Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Gutpela Sindaun

Gutpela Sindaun 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dispela em ol sotpela sotpela tok bilong Solomon long pasin bilong gutpela sindaun. Em i tok olsem. Sapos pikinini man i gat gutpela tingting na save, orait papamama bilong en i amamas. Tasol sapos pikinini i bihainim longlong pasin, orait papamama i bel hevi tru.
2Sapos yu bihainim pasin nogut na kamap maniman, orait mani bilong yu i no inap mekim yu i stap gut. Tasol sapos yu bihainim stretpela pasin, bai yu no painim bagarap.
3Bikpela i no save larim ol stretpela man i sot long kaikai. Tasol em i no save larim ol man nogut i kisim ol samting ol i sotwin tru long kisim.
4Sapos yu les long mekim wok, bai yu kamap rabisman. Tasol sapos yu wok hat, bai yu gat planti samting.
5Man i gat gutpela tingting, em i save bungim kaikai long taim kaikai i mau. Tasol sapos man i slip na i no mekim wok long dispela taim, orait ol famili bilong en bai i sem nogut tru.
6God i save mekim gut long ol stretpela man. Tasol tok bilong man nogut i save haitim tingting nogut bilong em long bagarapim ol arapela man.
7Taim wanpela gutpela man i dai, ol manmeri i save tingim em na amamas moa yet. Tasol taim ol man nogut i dai, ol manmeri i save lusim tingting long ol kwiktaim.
8Man i gat gutpela tingting i save harim tok bilong ol arapela man. Tasol ol man bilong mauswara nating bai i bagarap.
9Ol stretpela man bai i stap gut. Tasol man i mekim pasin nogut bai i no inap haitim pasin bilong en.
10Ol man bilong kusai i save mekim planti trabel. Na ol man bilong mauswara nating bai i bagarap.
11Tok bilong ol gutpela man i olsem wara bilong givim laip. Tasol tok bilong ol man nogut i save haitim tingting nogut bilong ol bilong bagarapim ol arapela man.
12Pasin bilong bel nogut i save kirapim trabel. Tasol pasin bilong laikim ol arapela i save karamapim olgeta rong.
13Man i gat gutpela tingting, em i save autim gutpela tingting bilong en. Tasol ol i save givim kanda long ol man i no gat gutpela tingting.
14Man i gat gutpela tingting i wok long kisim olkain save na i no save autim kwik. Tasol taim man i mauswara nating, trabel inap kamap kwik.
15Ol planti samting bilong ol maniman i banisim ol na ol i stap gut, olsem taun i gat strongpela banis. Tasol ol rabisman i sot long ol samting, olsem na bai ol i bagarap.
16Stretpela man bai i kisim laip olsem pe bilong en. Tasol ol man nogut i wok long kamapim planti sin tasol.
17Sapos man i larim ol arapela man i stretim em, orait em i stap long rot bilong laip. Tasol man i bikhet long ol man i laik stretim em, em i abrusim dispela rot.
18Sapos man i bel nogut long narapela man, na i laik haitim dispela, orait em i save mekim tok giaman oltaim. Tasol sapos man i tok baksait long narapela man, orait em i olsem longlong man tru.

19Sapos man i mekim planti toktok, em inap mekim sin long tok bilong en. Tasol man i no mekim planti toktok, em i gat gutpela tingting.
20Tok bilong stretpela man i olsem gutpela silva tru. Tasol tingting bilong man nogut i samting nating na i rabis tru.
21Tok bilong stretpela man i save helpim planti manmeri. Tasol ol man i no gat gutpela tingting, ol bai i dai, long wanem, tingting bilong ol i kranki tru.
22Sapos Bikpela yet i givim yumi planti gutpela samting, em i no save larim ol dispela samting i givim hevi long yumi.
23Ol man i no gat gutpela tingting, ol i save amamas long mekim olkain pasin nogut. Tasol ol man i gat gutpela tingting, ol i save amamas long mekim gutpela na stretpela pasin.
24Ol man nogut i save pret long planti samting, na bai ol dispela samting i kamap long ol. Tasol ol stretpela man bai i kisim ol samting ol i laikim tumas.
25Sapos taim nogut i kamap long ol man nogut, dispela bai i pinisim ol olgeta, olsem bikpela raunwara i kirap na i karim ol samting i go. Tasol ol stretpela man i strong na ol i stap gut oltaim.
26Yu no ken kisim lesman long mekim wok bilong yu. Nogut yu les tru long em, olsem yu les long marasin i pait strong long maus, na long smok bilong paia i mekim ai i sol tumas.
27Sapos yu stap aninit long Bikpela na yu bihainim em oltaim, bai yu stap longpela taim long graun. Tasol ol man nogut bai i stap sotpela taim na bai ol i dai.
28Ol stretpela man i wet long Bikpela i givim gutpela taim long ol na bai ol i lukim na ol i amamas. Tasol ol man nogut i wet nating. Ol i no inap lukim gutpela taim.
29Bikpela i save lukautim gut ol stretpela man. Tasol em i save bagarapim ol man bilong mekim pasin nogut.
30Ol stretpela man i save stap gut long kantri bilong ol. Tasol ol man nogut i no inap i stap olsem. Nogat.
31Ol stretpela man i gat planti gutpela tingting, na ol i save autim long ol manmeri. Tasol man i mekim tok nogut bai i bagarap.
32Tok bilong stretpela man i swit tumas long yau bilong ol manmeri. Tasol tok bilong ol man nogut i save bagarapim bel bilong ol manmeri.