Text copied!
CopyCompare
A BUK TABU A MAULANA KUNUBU ma A KALAMANA KUNUBU - Tinata Valavalar

Tinata Valavalar 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A umana tinata valavalar kai Solomon. Ba ra bul i kabinana tamana i gugu tana, Ma ba ra bul i lunga nana i ngarao tana.
2A tabarikik ba di ga long ia pa i vadongone ta tikai, Ma ga ra mangamangana takodo i varvalaun kan ra minat.
3A Luluai pa na nur vue ra bala i ra tena takodo upi na mulmulum, Ma i vung vue ke ra mamainga kai ra tena varpiam.
4Nina i biluane ra papalum, na luveana, Ma ga nina i ongaongor ta ra varvakai, na uviana.
5A bul nina i varurue magit ta ra e na keake i kabinana, Ma ga ra bul i va mat ta ra e na varuruai i vuna ta ra niruva.
6A varvadoan i ki ta ra ulu i ra tena takodo, Ma ra vakavakaina i ki ivai ta ra ngie i ra tena varpiam.
7Di matamatane upi ra tena takodo, ma di pite pa ia, Ma ga ra iang i ra tena varpiam na mareng ika.
8Nina i kapa ra nuknukina i kapupi ra umana vartuluai, Ma nina i tatike ra tinata na papaua na virua.
9Nina i dovot kana mangamangana vanavana bulu, Ma ga nina i vabilak kana mangamangana, da kapa boko ure.
10Nina i pitu mata i vuna ta ra varngangar, Ma nina i tatike ra tinata na papaua na virua.
11Ra ngie i ra tena takodo i da ra mata na nilaun, Ma ra vakavakaina i ki ivai ta ra ngie i ra tena varpiam.
12A milmilikuan i vuna ta ra lavur varngangar, Ma ga ra varmari i tuba ra labur varpiam par.
13Di na tadav ra kabinana ta ra ngie i nina i kapa ra nuknukina, Ma ga ra virit i topa ra tamuru i ra papaua.
14A umana tena kabinana dia vung vake ra minatoto, Ma ra ngie i ra umana papaua i da ra vinirua i maravai.
15A tabarikik kai ra uviana kana dekdek na pia na pal, Ma ra umana luveana dia virua ta kadia kini na niiba.
16Ra varvakai kai ra tena takodo i papait na vatavua ra nilaun, Ma ra vuai ra papalum kai ra tena varpiam i papait na vatavua ra varvakaina.
17Nina i nuk pa ra varvateten i vanavana ta ra nga na nilaun, Ma ga nina i pue vue ra varpit i vana rara.
18A tena vavagu i ive ra milmilikuan, Ma nina ba i vatang ra tinata na varurai i lunga.

19Ba da vangala ra tinata da rara bula tana, Ma ga nina ba i kure bat ra ngiene i kabinana.
20A karamea i ra tena takodo i da ra ngatngat na silva; Ma ra bala i ra umana tena varpiam pa i manga topa ta magit.
21Ra ngie i ra tena takodo i tabar mangoro, Ma ga ra umana lunga dia mat ma ra papaua.
22A varvadoan kai ra Luluai i vuna ta ra kini na uviana, Ma ra niongor pa i vanot ia.
23A lunga i libur ma ra kaina mangamangana, Ma nina i kapa ra nuknukina i gugu ta ra kabinana.
24Nina ra magit ba ra tena varpiam i burutue na tadav ia muka, Ma da tul tar ra magit ta ra tena takodo, nina i mainge.
25Ba ra kalivuvur i bolo, ra tena varpiam i panie tana, Ma ra tena takodo i da ra vunapaina i tur okot tukum.
26Da ra tava mapak ta ra pal a ngie i dat, ma da ra mi ta ra kiau na mata i dat, Damana ra tabauma pire diat dia tultulue.
27A variru tadav ra Luluai i valolokon ra kini ati ra pia, Ma da vakom ra kilala kai ra tena varpiam.
28A mutuai ra kini nunur kai ra tena takodo a gugu, Ma ra magit ba ra umana tena varpiam dia ki pa ia na panie ke.
29A nga kai ra Luluai ia ra bakbakit ure ra tena takodo, Ma ga ra umana tena pait ra kaina dia virua tana.
30Pa da tak vakari vue muka ra tena takodo, Ma ga ra umana tena varpiam pa diat a ki vatikai ta ra gunan.
31Ra ngie i ra tena takodo i vuai vaarike ra kabinana, Ma da poko kutu vue ra karamea i ra tena tavir.
32A ura bul na ngie i ra tena takodo dir matoto ta ra magit i vakak, Ma ra ngie i ra umana tena varpiam i tatike ra magit i gegagege.