyɛmbɛ̀ yɛ̀útí bɛmɑ́ɑ̀ ndi mɛciì, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛi nkɛ̀ bɛ nɑ́ɑǹtì bɛ̀ buɔ̀ mmɛcɑ̃ɑ̃.
15Tikpɑ̀tì yiɛ̀ nkpɑ̀tì ò kɑ̃nkɛ́ kuduotí kɔ̃mɛ mmɛ, kòo cĩ̀rì sémmɛ̀ ò kɔ̀ù.
16Wèè borimɛ wenni o kó mucɔ̃́ntimu tú mufòmmu, kòo nitiyonkuwe yeti tú mɛyɛi.
17Wèè yié nyitié nhò kèrí mufòmmu cɛ nku, wèè yetɛ itié nkòò fieti.
18Wèè sɔ̀rì mɛpómmɛ̀ ò tu siyɑ́ɑ̀bìsí yiɛ̀ nwe, wèè wɑ́tìrì bɛtɔbɛ̀ kòò tu kuyɛìnkù.

19Kɑ̀ɑ nùù tònnì ɑ ɔ̃ɔ̃ yetɛ́mu, wèè pĩ nho nùù ò ciìmu.
20Wèè borimɛ wenni o nɑ́ɑǹtì dònnɛ̀ mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀ mmɛ, onitiyonkuwe toti mɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ í tú dɛ̀mɑrɛ̀.
21Wèè borimɛ wenni o nɑ́ɑǹtì teénnɛ̀mu bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u, kɛ̀ kuyɛìnkù kɔ̃ nku yɛìntì kpɛ́í.
22Kuyie ndɔ̀ɔ̀ wè mɛsɑ̀ɑ̀ nweè kpɛrɛ yíé, wèè dɔ̀ɔ̀rinɛ̀ muwɛ̃rímú ò í yɛ́útí dɛ̀mɑrɛ̀.
23Kuyɛìnkù borɛ̀ mɛyɛi nyí tú dɛ̀mɑrɛ̀, dɛ̀ ɔ̃ nkù dò ntikpɛìtì nti, wèè mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ wenwe nɔnnɛ̀ mɛciì.
24Onitiyonkuwe í dɔ́ dɛ̀, dɛɛ̀ ò tùɔ̀kùní, kɛ̀ wèè borimɛ wenni kòò piɛti ò dɔ́ dɛ̀.
25Kɛ̀ kuyɑɑkù tùɔ̀kɛní kù ɔ̃ɔ̃ nɛinɛ̀mu onitiyonkuwe, wèè borimɛ wenni kòo nfííkú dipũũ kɔ̃mɛ.
26Dèmmúrɛ̀ yɑ̃̀ríkú mɛ̀ɛ̀ botí yɛnìì, kuyukú tii mɛ̀ɛ̀ botí inuɔ, wèè duɔ́ nhotɔ̃nnɛ́díétì mutɔ̃mmú dɛ̀ ɔ̃ mmɛ nhò dò.
27Wèè dé Kuyie nho bie nhɔ̃ɔ̃ yíɛ́mu, kòo nitiyonkuwe kpɛyɛ yɑɑtɛ.
28Onitisɑ̀ù bɑ̀ɑ dɛ̀, dɛɛ̀ ò duɔ̀ ndiwɛ̀ì, onitiyonkuwe bɑ̀ɑ dɛ̀ í ò duɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀.
29Kuyie nhɔ̃ nkɑ̃nkɛ́mu wèè dɔɔ̀rìmɛ̀ sìɛ́, wèè kɔ̃mɛ í sìɛ́ kòò duò.
30Dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑmpɛ wèè borimɛ wenni, bɛnitiyonkubɛ mɛ nyí yó nkpɑɑ́ dihɛì.
31Wèè borimɛ wenni ò nɑ̀ɑ́nnɛ̀ mɛciì mmɛ, kɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀ dò mbɛ̀ɛ kékɛ́ bɛ nɔ́ndiɛ́.
32Wèè borimɛ wenni o nɑ́ɑǹtì teénnɛ̀mu, kòo nitiyonkuwe kpɛti kɔùrì.