Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Proverbios

Proverbios 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Salomón yachaj car rimashan rimaycuna: Yachaj wamraga maman-taytanta cushicachinmi. Mana tantiyacoj wamrami ichanga llaquicachin.
2Mana allicunata ruraypa rïcuyashanga manami dürangachu. Limyu mana yatapacoj cajcunami ichanga wañuypitapis salbacun.
3Alli runacunataga Tayta Dios manami muchupacächinchu. Fiyucunatami ichanga micunanpaj ashiptinpis mana tarichinchu.
4Mana arucojcunaga imaypis muchupacayllachömi. Alli arojcunapami ichanga ima-aycanpis mana pishinchu.
5Alli tantiyacoj runacunaga usya wichanmi micuyninta shuntapacun. Cosëcha wichan puñucuymi ichanga fiyupa pengay.
6Alli runapäga bindisyun manami pishinchu. Fiyu runacunatami ichanga quiquin rurashallan mana alliman chayachin.
7Alli runataga alli cashanpita fiyupami yarparan. Fiyu runatami ichanga manapis aycällatana gongaycärin.
8Yachaj runacunaga willapashancunata llapantami tantiyacun. Mana tantiyar llutanta rimajcunami ichanga ushacaypa aywan.
9Pipis mana rimasha limyu runaga cushishami goyäcun. Llutancunacho purejcuna mana allita rurajcunami ichanga mana alliman chayan.
10Mana allita rurananpaj guepishtapayllapa sëñata rurajcunaga fiyupa llaquicuytami chayachimun. Mana tantiyar manacajcunata rimajcunaga mana alliman chayar ushacangami.
11Alli runacuna willapämashanchëga chuya yacunömi limyu caycan. Fiyu runacunatami ichanga quiquin rurashallan mana alliman chayachin.
12Chiquinacuyga pitapis pillyachinmi. Cuyanacuywanga mana allita ruranacushanpitapis perdunanacunmi.
13Yachajcuna parlashanchöga fiyupa yachaycunallatami wiyanchi. Mana tantiyacojcunami ichanga mana wiyacushanpita wirucanga.
14Yachaj runaga alli cajllatami parlan. Mana tantiyajcunami ichanga rimashancunallawan mana alliman chayan.
15Rïcu runataga ima-aycanpis cashanpitami rispitan. Pobri runatami ichanga imanpis mana captin paypäga pipis mana rimarcunchu.
16Alli runapaga allita rurashanpitami alli caway pägun. Fiyu runapami ichanga juchayoj cashanpita wañuylla pägun.
17Corrijishanta wiyacur chasquicojcunaga alli cawaytami tarin. Mana wiyacojcunami ichanga mana alliman chayan.
18Llulla carmi chiqui cashanta mana musyacächinchu. Upa mana tantiyacöga washa-rima carmi cuentullata purichin.

19Achcata rimajcunaga llutantapis rimanmi. Yachajcunami ichanga alli cajcunallata rimarcur upällacun.
20Yachaj runa parlashanga guellaynömi bälin. Fiyu runacuna yarpashanmi ichanga imapäpis mana bälinchu.
21Alli runacuna willapashanga achcajtami alli goyayta tarichin. Mana tantiyacojcunami ichanga upa caynillanwan wañuytapis tarin.
22Tayta Diospa bindisyunninwanmi alli cawan. Chay bindisyunwanga manami ima llaquicuypis canchu.
23Mana tantiyacoj upacunaga juchata rurar cushicunmi. Yachaj runami ichanga yachaj cayninwan cushicun.
24Fiyucunataga manchacushan cajrämi chayanga. Alli runacunami ichanga llapan yarpashanta tarenga.
25Löcu wayra imatapis apacushannömi fiyu runaga illgan. Alli runami ichanga imaycamapis caycanga.
26Cachacojpäga guella runa caycan pochgoj yacu quiruta shimpachishannömi. Cachacojpäga guella runa caycan ñawita goshtay raurächishannömi.
27Tayta Diosta rispitar manchacojcunaga unaycamami cawanga. Fiyu runacunami ichanga pöcu timpulla cawanga.
28Alli runataga ima rurashanpis allimi llojshipanga. Fiyu runami ichanga yanga shuyaranpis.
29Alli runacunataga imapitapis Tayta Diosmi chapan. Llutanta rurajcunatami ichanga illgächin.
30Alli runataga manami imapis päsangachu. Fiyu runacunami ichanga jamaytapis mana tarengachu.
31Alli runapitaga alli yachachicuycunatami wiyacunchi. Fiyu runacunatami ichanga alli-tucuycajta upällajpaj niycusha.
32Alli runaga maysi wiyaparäcuyllami parlan. Fiyucunami ichanga mana allicunallata riman.