Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - इजीकीएल

इजीकीएल 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1परमप्रभु यावेमी आं कली लोव़ पाप्‍तु।
2मार लोव़ पाप्‍तु देंशा हना “ए मुर, इस्राएल ङा गोठला आन कली आं लोव़ पावो। परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी इन कली मार देंब देंशा हना ‘इस्राएल ङा गोठलापुकी गे आंमा जशा ब्‍वशा बाक्‍तीनी। मार, गोठलापुकीम भेडा आन कली रिम्‍शो पा कोव़चा ममाल्‍नीमी ङा? येरमीया २३:१-४
3गे दोम्‍शो बोंसो ब्‍वाइनीनी। मिनु ऊन के वा फेक्‍नीनी। मिनु दोम्‍शो भेडा आन कली क्‍योरनीनी। तन्‍न गे भेडा आन कली रिम्‍शो पा मकोव़नीनी।
4गेपुकीम मचाप्‍शो आन कली बोल्‍यो मसेल्‍नी। रोइ पशो आन कली मसापाइक्‍नी। गार दुम्‍शो आन कली आन गारमी ओख्‍ती मख्रेक्‍तीनी। गेपुकीम लां जाम्‍शो आन कली माल्‍थ लशा मलेत्‍तीनी। गे जाम्‍शो आन कली ममाल्‍थु, मरिम्‍शो पा सासन पशो बाक्‍तीनी। जकरिया ११:१५-१६; यूहन्‍ना १०:११
5मोपतीके मेकोपुकी ब्राम्‍तेक्‍म। मारदे हना मेको आन के गोठला मबाक्‍म। मेको मोपा ब्रशा ब्‍वाकी ङा जन्‍तु आन जचा थोव़क दुम्‍तेक्‍म’ दे
6आं भेडा लां प्रेंशा, पहाड मेर नु लाइश्‍शो डांडा मेर हिरसाक्‍म। आं भेडा रागी नेल्‍लेम ब्राम्‍तेक्‍म। मिनु सुइम मेको आन कली ममलेम। मेको आन पर्बम हिल्‍लो यो मपाम” देंशो बाक्‍ब। मत्ती ९:३६
7मोपतीके ए गोठलापुकी परमप्रभु यावे आ लोव़ नेनीन।
8परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी “गो आं ब्रोंइशा बाक्‍शो खोदेंशो पा, आं भेडा सिखार दुम्‍तेक्‍म। गोठला मबाक्‍तीके ब्‍वाकी ङा जन्‍तु आन जचा थोव़क दुम्‍तेक्‍म। मिनु आं गोठलापुकीम आं भेडा आन कली ममलेम। तन्‍न आंम कली ला कोव़साक्‍म। आं भेडा आन कली चहिं मकोव़ङेम।
9मोपतीके गे गोठलापुकी परमप्रभु यावे आ लोव़ नेनीन।
10परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी इन कली ‘गो गोठला आन पर्बम लोव़ का पाइनुङ। गो आं भेडा मेको आन गुइ रे ग्रुंइनुङ। मेको आन कली आं भेडा योव़तीक रे ग्रुंइ‍नुङ। मिनु मेकोपुकीम जशा ब्‍वशा दोम्‍चा मताइ‍नीम। गो आं भेडा मेको गोठला आन शोव़ रे प्रोंइनुङमी। मोपा आं भेडापुकी मेको आन ब्‍वचा थोव़क मदुम्‍नीम’ ” देंत। येरमीया २३:२
11मिनु परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी “मुल गो आंमान आं भेडा आन कली माल्‍थ लाइनुङ। गो मेको आन कली कोव़नुङ। येरमीया २३:२
12दोपा गोठलापुकीमी एर ओंथ ब्रशो क्‍यारश भेडा आन दातेमी आंम क्‍यारश भेडा माल्‍दीनीमी, मोपान गो आं भेडा आन कली माल्‍थ लाइनुङ। क्‍येर गोस्‍सुम सुम्‍शो नाक्‍त ते ते ब्रशो आं भेडा आन कली श्‍येत रे प्रोंइनुङमी। लूका १५:४
13गो मेको आन कली रागी रागी ङा मुर आन दाते रे ग्रुंइशा, आंम आन रागीम चाक्‍नुङमी। गो मेको आन कली इस्राएल ङा पहाड मेर, मेको आ खोला आ नेक्‍था नु मुर बाक्‍शो रागी मेर योव़नुङमी।
14गो मेको आन कली रिम्‍शो पा योव़नुङमी। मिनु इस्राएल ङा पहाड मेको आन योव़तीके दुम्‍ब। मेकोपुकी रिम्‍शो घांस बाक्‍तीकेम गोल्‍शा बाक्‍नीम। मिनु इस्राएल ङा पहाड मेको आन रिम्‍शो पा जोतीक दुम्‍ब। भजन संग्रह २३:२
15गो आंमान आं भेडा आन कली कोव़नुङ। मिनु मेको आन कली नाइक्‍चा गे‍नुङमी।
16गो जाम्‍शो आन कली माल्‍नुङमी। हेंथे गाक्‍शो आन कली माल्‍शा थिश्‍शा चाक्‍नुङमी। गो गार दुम्‍शो आन कली ओख्‍ती ख्रेक्‍नुङमी। मचाप्‍शो आन कली बोल्‍यो सेल्‍नुङमी। तन्‍न गो दोम्‍शो नु सक्ति पाइश्‍शो आन कली साइक्‍नुङमी। गो मेको आन कली ठीक पा योव़नुङमी” देंत।
17मिनु परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी “ए गे आं क्‍यारश भेडा, गो भेडा नु भेडा आन दातेमी निसाफ पाइनुङ। गो सांड नु क्‍यारश आन दातेम निसाफ पाइनुङ। मत्ती २५:३२
18मार, रिम्‍शो जोतीकेम जोशा यो, गे इन कली मगाम्‍मे? गे मारदे लीशो जोतीक कली इन खोइलीम दिम्‍नीनी? मार, रिम्‍शो सिक्‍स ब्‍वाक्‍कु तूशा यो, लीशो कली इन खोइलीम हिलो सेल्‍चा माल्‍‍नीनी?

19मार, आं भेडा, इन दिम्‍शो जोतीकेम जोचा माल्‍नीमी? इन खोइलीम हिलो सेल्‍शो ब्‍वाक्‍कु तूचा माल्‍नीमी?” देंत।
20मोपतीके परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी मेको आन कली “गो आंमान दोम्‍शो नु ग्‍येंशो भेडा आन दातेम निसाफ पाइनुङ।
21मारदे हना गेपुकीम दा ग्‍येंशो आन कली इन फिलाम नु ब‍लाम नेम्‍ना नेम्‍न नु मचाप्‍शो आन कली ख्रुना ख्रुन एर ओंथ ब्रपाइक्‍‍नीनी।
22गो आं क्‍यारश भेडा नेल्‍ल आन कली प्रोंइनुङमी। मिनु मेको मुल रे रोइक्‍चा मपुंइसीनीम। मिनु गो भेडा आन दातेम निसाफ पाइनुङ।
23गो मेको आन कली गोठला का वोइक्‍नुङ। आं गेय पाइब दाऊद कली वोइक्‍नुङ। मिनु मेकोम मेको आन कली कोव़ब। मेको आन कली योव़शा मेको आन गोठला दुम्‍ब। इजीकीएल ३७:२४; येरमीया ३०:९; होसे ३:५; यूहन्‍ना १०:१४-१६
24मिनु गो, परमप्रभु यावे मेको आन परमप्रभु दुम्‍नुङ। मिनु आं गेय पाइब दाऊद चहिं मेको आन दातेम सासन पाइब दुम्‍ब। गो, परमप्रभु यावेमी एको लोव़ पाता” देंत।
25मेकोमी “गो मेकोपुकी नु थुं नाइश्‍शा बाक्‍तीक कबल का पाइनुङ। मिनु गो रागी कली ब्‍वाकी ङा जन्‍तु रे प्रोंइनुङ। मिनु मेकोपुकी महिंथु थुं नाइश्‍शा गोरशो रागी नु ब्‍वाकीम इप्‍चा ताइनीम। इजीकीएल ३७:२६; लेवी २६:६; होसे २:२०
26गो मेको आन कली नु आं डांडा आ एर ओंथ नेल्‍ल ङा रागी कली अरु आन कली आसीक गेब सेल्‍नुङमी। गो रेउ यिची ना मेको आन कली रेउ यिपाइक्‍नुङ। मेको रेउ आसीक खोदेंशो पा यीब। लेवी २६:४
27मिनु रूम बाक्‍शो रवाम फल सित्‍नीम। खपीम मारेइ मारेइ ग्रेल्‍नीम। मिनु मुरपुकी आंम रूमी रिम्‍शो बाक्‍ने चाप्‍नीम। गो मेको आन जुवा जिक्‍शा, मेको आन कली वाइल सेल्‍ब आन गुइ रे प्रोंइ‍नुङमी। मेना गोन परमप्रभु यावे नङ, दे तुइक्‍नीम।
28मिनु रागी रागी ङा मुरपुकीमी मेको आन कली रोइक्‍ने मचाप्‍‍नीम। ब्‍वाकी ङा जन्‍तुपुकीम यो मेको आन कली मब्‍वाइनीम। मेकोपुकी रिम्‍शो बाक्‍नीमी। मिनु सुइम मेको आन कली महिंपाइक्‍नीम। येरमीया ३०:१०
29गो मेको आन कली शुश अन्‍न ग्रेल्‍तीक रू गेनुङमी। मोपा मेकोपुकी रागीम लेंशा गेनायो शोव़लु मबेक्‍नीम। मिनु रागी रागी ङा मुर आन शुक्‍शी पाइश्‍शो फाल्‍चा ममाल्‍नीम। इजीकीएल ३६:३०
30मिनु मुरपुकीमी गो, परमप्रभु यावे मेको आन परमप्रभु नङ, दे तुइक्‍नीम। गो मेकोपुकी नु बाक्‍नुङ, दे तुइक्‍नीम। मिनु मेकोपुकीम इस्राएल आ खिं ङा मुर आं मुर नम, दे तुइक्‍नीम। इजीकीएल ११:२०
31गे आं भेडा खोदेंशो ननी। आं योव़तीके ङा भेडा बाक्‍नीनी। मिनु गो इन परमप्रभु नङ” दे परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी देंत। भजन संग्रह १००:३