Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya miabot kanako ang pulong ni Yahweh, nga nag-ingon,
2“Anak sa tawo, andama ang imong kaugalingon batok sa katawhan sa Amon ug panagna batok kanila.
3Isulti kini ngadto sa katawhan sa Amon, 'Paminawa ang pulong ni Yahweh nga Ginoo. Mao kini ang gisulti sa Ginoong Dios: Tungod kay miingon kamo, “Aha!” ibabaw sa akong sagradrong dapit sa dihang gipasipad-an kini, ug batok sa yuta sa Israel sa dihang nahimo kining biniyaan, ug batok sa balay sa Juda sa dihang gibihag sila,
4busa, tan-awa, itugyan ko kamo ngadto sa katawhan sa sidlakan ingon nga ilang gipanag-iya. Magkampo sila batok kaninyo ug magpatindog sa ilang mga tolda taliwala kaninyo. Kaonon nila ang inyong prutas ug inomon ang inyong gatas.
5Himoon ko ang Raba nga sibsibanan sa mga kamelyo ug ang katawhan sa Amon nga sibsibanan sa panon sa mga mananap. Ug unya mahibaloan ninyo nga ako si Yahweh.
6Tungod kay miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Nipalakpak kamo sa inyong mga kamot ug mitadyak sa inyong mga tiil, ug nagmaya uban sa pagpasipala nga anaa kaninyo batok sa yuta sa Israel.
7Busa, tan-awa! Dagmalan ko kamo pinaagi sa akong kamot ug itugyan ingon nga inilog ngadto sa mga nasod. Wagtangon ko kamo gikan sa mga katawhan ug himoon nga mahanaw taliwala sa mga nasod! Gub-on ko kamo, ug mahibaloan ninyo nga ako si Yahweh.'
8Misulti ang Yahweh nga Ginoo niini, 'Tungod kay miingon ang Moab ug ang Seir, “Tan-awa! Sama sa ubang mga nasod ang balay sa Juda.”
9Busa, tan-awa! Abrihan ko ang bakilid sa Moab, gikan sa iyang siyudad didto sa utlanan—ang katahom sa Bet Jeshimot, Baal Meon, ug Kiriataim—
10ngadto sa katawhan sa sidlakan nga nakigbatok sa katawhan sa Amon. Itugyan ko sila ingon nga kabtangan aron dili na mahinumdoman sa ubang mga nasod ang katawhan sa Amon.
11Busa maghukom ako batok sa Moab, ug mahibaloan nila nga ako si Yahweh.'
12Miingon niini si Yahweh nga Ginoo, 'Nanimalos ang Edom batok sa panimalay sa Juda ug nasayop sa pagbuhat niana.
13Busa, miingon niini si Yahweh nga Ginoo: Dagmalan ko ang Edom pinaagi sa akong kamot ug gun-obon ko ang matag tawo ug mananap didto. Himoon ko silang linumpag, biniyaan nga dapit, gikan sa Teman hangtod sa Dedan. Malaglag sila pinaagi sa espada.
14Ipahamtang ko ang akong pagpanimalos ngadto sa Edom pinaagi sa kamot sa akong katawhang Israel, ug buhaton nila ngadto sa Edom pinasikad sa akong kasuko ug kaligutgot, ug mahibal-an nila ang akong pagpanimalos— mao kini ang gisulti ni Yahweh nga Ginoo.'
15Miingon niini ang Yahweh nga Ginoo, 'Nanimalos ang Filistihanon uban ang pagkadaotan ug gikan sa ilang mga kaugalingon gisulayan nila pagguba ang Juda sa makadaghan.
16Busa mao kini ang gisulti ni Yahweh nga Ginoo: Tan-awa! Kab-oton ko ang Filistihanon pinaagi sa akong kamot, ug akong wagtangon ang Keretihanon ug gub-on ang mga nahibiling lumolupyo sa baybayon.
17Tungod kay manimalos ako batok kanila uban sa hilabihan nga kasuko sa pagsilot, aron mahibaloan nila nga ako si Yahweh, sa dihang mapanimaslan ko na sila.”