Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɛ́ ↄ̃nↄna ì to a mae pↄ kɛ na, nɛ́ sↄũ ì a da pↄ yaɛ̀.
2Ɔvãi lí àikɛo, yãkɛa a zɛ́wa ì ń sí gawa.
3Dii lí to nↄana gbɛ̃maa dɛo, mɛ́ ì vãikɛnaↄ tɛ̃́ ń pↄeã pↄ́.
4Pↄewosai ì to wà taasikɛ, zĩkɛa ↄplapla mɛ́ ì to wà kɛ pↄde ũ.
5Nɛ́ pↄ́ blɛ gba dↄ̀ saɛá nɛ́ laaideɛ, nɛ́ pↄ́ ì i'o pↄkɛkɛgↄↄ wí dↄ̃o.
6Gbɛ̃maa mi ìↄ báaa vĩ, ãma yãpãsĩ mɛ́ vãikɛna lɛ́ pà.
7Gbɛ̃maa lí ga ń a tↄ́oo, vãikɛna tↄ́ ì midɛ.
8Ɔ̃nↄna ì zĩkɛ yãdilɛnɛↄwa, yãbↄlɛna ì azĩa nɛ́.
9Gbɛ̃́ pↄ́ ì yãkɛ a zɛ́wa ku dↄdↄa, yãbɛ̃ɛkɛna yã́ a bↄ.
10Gbɛ̃gwaa ń wɛ́ vãio ì mↄ́ ń yã́o, gbɛ̃́ gbaa laai ì íbɛlɛmidɛ.
11Gbɛ̃maa lɛ́á nibↄna wɛ̃nideɛ, yãpãsĩ mɛ́ vãikɛna lɛ́ pà.
12Zaakↄ̃u ì sòle da, yeakↄ̃i ì láka tàae píia.
13Ɔ̃nↄyã ìↄ dↄ laaide lɛ́u, flã mɛ́ ↄ̃nↄkɛ̃sãmade pↄ́ ũ a kpɛsɛa.
14Ɔ̃nↄna ìↄ dↄ̃a kũ̀sũa dia, laaisaide lɛ́ ì aà dayãu àa.
15Ɔde àizɛɛ ìↄ dɛɛ̀ wɛ̃́lɛ bĩ́ide ũ, wɛ̃nade taasikɛa mɛ́ aà midɛa ũ.
16Gbɛ̃maa asea ì mↄɛ̀ ń wɛ̃nio, vãikɛna ài ì ĩadama iɛ̀.
17Gbɛ̃́ pↄ́ ì lɛdama ma wɛ̃ni zɛ́ sɛ̀, gbɛ̃́ pↄ́ ì totoa dilɛ pã zã̀ zɛ́wa.
18Gbɛ̃́ pↄ́ za gbɛ̃́u mɛ́ a ye wa dↄ̃o ɛɛdeɛ, gbɛ̃'ↄ̃ↄkpanaá sↄũɛ.

19Duuna a gíↄ kui yã́ dasi bↄlɛa guuo, gbɛ̃́ pↄ́ ì a lɛ́ fↄ̃́á laaideɛ.
20Gbɛ̃maa lɛ́naá ã́nusu maaɛ, vãikɛna nↄ̀sɛ gbiao.
21Gbɛ̃maa yã'oa ì ń dazɛwa dasi, laaisaide ì ga ↄ̃nↄkɛ̃sãma guuɛ.
22Dii báaadaańgu ì ń kɛ ↄde ũ, zĩkɛa ń taasio lí pↄe kã́fĩo.
23Dàakɛa dɛ sↄũɛ kↄ̃̀ↄ yã́ ũɛ, ↄ̃nↄkũa mɛ́ ì kɛ laaideɛ na.
24Yã́ pↄ́ vãikɛna lɛ́ a vĩakɛ mɛ́ a aà le, Lua a gbɛ̃maa pↄeã pↄ́ kpawà.
25Tó ĩ́ana kàka à gɛ̃̀, vãikɛnaↄ aaↄ ku lↄo, gbɛ̃maa zĩ́na mɛ́ ìↄ pɛ́lɛa gↄↄpii.
26Lá lɛmuu kũ̀ma ì kɛ swaaɛ, lá súɛlɛ ì kɛ wɛ́ɛ, màa zígbiade dɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa aà zĩↄnɛ.
27Vĩakɛa Diiɛ ì wɛ̃ni gbã̀a kã́fĩ, vãikɛnaↄ sↄ̃, an wɛ̃ni a kulunkũ.
28Gbɛ̃maaↄ wɛ́ ìↄ dↄ pↄnai, vãikɛnaↄ sↄ̃, tãmaa a ń nɛ́ɛ.
29Dii zɛ́ mɛ́ mikpakĩi ũ gbɛ̃maaↄnɛ, vãikɛnaↄ sↄ̃, Dii ì ń kaalɛɛ.
30Gbɛ̃maa a fu bauo, gbɛ̃vãi sↄ̃ a zↄ̃lɛkĩi e dṹniauo.
31Ɔ̃nↄ ì bↄ gbɛ̃maa lɛ́u, lɛvãide sↄ̃, wa aà lɛ́na zↄ̃ɛɛ.
32Gbɛ̃maa yã́ pↄ́ kũ̀ wà onɛ́ dↄ̃, yãbɛ̃ɛ ìↄ dↄ gbɛ̃vãi lɛ́u.