Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, ne som77uwaa Amoona biittaakko zaarada, Amoonatu bolli hananabaa yoota.
3Hagaadan yaaga; ‘Ubbaa Haariya GODAA qaalaa siyite. Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Intte ta Beeta Maqidasee tuniyo wode, Israa7eela biittai baisa attiyo wodenne Yihudaa asai omooduwau biyo wode, ‘Hashshu!’ giido gishshau,
4taani inttena arshsho bagga biittaa asaassi laata oottada immana. Yaatobare eti intte giddon kambbiyaa keexxana; keexxidi de7ana. Intte maana teeraa eti maana; intte maattaakka eti uyana.
5Taani Raaba katamaa gaameelati heemettiyo soho kessana; Amoonatu katamatakka dorssaa wudee allaxxiyo soho oottana. Taani GODAA gidiyoogaa intte hegan erana” yaagees.
6“‘Aissi giikko, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Intte Israa7eela bashshan kushiyaa baqqido gishshau, guppido gishshaunne ufaittido gishshau,
7taani intte bolli ta kushiyaa yeddaas. Inttena kawotettatussi omoodo oottada immana. Taani inttena asaappe shaakkana; kawotettatu giddoppekka xaissana. Taani GODAA gidiyoogaa intte hegan erana” yaagees.
8“‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Moo7aabinne Eedoomi, ‘Be7ite, Yihudai hara kawotettatukka mala’ yaagido gishshau,
9taani Moo7aaba biittaa bollan woraajjana; woraajjada a zawaa naagiya, Beeti-Yashimoota, Ba7aali-Ma7oonanne Qiriyaataima geetettiya, erettida katamata xaissana.
10Hagaappe sinttanau Amoonatuurakka gujjada, eti kawotettatu giddon hassayettennaadan, taani eta arshsho bagga biittaappe yiida asatuyyo aattada immana.
11Taani Moo7aaba pirddana. Taani GODAA gidiyoogaa eti hegan erana” yaagees.
12“‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Eedoomati Yihudaa bolli haluwaa kiyido gishshaunne daro moorido gishshau,
13taani Ubbaa Haariya GODAI ta kushiyaa Eedooma bolli yeddana. Yeddada an de7iya asaanne mehiyaa mule xaissana; xaissada baisa kessana. Temaana katamaappe biidi, Dadaana katamaa gakkanaashin, eti bisuwan busakettana.
14Taani Eedoomayyo ta asaa Israa7eela baggaara haluwaa kiyana. Israa7eelati eta bolli ta hanqquwaanne ta yiilluwaa keenaa oottana. Taani haluwaa kiyidoogaa eti erana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais” yaagees.
15“‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Pilisxxeemati bantta wozanaa iitatettan haluwaa kiyido gishshaunne aqida lancciyan Yihudaa xaissanau koyido gishshau,
16taani ta kushiyaa Pilisxxeematu bolli yeddana. Yeddada taani etanne abbaa doonan attidaageeta ubbaa xaissana.
17Taani etau gita haluwaa kiyana; ta hanqquwan eta qaxxayana. Taani etayyo haluwaa kiyiyo wode, taani GODAA gidiyoogaa eti erana” yaagees’ yaaga” yaagiiddi yiis.