Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau,
2“Tanobada tauna e, Amono tano dekenai oiemu matana do oi negea, bona Amono taudia edia latanai do oi peroveta.
3Amono taudia do oi hamaoroa, do oi gwau, ‘Lohiabada Dirava ena hereva do umui kamonai. Lohiabada Dirava ese inai bamona ia hereva, ia gwau: Amono taudia e, egu Dubu Helaga idia hamiroa, bona Israela tano idia hadikaia neganai, umui be moale bada. Iuda taudia danu be mai guia danu gabu daudau dekenai idia abia lao neganai umui moalelaia bada herea.
4Unai karadia dekenai umui moale dainai, lau ese dina daekau kahana bese taudia edia siahu henunai umui do lau atoa. Idia ese umui do idia halusia. Idia ese emui tano dekenai bona emui taudia edia huanai edia kamepa bona edia ruma do idia haginia. Emui au huahua do idia ania, bona emui rata do idia inua.
5Emui hanua badana, Raba, be kamelo edia rei gabuna do lau halaoa, bona Amono taudia edia hanua be mamoe orea edia magu do lau halaodia. Unai neganai do umui diba lau be Lohiabada.’ ”
6Badina be Lohiabada Dirava ese inai bamona ia hereva, ia gwau, “Amono taudia e, egu bese Israela edia hisihisi dekenai emui imadia umui patapata bona mai moale bada danu umui roho daekau, roho daekau. Umui ese Israela taudia umui laloa dika henidia.
7Unai bamona umui karaia dainai, lau ese idau bese taudia edia siahu henunai umui do lau atoa. Idia ese umui dekena amo do idia henaoa momo. Lau ese umui do lau hadikaia momokani, bona bese idauidau dekena amo umui do lau utua oho, vadaeni umui be bese ta do idia gwauraia lou lasi. Unai neganai do umui diba lau be Lohiabada.”
8Lohiabada Dirava ese inai bamona ia hereva, ia gwau, “Moaba taudia idia hereva, idia gwau, ‘Iuda besena be bese idauidau ibounai hegeregerena.’
9Unai dainai lau ese Moaba ena tano hetoana idia noho hanua namodia momokani do lau durua lasi, vadaeni tuari oreadia ese do idia tuari henidia. Hanua be inai: Bete Iesimoto, Bala Meono, bona Kiriataimi.
10Lau ese dina daekau kahana bese taudia, tano kaukau taudia, do lau durua, vadaeni idia ese Moaba tano, bona Amono tano danu do idia halusia. Unai murinai Moaba be bese ta do idia gwauraia lou lasi.
11Lau ese Moaba ena dika davana do lau henia. Vadaeni do idia diba lau be Lohiabada.”
12Lohiabada Dirava be inai bamona ia hereva, ia gwau: “Edoma taudia ese Iuda bese taudia edia dagedage totona davana idia henia, bona idia be kerere momokani unai davana idia henia dainai.”
13Unai dainai Lohiabada Dirava be inai bamona ia hereva, ia gwau, “Lau ese egu imana do lau abia isi, Edoma do lau hadikaia totona. Lau ese Edoma ena taunimanima bona ubua gaudia ibounai do lau alaia mase. Edoma do lau hadikaia ore, bona Temana hanua ela bona Dedana hanua dekenai, Edoma taudia be tuari kaia dekena amo do idia mase.
14Edoma taudia edia dika davana do lau henia, egu bese Israela taudia edia goada dekena amo. Unai dekena amo Edoma taudia ese egu badu mai siahuna ena mamina do idia abia, vadaeni egu davana henia kara ena anina do idia diba. Lau Dirava, Lohiabada ese lau hereva vadaeni inai.”
15Lohiabada Dirava ia hereva, ia gwau, “Nega daudau Pilistia taudia bona Iuda taudia ese idia ta ta dekenai idia tuari henia. Bona Pilistia taudia ese mai dagedage bona badu danu davana henidia totona Iuda taudia idia tuari henia, bona idia hadikadia momokani.
16Unai dainai lau Dirava, Lohiabada lau gwauraia inai, lau ese Pilistia taudia do lau tuari henia, bona do lau hadikadia ore. Lau ese Kerete taudia ibounai bona Pilistia ena tano palaka dekenai do mauri noho taudia ibounai do lau alaia mase.
17Lau ese Pilistia taudia do lau matakani henia, bona edia dika davana do lau henia momokani. Idia ese egu badu ena mamina do idia abia momokani. Unai neganai do idia diba lau be Lohiabada.”