Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Gbɛ̃nazĩn nɛ́, wɛbiibii Amↄniↄ kĩ́i oi, ní ãnabikɛkɛ ń yã́ musu
3ǹ mɛ: À Dii Lua yãma! Ma Dii Lua ma mɛ̀, kɛ́ wà ma kpɛ́ ↄ̃̀ↄkpà, wà Isaili bùsu kɛ̀ bɛzia ũ, mɛ́ wà Yudaↄ kũ̀kũ tàńnↄ zĩ̀zↄↄ ũ, lá a mɛ̀, ɛ̃hɛ̃ɛ, tàalɛ, tàalɛ,
4a yã́i má á na gukpɛdeↄnɛ ń ↄzĩ. Aa bòokpakpa á guu, aai zwã̀akpɛↄ dↄdↄ á zãnguo, aai á libɛↄ ble, aai á vĩ mi.
5Mí tó á mɛɛwia Laba gↄ̃ yiongoↄ kákĩi ũ, á bùsu i gↄ̃ sãdãdãkĩi ũ, íↄ dↄ̃ mámɛmaa Dii.
6Asa ma Dii Lua ma mɛ̀, kɛ́ a ↄtaalɛ̀, a gbapã̀lɛ, a pↄnakɛ̀ Isaili bùsu yã́ musu, a yá kpã́i dↄ̀ á nↄ̀sɛ guu,
7a yã́i má ↄtↄ̃wá, mí tó buiↄ á pↄ́ↄ sɛ́lɛ. Má á kɛ̃́ buiↄwa, mí á bùsu midɛ. Má á dɛ̃ↄnzↄ̃, íↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.
8Ma Dii Lua ma mɛ̀, kɛ́ Mↄabuↄ ń Seideↄ mɛ̀, gwa, Yudaↄ gↄ̃̀ lán bui píiwa,
9a yã́i má ń wɛ̃́lɛ pↄ́ kú gbɛpↄlɛuↄ bĩ́ibↄlɛↄ wɛ̃wɛ̃, sɛa za ń bùsu lɛ́ wɛ̃́lɛ maaɛ beeↄwa: Bɛyɛsimↄ, Baali Mɛona ń Kiliataiũo.
10Má ń kpá gukpɛdeↄwaɛ, aai gↄ̃ ń pↄ́ ũ ń Amↄniↄ, Amↄniↄ yã́ a dↄ gbɛ̃egu lↄo.
11Màa má yã́kpalɛkɛ ń Mↄabuↄ, aai dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.
12Ma Dii Lua ma mɛ̀, kɛ́ Ɛdↄũↄ tↄsì Yudaↄwa, tàae láasai aa kɛ̀ we.
13A yã́i ma Dii Lua ma mɛ̀, má ↄtↄ̃ Ɛdↄũↄwaɛ, mí gbɛ̃nazĩna ń pↄtuoↄ míↄnzↄ̃, mí tó an bùsu gↄ̃ wáiwai. Wa gaga zĩ guu sɛa za Temani e à gɛ̀ pɛ̀ Dedãwaɛ.
14Ma gbɛ̃́ Isailiↄ tↄsimɛɛ Ɛdↄũↄwa. Aa yãkɛ Ɛdↄũↄnɛ ma pↄfɛ̃ ń ma pↄkũmao lɛ́u, Ɛdↄũↄ iↄ dↄ̃ sa kɛ́ mámɛ málɛ tↄsimá. Ma Dii Lua mámɛ má ò.
15Ma Dii Lua ma mɛ̀, kɛ́ Filitɛ̃ↄ sakà ń ibɛɛ ziↄgu, aa tↄsìmá maamaaɛ,
16a yã́i ma Dii Lua ma mɛ̀, má ↄtↄ̃ Filitɛ̃ↄwaɛ, mí Kɛlɛti buipiↄ míↄnzↄ̃, mí ń gbɛ̃́ kĩni pↄ́ kú ísialɛↄ midɛ.
17Má tↄsimáɛ maamaa, mí ń wɛtã ń pↄfɛ̃o. Tó ma tↄsìmá, aaiↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.