Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - امثال

امثال 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1امثال سلیمان: پسر حکیم پدر خود رامسرور می‌سازد، اما پسر احمق باعث حزن مادرش می‌شود.
2گنجهای شرارت منفعت ندارد، اما عدالت از موت رهایی می‌دهد.
3خداوند جان مرد عادل را نمی گذارد گرسنه بشود، اما آرزوی شریران را باطل می‌سازد.
4کسی‌که به‌دست سست کار می‌کند فقیرمی گردد، اما دست چابک غنی می‌سازد.
5کسی‌که در تابستان جمع کند پسر عاقل است، اما کسی‌که در موسم حصاد می‌خوابد، پسر شرم‌آورنده است.
6بر سر عادلان برکت‌ها است، اما ظلم دهان شریران را می‌پوشاند.
7یادگار عادلان مبارک است، اما اسم شریران خواهد گندید.
8دانادل، احکام را قبول می‌کند، اما احمق پرگو تلف خواهد شد.
9کسی‌که به راستی راه رود، در امنیت سالک گردد، و کسی‌که راه خود را کج می‌سازد آشکارخواهد شد.
10هر‌که چشمک می‌زند الم می‌رساند، امااحمق پرگو تلف می‌شود.
11دهان عادلان چشمه حیات‌است، اما ظلم دهان شریران را می‌پوشاند.
12بغض نزاعها می‌انگیزاند، اما محبت هر گناه را مستور می‌سازد.
13در لبهای فطانت پیشگان حکمت یافت می‌شود، اما چوب به جهت پشت مردناقص العقل است.
14حکیمان علم را ذخیره می‌کنند، اما دهان احمق نزدیک به هلاکت است.
15اموال دولتمندان شهر حصاردار ایشان می‌باشد، اما بینوایی فقیران هلاکت ایشان است.
16عمل مرد عادل مودی به حیات‌است، امامحصول شریر به گناه می‌انجامد.
17کسی‌که تادیب را نگاه دارد در طریق حیات‌است، اما کسی‌که تنبیه را ترک نماید گمراه می‌شود.
18کسی‌که بغض را می‌پوشاند دروغگومی باشد. کسی‌که بهتان را شیوع دهد احمق است.

19کثرت کلام از گناه خالی نمی باشد، اما آنکه لبهایش را ضبط نماید عاقل است.
20زبان عادلان نقره خالص است، اما دل شریران لاشی ء می‌باشد.
21لبهای عادلان بسیاری را رعایت می‌کند، اما احمقان از بی‌عقلی می‌میرند.
22برکت خداوند دولتمند می‌سازد، و هیچ زحمت بر آن نمی افزاید.
23جاهل در عمل بد اهتزاز دارد، و صاحب فطانت در حکمت.
24خوف شریران به ایشان می‌رسد، و آرزوی عادلان به ایشان عطا خواهد شد.
25مثل گذشتن گردباد، شریر نابود می‌شود، امامرد عادل بنیاد جاودانی است.
26چنانکه سرکه برای دندان و دود برای چشمان است، همچنین است مرد کاهل برای آنانی که او را می‌فرستند.
27ترس خداوند عمر را طویل می‌سازد، اماسالهای شریران کوتاه خواهد شد.
28انتظار عادلان شادمانی است، اما امیدشریران ضایع خواهد شد.
29طریق خداوند به جهت کاملان قلعه است، اما به جهت عاملان شر هلاکت می‌باشد.
30مرد عادل هرگز متحرک نخواهد شد، اماشریران در زمین ساکن نخواهند گشت.
31دهان صدیقان حکمت را می‌رویاند، امازبان دروغگویان از ریشه‌کنده خواهد شد.
32لبهای عادلان به امور مرضیه عارف است، اما دهان شریران پر از دروغ‌ها است.