Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - ESEKIEL

ESEKIEL 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iehova ena hereva na egu ai e kau, eto,
2Taunimanima natuna e, Israel ireḡuna taudia latadiai ba peroveta. Ba peroveta, ireḡuna taudia ba hereva henidia, baoto, Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Israel ireḡuna taumui e, sibomui o heubumu taumui! Mamoe ireḡudia taudia na mamoe basie ubudia a?
3Umui ese digara o animu, bona mamoe huidia dabuadia o hahedokilaimu, bona ubu-ubu ḡaudia o aladiamu; a mamoe na asio ubudiamu.
4Manoka taudia asio hagoadadia, gorere taudia asio hanamodia, ae-hedairike taudia aedia asio kumidia, e raka oho taudia asio hakaudia lou, e boio taudia asio tahudia, a mai siahumui bona mai dagedagemui ida vada o biagudia.
5Taunabunai idia na e karoho rohoroho, badina be asi ireḡudia ta; bona uda boromadia iboudiai ediai e hahelao.
6Egu mamoe na e karoho rohoroho, oIoro badadia gabaedia ai bona ororo maraḡidia doridia ai e loa eva-eva; egu mamoe na tanobada kopina idoinai latanai e karoho rohoroho, bona ta ese se tahudia davari.
7Taunabunai, mamoe ireḡudia taumui e, Iehova ena hereva ba kamonai.
8Ḡaubada Iehova na e tomu: Lau na maurimu heḡereḡerena, badina be egu mamoe na uda boromadia iboudiai adia ai vada e hahelao, asi ireḡudia dainai; bona badina be egu mamoe ireḡudia taudia ese egu mamoe asie tahudia, a mamoe ireḡudia taudia na sibodia e heubu, egu mamoe asie ubudia;
9una dainai, mamoe ireḡudia taumui e, Iehova ena hereva ba kamonai.
10Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: A itaia, lau ese mamoe ireḡudia taudia na inai henidiamu; egu mamoe na ediai baina gwaurai; mamoe iubudia ai baina hadokodia; mamoe ireḡudia taudia na sibodia basie heubu lou. Egu mamoe na ududia amo baina rauadia, adia aniani ai basie halaodia.
11Badina be Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: A itaia, lau sibogu ese egu mamoe baina tahudia ela bona baina davaridia.
12Mamoe ireḡudia tauna ese ena mamoe serina baine tahua davari, ena mamoe haida vada e karoho rohoroho negana ai, una heḡereḡerena ai lau ese egu mamoe baina tahudia davari; bona dagadaga bona dibura masemase dinana ai e karoho rohoroho gabudia iboudiai amo baina rauadia.
13Bese idau-idau bogaragidia amo baina hakaudia lasi, bona tano idau-idau lalodia amo baina gogodia, edia tano korikori lalonai baina hakaudia vareai. Bena Israel ororodia ai baina ubudia, ranu-lohilohi gabudia badibadidiai, bona taunimanima ese tano ai e noholaimu gabudia iboudiai lalodiai danu.
14Rei namona gabudia ai baina ubudia; Israel ororodia doridia ai rei bae ani; unuseni ai rei namona gabudia ai bae hekure, bona rei namo-hereana bae ania, Israel ororodia ai.
15Ḡaubada Iehova na e tomu: Lau sibogu ese egu mamoe baina reḡudia bona baina hahekuredia.
16Boio ḡaudia na baina tahudia davari, bona e raka eva-evamu ḡaudia baina hakaudia lou, bona ae-hedairike ḡaudia aedia baina kumidia; manoka ḡaudia baina hagoadadia, bona mai digaradia bona mai goadadia ḡaudia na baina gimadia, hahemaoro ḡoevaḡoeva ai baina ubudia.
17Ḡaubada Iehova na e tomu: egu seri e, a itaia, lau na mamoe padadiai na hahemaoromu, bona mamoe mamaruanedia bona nani mamaruanedia padadiai.
18Rei namona o aniamu na dia heḡereḡere, una dainai emui rei orena na aemui amo o moia taomu a? Ranu negari-negarina o inuamu na dia heḡereḡere, bena orena na aemui amo o haduhuamu a?

19Lauegu mamoe ese aemui amo o moia tao reina bae ania bona aemui amo o haduhua ranuna bae inua a?
20Taunabunai, Ḡaubada Iehova na ini e gwau henidia tomamu: A itaia, lau sibogu na mamoe mai digaradia bona mamoe varodadia padadiai baina hahemaoro.
21Badina be ohemui bona paḡamui amo o hebibimu, bona manoka ḡaudia iboudiai na doamui amo o bibidia ohomu, ela bona o hakarohodia rohorohomu;
22una dainai egu mamoe serina baina hamauria. Idia na damu ai basie hahelao lou; lau ese mamoe ta bona mamoe ta padadiai baina hahemaoro.
23Lau ese mamoe ireḡudia tauna tamona, egu hesiai tauna David, na idia ireḡudia tauna ai baina halaoa; ia ese baine ubudia bona baine reḡudia.
24A lau Iehova na edia Dirava ai bainala, bona egu hesiai tauna David ese baine lohiadia. Lau Iehova vada na hereva.
25Lau idia ida baia herohemaino; uda boromadia na tano amo baina luludia lasi, bena tano ḡaḡaena ai bae noho namonamo bona uda ai bae mahuta.
26Bena egu ororo badi-tanodia ai baina hanohodia; bona medu batugudia baina hadihodia, negadia korikoridia ai; idia na hahenamo medudia ai baela.
27Huahua audia huahuadia na bae dobi, tano anidia na bae habada, bona tano taudia na edia tano ai bae noho namonamo, bena edia gadea baina hamotudia bona e ḡuidia taudia imadia amo baina hamauridia negana ai, idia bae diba lau na Iehova.
28Idia na bese idau-idau damudia ai basie hahelao lou, bona uda boromadia ese basie anidia lou; idia bae noho namonamo, bona tau ta ese basine hagaridia.
29Lau ese imea namodia baina henidia, bena basie hitolodia lou edia tano ai, bona bese idau-idau ese basie ḡonaḡonalaidia lou.
30Bena idia na bae diba, lau Iehova, edia Dirava, na idia ida bona idia, Israel besena taudia, na lauegu orea taudia. Ḡaubada Iehova na e herevamu.
31Umui na lauegu mamoe, egu rei mamoedia, bona lau na emui Dirava. Ḡaubada Iehova na e herevamu.