Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya miabot kanako ang pulong ni Yahweh nga nag-ingon,
2“Busa karon ikaw, anak sa tawo, mohukom ka ba? Hukman ba nimo ang siyudad sa dugo? Pahibaloa siya sa tanan niyang dulumtanan.
3Kinahanglan mosulti ka, 'Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Mao kini ang siyudad nga nagbubo sa dugo diha sa iyang taliwala aron nga moabot na ang iyang takna; ang siyudad nga nagbuhat ug mga diosdios aron hugawan ang iyang kaugalingon.
4Sad-an ka gayod tungod sa dugo nga imong gibubo, ug nahugawan pinaagi sa mga diosdios nga imong gibuhat. Tungod kay gipadali nimo ang imong mga adlaw ug giduol ang imong kataposang katuigan. Busa pakaulawan ko ikaw ngadto sa kanasoran ug himoong kataw-anan sa panan-aw sa matag kayutaan.
5Magbiaybiay diha kanimo kadtong anaa sa imong duol ug kadtong layo kanimo, ikaw hugaw nga siyudad, nga nailhan sa bisan asa nga dapit ingon nga napuno sa kalibog.
6Tan-awa! Mianha kanimo ang mga magmamando sa Israel, matag-usa sa ilang kaugalingong gahom aron sa pagbubo sa dugo.
7Wala nila gitahod ang mga amahan ug mga inahan diha kanimo, ug nagbuhat sila ug pagpanglupig ngadto sa mga langyaw diha sa imong taliwala. Gidagmalan nila ang mga ilo ug mga biyuda diha kanimo.
8Gitamay nimo ang akong balaang mga butang ug gipasipad-an ang akong adlaw nga Igpapahulay.
9Mianha diha kanimo ang mga mabugalbugalon nga kalalakin-an aron sa pagbubo sa dugo, ug nangaon sila didto sa mga kabukiran. Nagbuhat sila ug daotan diha sa imong taliwala.
10Nabutyag diha kanimo ang pagkahubo sa amahan. Giabusaran nila diha kanimo ang hugaw nga babaye sa panahon sa iyang pagdugo.
11Ang kalalakin-an nga nagbuhat ug mga dulumtanan ngadto sa mga asawa sa ilang mga silingan, ug mga kalalakin-an nga nagbuhat ug makauulaw nga kahugaw ngadto sa ilang kaugalingong umagad nga mga babaye; mga kalalakin-an nga nag-abusar sa ilang kaugalingong igsoong mga babaye—anak nga babaye sa ilang kaugalingong mga amahan—kining tanan anaa kanimo.
12Nanguha ug mga suborno kining mga tawhana diha kanimo aron sa pagbubo ug dugo. Nagpatubo ka ug nagbaton sa hilabihan nga ginansiya, nagdala ka ug kadaot sa imong mga silingan pinaagi sa pagpanglupig, ug gikalimtan mo ako— mao kini ang gipamulong ni Yahweh nga Ginoo.
13Tan-awa! Pinaagi sa akong kamot gihampak ko ang limbongan nga ginansiya nga imong gibuhat, ug ang pag-ula sa dugo nga anaa sa imong taliwala.
14Malig-on ba ang imong kasingkasing, magmakusganon ba ang imong mga kamot sa mga adlaw nga hukman ko na ikaw? Ako, si Yahweh, ang namulong niini, ug buhaton ko kini.
15Busa katagon ko kamo taliwala sa kanasoran ug tibulaagon sa kayutaan. Niini nga paagi, hinloan ko ang inyong kahugawan.
16Busa mahimo kamong hugaw sa panan-aw sa kanasoran. Unya masayran ninyo nga Ako si Yahweh.”'
17Miabot na usab kanako ang pulong ni Yahweh nga nag-ingon,
18“Anak sa tawo, nahimong taya alang kanako ang panimalay sa Israel. Mga salin na lamang silang tanan sa bronsi ug lata, ug bakal ug tingga diha sa imong taliwala. Mahisama sila sa taya sa plata diha sa imong hudno.

19Busa nagsulti niini si Yahweh nga Ginoo, 'Tungod kay kamong tanan nahimong sama sa taya, busa, tan-awa! Tapokon ko kamo didto sa sentro sa Jerusalem.
20Kinahanglan adunay kalayo nga motayhop batok niini sa nakolekta nga plata ug bronsi, bakal, tingga ug lata diha sa taliwala sa hudno, ug tunawon ko kamo. Busa tapukon ko kamo uban sa akong kasuko ug kaligutgot. Ibutang ko kamo didto ug tayhupon ang kalayo aron nga matunaw kini; busa tapukon ko kamo sa akong kalagot ug kasuko, ibutang ug ibubo ko kamo didto.
21Busa tapukon ko kamo ug tayhupon inubanan sa kalayo sa akong kaligutgot aron nga ibubo diha sa iyang atubangan.
22Sama sa natunaw nga plata diha sa tungatunga sa hudno, matunaw kamo, ug masayran ninyo nga Ako si Yahweh, ang nagbubo sa akong kaligutgot batok kaninyo!”'
23Miabot kanako ang pulong ni Yahweh nga nag-ingon,
24“Anak sa tawo, sultihi siya, 'Yuta ka nga hugaw. Wala nay ulan sa adlaw sa akong kasuko!
25Adunay pagpanglupig sa iyang mga propeta taliwala kanila, sama sa nagngulob nga liyon nga nagkuniskunis sa tukbonon. Nagapamatay sila ug nagakuha sa bililhong bahandi; ginapadaghan nila ang mga balo diha kaniya!
26Nagbuhat ug pagpanglupig sa akong balaod ang iyang mga pari, ug gipasipad-an nila ang akong balaang mga butang. Wala nila ilha ang kalahian sa balaang mga butang ug hugaw nga mga butang, ug wala gitudlo ang kalahian mahitungod sa hugaw ug sa limpyo. Gililong nila ang ilang mga mata gikan sa akong adlaw nga Igpapahulay aron nga pasipad-an ako sa ilang taliwala.
27Sama sa mga lobo diha kaniya ang iyang mga prinsipe nga nagkuniskunis sa ilang mga tukbonon. Nagbubo sila ug dugo ug nagguba sa kinabuhi, aron makaginansiya pinaagi sa limbong.
28Gitabonan sa ilang mga propeta ang ilang mga sala; nakakita sila ug bakak nga mga panan-awon ug nagtagna sa bakak kanila. Miingon sila “Nagsulti niini si Yahweh nga Ginoo” bisan ug wala nagsulti si Yahweh niini.
29Gidaogdaog ang katawhan sa yuta pinaagi sa pagpangilkil ug giilogan pinaagi sa pagpanulis, ug gidagmalan nila ang kabos ug ang nanginahanglan, ug gidaogdaog ang mga langyaw nga walay hustisya.
30Busa nangita ako ug usa ka tawo gikan kanila nga maoy magtukod sa pader ug maoy mobarog alang kanako diha sa tinumpag niini alang sa yuta aron nga dili ko kini gub-on, apan wala akoy nakaplagan.
31Busa ibubo ko ang akong kasuko diha kanila. Pagatapuson ko sila pinaagi sa kalayo sa akong kasuko ug ipapas-an ko kanila ang ilang kaugalingong binuhatan— mao kini ang gipamulong ni Yahweh.”'