Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese lau dekenai ma ia hereva, ia gwau,
2“Tanobada tauna e, Israela gunalaia taudia do oi gwau henia, bona lau, Lohiabada Dirava, egu hereva idia dekenai do oi hamaoroa, lau gwau: Umui ese dika momokani do umui davaria! Israela taudia be hegeregere mamoe orea bamona, bona umui be edia naria taudia. To umui ese umui sibona umui naria noho, emui mamoe umui naria lasi.
3“Umui ese mamoe dekena amo rata umui abia, umui inua. Bona umui ese mamoe ena huina umui abia, emui dabua do umui karaia totona. Bona mamoe namodia umui alaia, vadaeni edia vamu umui ania noho. To umui ese emui mamoe umui naria lasi momokani.
4“Umui ese mamoe manokadia umui durua lasi. Umui ese mai edia gorere bona mai edia bero mamoedia umui hanamodia lasi. Idia loaloa kava mamoedia umui hakaudia lou lasi, bona idia boio gaudia umui tahua lasi. Lasi momokani, to umui ese mamoe umui dagedage henidia.
5“Mamoe be mai edia naria tauna lasi dainai, idia be gabu idauidau momo dekenai idia loaloa kava, vadaeni uda sisia bona laiona ese idia aladia bona idia anidia.
6Unai dainai lauegu mamoe be ororo badadia dekenai idia loaloa, tanobada kahana ibounai dekenai danu idia loaloa. Bona tau ta ese idia ia tahua lasi, lasi momokani.
7“Unai dainai, umui mamoe naria taudia e, lau Lohiabada ese umui lau hamaoroa noho hereva do umui kamonai:
8Lau be Lohiabada, mauri Diravana, bona lau hereva momokani inai: Lauegu mamoe be uda sisia bona laiona edia aniani gauna idia lao vadaeni, edia naria tauna ta be lasi dainai. Bona lauegu mamoe naria taudia ese egu mamoe idia tahua lasi. Unai mamoe naria taudia ese idia sibona idia ubua bona naria. To idia ese lauegu mamoe idia naria lasi.
9Unai dainai, mamoe naria taudia e, lau Lohiabada egu hereva do umui kamonai.
10Lau Lohiabada Dirava be inai bamona lau hereva, lau gwau: Lau ese umui do lau dagedage henia. Lau ese egu mamoe be umui dekena amo do lau kokia, bona umui ese egu mamoe naria dagina, be do lau koua, bona do umui karaia lou lasi. Umui ese umui sibona umui naria noho karana be do lau koua. Lauegu mamoe be umui dekena amo do lau hamauria, umui ese idia do umui ania lou lasi.”
11“Badina be lau Lohiabada Dirava ese umui lau hamaoroa, lau sibona ese egu mamoe do lau tahua, bona idia do lau naria.
12Iena mamoe idia loaloa kava bona gabu idauidau idia heau boio neganai, mamoe naria tauna ese idia do ia tahua, bona idia do ia haboua lou. Lau ese unai bamona lauegu mamoe do lau naria. Sedira idia be gabu dikadia dekenai, bona dibura gabudia dekenai danu, to lau ese idia do lau hamauria.
13Bese idauidau edia huanai dekena amo idia do lau hakaua mai, bona edia tano korikori dekenai idia do lau haboua lou. Israela ena ororo bona sinavai namodia gabudia dekenai do lau hakaudia mai, bona tano namona gabudia dekenai idia do lau ubua.
14Rei namona gabudia dekenai idia do lau ubua, Israela ena ororo dekenai rei namo herea do idia ania, mai edia gari ta lasi.
15“Lau sibona be mamoe naria tauna do lau lao, bona lau ese edia laga-ani gabuna ta do lau davaria. Lau, Lohiabada Dirava be lau hereva vadaeni.
16“Idia boio vadaeni mamoedia be do lau tahua, bona loaloa kava gaudia be do lau hakaua lou. Bero momoedia edia bero do lau kumia, bona mai edia gorere gaudia be do lau hanamoa. To mai edia digara, bona mai edia goada gaudia do lau hadikaia ore. Lau ese egu mamoe oreana do lau naria, mai maoromaoro danu.
17“Lauegu mamoe oreana e, lau, Lohiabada Dirava ese umui lau hamaoroa, lau ese umui ta ta do lau kota henia. Bona lau ese mamoe be kahana do lau atoa, bona nanigosi be kahana do lau atoa, namodia be kahana, bona dikadia be kahana.
18“Umui haida ese rei namo herea umui ania momo, bona emui bogana idia kunu dainai, umui ania lasi reina umui moia bona hadikaia. Bona ranu goevagoeva umui inua neganai, umui inua lasi gauna umui hamiroa!

19Lauegu mamoe haida ese madi umui moia vadaeni rei idia ania noho, bona umui hamiroa vadaeni ranu idia inua noho.
20“Unai dainai lau Lohiabada Dirava ese umui lau hamaoroa inai: Lau ese umui mamoe goadadia bona mamoe manokadia emui huanai, kota do lau karaia.
21Umui mamoe goadadia ese mamoe manokadia, gorere gaudia, umui doria siri, bona egu orea dekena amo umui luludia siri.
22“To lau ese egu mamoe do lau hamauria, bona idia dekenai dagedage karana be do lau koua. Lauegu mamoe ta ta ibounai do lau kota henia, bona namodia be kahana do lau atodia, dikadia be kahana do lau atodia.
23Bona lau ese mamoe naria tauna tamona, egu hesiai tauna Davida bamona, idia dekenai do lau henia. Ia ese idia do ia naria.
24Lau Lohiabada, be edia Dirava do lau lao, bona lauegu hesiai tauna Davida bamona, be edia King do ia lao. Lau inai Lohiabada, lau hereva vadaeni.
25“Lau ese idia danu gwauhamata taravatuna do lau karaia, bona uda boroma dikadia ibounai do lau lulua ore. Vadaeni idia be nadi kavakava gabudia, bona uda gabudia danu dekenai do idia mahuta diba, mai edia gari ta lasi.
26Bona lau ese idia do lau hanamoa, bona egu ororo helagana dekenai idia do lau atoa, do idia noho. Unuseni medu namona do lau hadihoa, idia edia noho do lau hanamoa.
27“Huahua audia ese huahua do idia atoa, tano danu ese aniani gaudia do ia havaraia, bona taunimanina ta ta be sibona edia tano korikori dekenai do idia noho, mai maino danu. Bona lau ese egu bese taudia, idia guia noho taudia, be idia guia taudia dekena amo do lau ruhaia neganai, idia be do idia diba momokani, lau be Lohiabada.
28“Bona Dirava diba lasi bese idauidau taudia ese egu orea taudia edia kohu do idia henaoa lou lasi. Bona uda boroma idauidau ese idia do idia alaia lou lasi. Idia be do idia noho namonamo, bona tau ta ese idia do ia hagaria lasi.
29Bona edia tano be lau ese do lau hanamoa, bona tano ese aniani momo do ia havaraia dainai idia be do idia hitolo lou lasi. Bese idauidau taudia ese egu orea taudia do idia hereva dika henia lou lasi.
30“Bona Israela taudia be do idia diba namonamo, lau Lohiabada, edia Dirava be idia danu lau noho, bona idia be lauegu orea taudia. Lau Lohiabada Dirava lau hereva vadaeni inai.
31“Umui be lauegu mamoe, bona umui be lauegu tano dekenai umui noho. Umui be lauegu bese, bona lau be umui emui Dirava. Lau Lohiabada Dirava lau hereva inai.”