Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Agoago Podo

Agoago Podo 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aanei nia agoago podo o Solomon: Nia dama kabemee e haga manawa lamalia nadau damana, nia dama de kabemee e haga manawa gee nadau dinana.
2Nia maluagina ala e kila mai i di haihai de donu le e hagalee humalia adu gi di goe. Di haihai donu e mee di benebene do mouli.
3Dimaadua hagalee haga hiigai ana daangada humalia, gei Mee ga duuli digau huaidu gi daha mo nadau mee ala e hiihai ginai.
4Di hagatoo e hai goe gi hagaloale. Di ngalua hagamadabouli e hai goe gi maluagina.
5Tangada hagamadabouli ono hagabaubau i golo e hagabudu ana meegai i di madagoaa ne togomaalia ai, gei di maa e hagalangaadia di kii i di madagoaa e hagi ai nia meegai.
6Nia daangada humalia gaa kae nadau hagahumalia. Nia helekai o digau huaidu e hagammuni nadau hangaahai huaidu.
7Di langahia o digau ala e donu la go di hagamaluagina. Digau huaidu la ga haga de langahia.
8Digau hagamadabouli nadau hagabaubau i golo e kae nia helekai hagamaamaa. Nia daangada e leelee balumee la ga mooho gi daha.
9Digau ala e mouli i di tonu, ginaadou guu too gi lodo di noho o di aumaalia, gei digau ala e mouli i di hala, nadau ihala ga hagamodongoohia aga.
10Tangada dela e beehi gi lala di tonu, le e daamada ana hagahuaidu, gei tangada dela e helekai hagamadammaa di mee hai gee, le e halahala di noho baba.
11Nnelekai tangada humalia la go di hagamau o di mouli, gei nnelekai o tangada huaidu le e hagammuni nnangaahai huaidu.
12Di manawa hai baahi le e hagamaaloo nia haingadaa, gei di aloho le e dumaalia gi nia hagahuaidu.
13Digau hagabaubau le e helehelekai iloo, gei digau dadaulia la ne belee hagaduadua.
14Digau e iloo nia mee le e kae di kabemee dela e mee di nadau kae. Di madagoaa digau dadaulia ga leelee, nia haingadaa le e hoohoo mai.
15Di maluagina le e benebene digau ala e maluagina. Di hagaloale le e oho digau ala e hagaloale.
16Di hui o di haihai humalia la go di mouli, gei di huaidu le e dagi hua goe gi nia huaidu e logo.
17Nia daangada ala e hagalongo gi nnelekai aago le e mouli, gei digau ala e hagammuni nadau ihala le e mee di tale gi di haingadaa.
18Tangada dela e hagammuni dono dee hiihai gi tuai dangada la tangada kai tilikai. Tangada dela e hagadele dana hai tamu la tangada dadaulia.

19Au leelee logo e hai goe gii hala. Maa goe e kabemee, goe e noho dee muu.
20Nnelekai o tangada humalia le e hai gadoo be nia silber donu. Nia maanadu o tangada huaidu le e balumee hua.
21Nnelekai tangada humalia ga hagamaamaa nia daangada dogologo, malaa goe e mee hua di bida daaligi goe i di gili tadaulia.
22Ma go nia hagahumalia Dimaadua ala e haga maluagina goe. Do ngalua hagamadabouli e deemee di hai goe gi maluagina gi nonua.
23E huaidu ma ga tenetene gi di hai nia mee huaidu. Digau hagabaubau e tenetene i di kabemee.
24Digau ala e hai hegau donu le e kae nadau mee ala e hiihai ginai. Digau dadaulia gaa kae nia mee ala e kaedahi e mmaadagu ai.
25Nia madangi maaloo ga lloomoi, ga ili gi daha digau huaidu, gei digau ala e donu ga benebene i nia madagoaa huogodoo.
26Hudee haga ngalua ina dau dangada hagatoo, mee ga haga de noho maalia goe gadoo be nia ‘vinegar’ i di gili oo niha be nia huiahi i lodo o golomada.
27Daudali ina Dimaadua, gei goe ga mouli waalooloo. Digau huaidu e mmade i mua di nadau madagoaa.
28Nia hagadagadagagee o digau humalia e dagi gi di tenetene, gei digau huaidu le e hagalee nadau mee e tali ai.
29Dimaadua e benebene digau ala e donu, gei mee e oho gi daha digau ala e hai nia mee huaidu.
30Digau ala e hai hegau donu la iai nadau abaaba i golo i nia madagoaa huogodoo, gei digau huaidu le e hagalee mouli i lodo tenua.
31Digau ala e hai hegau donu le e helehelekai i di kabemee, gei tolole dela e helekai huaidu la gaa dugu ga hagalee.
32Digau ala e hai hegau donu e iloo di helekai nia mee haga manawa lamalia ala e tau anga, gei digau huaidu e helekai nia mee haga manawa gee dangada i nia madagoaa huogodoo.