Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - इजीकीएल

इजीकीएल 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1परमप्रभु यावेमी आं कली लोव़ पाप्‍तु।
2मार लोव़ पाप्‍तु देंशा हना “ए मुर, मार गे मेको निसाफ पाइनेवे? गे मेको हुश ख्राक्‍श पोक्‍ब सहर कली निसाफ पाइनेवे? मो हना मेको आ ग्रांग्रा दिशो गेय नेल्‍ल आन पर्बम मेको कली शेंदो। इजीकीएल २४:६; इजीकीएल २०:४
3गे मेको कली ‘परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी इ पर्बम मार देंत देंशा हना “ए सहर, गे इ दातेमी हुश ख्राक्‍श पोक्‍तीवी। इ खतम दुम्‍तीक नाक्‍त जाक्‍त। गे मूर्ति सेल्‍सी‍शा, ग्रांग्रा दिशो दुम्‍ते।
4गे हुश शाइक्‍पाइश्‍शा, दोस तशो बाक्‍नेवे। गे इ सेल्‍शो देवी देवता रे पा ग्रांग्रा दिशो दुम्‍‍नेवे। इ निसाफ नाक्‍त जाक्‍त। मिनु इ बर्स नुप्‍शो बाक्‍नीम। मोपतीके गो इ कली रागी रागी ङा मुर आन दातेम शिशी मताइब नु शुक्‍शी पाइक्‍तीक मुर सेल्‍त‍न। २राजा २१:१६; इजीकीएल ५:१५
5ए, हिक्‍चा मपुंइसीशो नु ग्रांग्‍ये माग्‍येम ब्रीशो सहर, इ नेक्‍था नु ङोन बाक्‍ब मुरपुकीम इ कली शुक्‍शी पाइ‍नीम।
6मेकेर बाक्‍शो इस्राएल ङा पिप आ तौ नेल्‍लेम आन सक्तिम हुश ख्राक्‍श पोक्‍शो बाक्‍तेक्‍म।
7मिनु मेकेरन आल आन आम आफ तशा महिक्‍नीम। मेकेरन अर्को रागी ङा मुर आन कली दिप्‍‍नीम। मिनु रोम रोइक्‍च नु आन वोंइश बेक्‍शो मीश मुर आन कली मरिम्‍शो पाइनीम। प्रस्‍थान २२:२०-२१
8गे आं थोव़क आन कली आइक्‍च मिम्‍शा, आं नाइक्‍तीक नाक्‍त कली ग्रांग्रा दिशो सेल्‍तीवी।
9मेकेर मुर आन पर्बम जोल लोव़ पा साइक्‍पाइक्‍ब मुर बाक्‍नीम। मिनु डांडा ङा थानम चढ़ेशो मार मार जाइब मुर यो बाक्‍नीम। मेकोपुकीम थम मरिम्‍शो गेय पाइनीम।
10मेकेर मुरपुकी आन आफ आन मीश नु इप्‍नीम। मेकेर मुरपुकी रां ब्रोल्‍शो मीश मुर नु इप्‍नीम। लेवी १८:७-८; लेवी १८:१९
11मेकेर मुरुम आन नेक्‍था ङा मुर आन मीश नु इप्‍शा ग्रांग्रा दिशो गेय पाइनीम। मिनु का निक्‍शीमी आन चाइमी कली बिथोलो पाइनीम। का निक्‍शीमी आंम आफ आ तमी कली बिथोलो पाइनीम। लेवी १८:२०; लेवी १८:१५; लेवी १८:९
12मेकेर मुरपुकीम मुर साइक्‍चा कली घूस ताक्‍नीम। गे मुर आन कली जेर गेशा आ चाइक्‍ब के यो चाइक्‍ब ताक्‍नेवे। आंम नेक्‍था ङा मुर आन कली दिप्‍शा आंम कली रिम्‍शो दुम्‍तीक गेय पाइनेवे। गे आं कली प्रेंताक्‍यी” ’ दे परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी” देंत। प्रस्‍थान २२:२४
13मिनु मेकोमी “गे जोल पा मरिम्‍शो पा क्‍येट चेम्‍शो तशा नु इ दातेम मुर साइश्‍शा हुश ख्राक्‍श पोक्‍शो आ पर्बम गो छक लाक्‍शा थाम्‍पा ग्रांग्रा दीती।
14गो तेको नाक्‍ती इ कली निसाफ पाइनुङा, मेको नाक्‍ती गे इ सक्ति महिक्‍सीथु बाक्‍बा ङा? मार इ गुइ बोल्‍यो लीनीमी ङा? गो, परमप्रभु यावेमी मेको लोव़ पाता। गो मेको पाइनुङ।
15गो इ कली रागी रागी ङा मुर आन दातेम एर ओंथ फ्राइ‍नन। मिनु राज्‍य राज्‍यम ब्रपाइक्‍नन। मिनु गो इ आगाम दुम्‍शो ग्रांग्रा दिशो गेय नेल्‍ल क्‍याम्‍नुङ।
16मिनु गे रागी रागी ङा मुर आन ङोंइती महिक्‍सीशो दुम्‍नेवे। मिनु गोन परमप्रभु यावे नङ, दे तुइक्‍नेवे” दे परमप्रभु यावेमी देंत।
17परमप्रभु यावेमी आं कली लोव़ पाप्‍तु।
18मार लोव़ पाप्‍तु देंशा हना “ए मुर, इस्राएल आ खिं ङा मुरपुकी आं पर्बम कस खोदेंशो दुम्‍शो बाक्‍नीम। मेको नेल्‍ल मार मार यपाइक्‍तीकेम बाक्‍शो तांबा, टिन, फलाम नु सिसा रे ग्रूशो कस खोदेंशो दुम्‍शो बाक्‍नीम। मेकोपुकी कस खोदेंशो ला बाक्‍नीम। यसैया १:२२-२५; येरमीया ६:२८

19मोपतीके परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी ‘गे नेल्‍ल कस खोदेंशो दुम्‍तीके गो इन कली यरूसलेममी पुक्‍नन्‍नी।
20मिनु मुरपुकीम मी फ्रशा यपाइक्‍चा कली दोपा चांदी, तांबा, फलाम सिसा नु टिन यपाइक्‍तीकेम कुर पाइनीमी, मोपा गो यो आं गाइश्‍शो नु चुरशोम इन कली पुक्‍नन्‍नी। मिनु कुर पा यपाइक्‍नन्‍नी।
21गो इन कली पुक्‍शा, आं चुरशो मी खोदेंशो पा इन तार मोइक्‍नुङ। मिनु गे मेकेर याइनीनी।
22दोपा चांदी यपाइक्‍तीकेम यपाइक्‍नीमी, मोपा गो इन कली यपाइक्‍नुङ। मिनु गेपुकीम गो परमप्रभु यावेमीन आं चुर‍शो इन तार मोइक्‍ता, दे तुइक्‍नीनी’ दे‍नो” देंत।
23मिनु परमप्रभु यावेमी आं कली लोव़ पाप्‍तु।
24मार लोव़ पाप्‍तु देंशा हना “ए मुर, एको रागी कली गे आं गाइक्‍तीक नाक्‍त रेउम मशेक्‍शो, ग्रांग्रा दिशो रागी बाक्‍नेवे।
25मेकेर बाक्‍ब पिप आ तौ आन सिखार ग्‍याइश्‍शो ङरर ङरर पाइब गुप्‍स खोदेंशो बाक्‍नीम। मेकोपुकीम मुर आन कली नेक्‍तेक्‍म। शोंप नु शुश क्‍येट लाइब, मार मार रोइक्‍ताक्‍म। मिनु मेको आन दाते ङा शुश मीश मुर आन कली वोंइश बेक्‍शो मीश मुर सेल्‍तेक्‍म। इजीकीएल ३४:३,८; सेफन्‍याह ३:३; भजन संग्रह १४:४
26मेको आ चढ़ेबपुकीम आं शेंशो लोव़ प्रोंइतेक्‍म। आं थोव़कपुकी ग्रांग्रा दिशो सेल्‍तेक्‍म। मेकोपुकीम आं मार मार मुर आन थोव़क खोदेंशो सेल्‍तेक्‍म। मेकोपुकीमी मार ग्रांग्रा दिशो नु मार ग्रांग्रा मदिशो बाक्‍नीमी, मेको मशेंदेम। मेकोपुकीम आं नाइक्‍तीक नाक्‍त प्रेंताक्‍म। मोपा गो मेको आन दातेम महिक्‍सीशो दुम्‍शो बाक्‍नुङ। सेफन्‍याह ३:४; इजीकीएल ४४:२३; मत्ती २३:२५; लेवी १०:१०
27मेकेर बाक्‍ब आन ठेयब मुर नेल्‍ल फर खोदेंशो बाक्‍नीम। मेकोपुकीम सिखार ग्‍यारनीम। मुर आन कली साइक्‍नीम नु क्‍येट तचा कली मुर आन कली खतम सेल्‍नीम।
28मेको आं लोव़ पाइबपुकीम ‘गो कोंइतीक ताता’ देंखु पा, जोल पा शेंनीम। मेको आन पशो मरिम्‍शो नेल्‍ल बुलु ब्रुइश्‍शो खोदेंशो पा सुम्‍नीम। मेकोपुकीम गो मारेइ मदेंथु ‘परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी ओं देंत’ दे फश लोव़ पाइनीम।
29मिनु मेको रागी ङा मुरपुकीम गेन कि गेन, दे क्‍येट लाइक्‍नीम। मेकोपुकीमी मार मार रोइक्‍नीम। मेकोपुकीम प्रुङग नु मारेइ मथीब आन कली दिप्‍नीम। मिनु अर्को रागी ङा मुर आन कली दला दाक्‍स पाइनीम।
30मिनु गो मेको आन दातेम गारो प्रोव़शा गेब नु रागी मक्‍याम्‍दुल, दे रागी आ पर्बम आं ङोंइती राप्‍ब मुर का माल्‍ता, तन्‍न मथिदु। इजीकीएल १३:५
31मोपतीके गो आ गाइश्‍शो मेको आन तार मोइक्‍नुङ। आं चुरशो मीमी मेको आन कली खतम सेल्‍‍नुङमी” दे परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी देंत। इजीकीएल २१:३६