Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, Israa7eela henttanchchatu bollan hagaadan yaagada hananabaa yoota; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Inttenoo, inttena heemmiya Israa7eela henttanchchatoo, intteyyo aayye7ana! Intte dorssata heemmanau bessennee?
3Eta maattaa uyeeta; eta ikisiyaappe dadettida suufiyaa maayeeta; etappe modhdhidaageeta shukkidi meeta; shin dorssata suure heemmekketa.
4Daafuridaageeta gasttissibeekketa; harggidaageeta pattibeekketa; meqqidaageeta koolibeekketa; wora biidaageeta zaaribeekketa; bayidaageeta koyibeekketa. Intte eta wolqqan meqettaa iitidi haarideta.
5Dorssati ubbai heemmiyaabi xayin laalettidosona; laalettidi bazzo do7atussi quma gididosona.
6Ta dorssati laalettidosona; eti keratu ubbaa bollinne deretu ubbaa bolli bichchaaridosona. Biitta ubbaa gaxaa gakkanaashin laalettidosona; shin eta xomoosiyaabi woikko koyiyaabi baawa” yaagees.
7“‘Hegaa gishshau, inttenoo, henttanchchatoo, GODAA qaalaa siyite!
8Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Taani ta de7uwan caaqqais: Ta dorssata heemmiyaabai xayin, ta dorssati oiqettidi, bazzo do7atussi ubbaassi quma gididosona. Ta henttanchchati ta dorssata koyibeenna gishshaunne eti ta dorssata heemmennan aggidi, banttana heemmido gishshau,
9inttenoo, henttanchchatoo, GODAA qaalaa siyite!
10Taani intteyyo, henttanchchatuyyo morkke; ta dorssata taani intteppe ekkana; taani inttena naa77antto etau henttanchcha kessikke. Hagaappe sinttau intte intte xallaa heemmiiddi de7ekketa. Ta dorssata taani intteppe wotta ekkana; hagaappe sinttan eti intteyyo quma kiyokkona. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais” yaagees.
11“‘Aissi giikko, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Taani ta huuphen ta dorssata xomoosananne koyana.
12Henttanchchai ba dorssatuppe bayin koyiyoogaadan, taanikka ta dorssata koyana; shaarai goozidonne xumai sikkido gallassi eti laalettido soho ubbaappe taani eta shiishshana.
13Qassi taani kawotettatu giddoppenne hara biittaa ubbaappe kessada shiishshana; shiishshada eta biitti ehaana. Ehaada Israa7eela deretun, pulttotuuninne asai de7iyo sohotun taani eta heemmana.
14Taani eta lo77o qooruwan heemmana; qassi Israa7eela kerati eti heemettiyo soho gidana. Hegan eti lo77o qooroi de7iyo Israa7eela keratu bolli heemettananne allaxxana.
15Taani ta huuphen ta dorssata heemmananne allaxissana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
16Taani bayidaageeta koyana; wora biidaageetakka zaarana; meqqidaageeta koolana; harggidaageetakka pattana. SHin modhdhidaageetanne minnidaageeta xaissana; aissi giikko, taani suure pirddiya henttanchcha” yaagees.
17“‘Inttenoo, ta wudiyaa dorssatoo, inttebaa gidikko, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Inttena ubbaakka taani pirddana; kehaa iitaappe, dorssaa deeshshaappe taani shaakkana.
18Intte lo77o qooruwan heemettiyoogee gidana xayiinee, attida maataa intte tohuwan yererettiyoogee? Qassi intte xillo haattaa uyiyoogee gidana xayiinee, attida haattaa tohuwan bulqqoyiyoogee?

19Ta dorssati intte intte tohuwan yererettido maataa maanaunne intte intte tohuwan bulqqoyido haattaa uyanau bessii?” yaagees.
20“‘Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Be7ite, modhdho dorssatuppenne gilqqa dorssatuppe gidduwan taani ta huuphen pirddana.
21Laafata intte intte miyyiyaaninne intte morggiyan sugiyo gishshaunne gaxi kessana gakkanaashin, intte eta intte kaciyan qaiciyo gishshau,
22taani ta dorssata ashshana. Hagaappe sinttau ooninne eta oiqqenna; ta keha dorssatuppenne ta iita dorssatuppe gidduwan taani pirddana.
23Taani eta bollan issi henttanchchaa, ta ashkkaraa Daawita sunttana; i eta heemmananne etau henttanchcha gidana.
24Hegaappe sinttan taani GODAI eta Xoossaa gidana; ta ashkkarai Daawiti eta giddon halaqa gidana. Taani GODAI hagaa odaas.
25“‘“Taani etaara sarotettaa maachchaa maacettana; iita do7atakka taani biittaappe diggana; yaatobare ta dorssati bazzon saro de7ana; wora garssankka hirggi bainnan allaxxana.
26Taani etanne ta deriyaa yuushuwan de7iya sohota anjjana. Etau koshshiya iraakka wodiyan immana; he irai etau anjjo gidana.
27Gaden de7iya mittati aifana; biittaikka kattaa mokkana. Asai ubbai he biittan saro de7ana. Taani eta qambbaraa menttada, eta ailleyidaageetu kushiyaappe kessiyo wode, taani GODAA gidiyoogaa eti erana.
28Hegaappe guyyiyan, eti hara kawotettatussi bonqqiyoobaa kiyokkona; biittan de7iya do7atikka eta mookkona. Aibinne daganttennan, eti saro de7ana.
29Taani etau aradda gadiyaa immana; eti naa77antto koshan wurokkona; woikko qassi hara kawotettatussi cayiyoobaa kiyokkona.
30He wode eti taani GODAI, eta Xoossai etaara de7iyoogaanne Israa7eela asai ta asaa gidiyoogaa erana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
31Inttenoo, Israa7eela asatoo, intte ta dorssata; ta qooruwan miya dorssata; taanikka intte Xoossaa. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais” yaagees’ yaaga” yaagiiddi yiis.