Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, suuttaa gussiyaageeti kumido katamaa bolli pirddanau giigadii? Yaatikko, i oottido tuna ooso ubbaa ayyo yoota.
3Hagaadan yaaga; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Neeni daro asaa suuttaa gussido gishshaunne eeqau goinniyoogan nena tunissido gishshau, ne wodee yiis.
4Neeni gussido suuttan mooranchcha gidadasa; ne medhdhido eeqankka tunadasa. Yaatin, ne pirddaa gallassai matattiis; ne wurssettaa laittaikka gakkiis. Hegaa gishshau, taani nena kawotettatussi baceessiyoobanne hara biittatussikka qilliicciyoobaa kessana.
5Nenoo, suntti moorettidonne shabbirettida katamau, mataaninne haahuwan de7iyaageeti nena qilliiccana.
6“‘“Ne giddon de7iya Israa7eela halaqati ubbati suuttaa gussanau bantta wolqqaa ai keena go7ettiyaakko be7a.
7Ne giddon de7iyaageeti bantta aawaanne bantta aayyiyo bonchchokkona; eti betetakka huqqunnidosona; am77etanne aawu aaya bainna naata naaqqoosona.
8Eti ta geeshsha miishshata karoosonanne ta Sambbataakka tunissoosona.
9Ne giddon de7iyaageetuppe issooti issooti harata worissanau wordduwaa yootoosona; haraati deriyaa bolli de7iya eeqau goinniyo sohotun moosona; qassi haraati maccaasaara shaaramuxoosona.
10Ne giddon de7iyaageetuppe issooti issooti ba aawaa machcheera zin77oosona; haraati qassi kushe qitai yiido maccaaseera wolqqan gaittoosona.
11Ne giddon de7iyaageetuppe issooti issooti ba shooruwaa machcheera zin77oosona; ba na7aa machcheera zin77oosona; ba aawaa na7ee, ba michcheera zin77oosona.
12Ne giddon de7iyaageetuppe issooti issooti miishshaa ekkidi, shemppuwaa woroosona; haraati bantta miishshaa dichchau immoosonanne, bantta shooruwaa miishshaa yashissidi ekkoosona. Qassi intte tana mulekka dogideta. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
13“‘“Ne giddon de7iya asai bessenna miishshaa ekkiyo gishshaunne shemppuwaa woriyo gishshau, taani hanqquwan ta kushiyaa baqqana.
14Taani nena qaxxayiyo gallassi ne goobatettai nenaara de7anee? Woikko ne kushee mino gidanee? Taani GODAI hagaa yootaas; taani yootidoogaa taanikka oottana.
15Taani ne asaa kawotettatu giddooninne hara biittatu giddon laalana; ne tunatettaakka taani ne bollappe xaissana.
16Hara kawotettatu sinttan neeni kauyyana; shin taani GODAA gidiyoogaa neeni erana” yaagees’ yaaga” yaagiiddi yiis.
17Hegaappe guyyiyan, GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
18“Laa asa na7au, Israa7eela asai ainne pattenna toce mala; eti ubbaikka biraa seerissidi xillissiyo wode, toce gididi attiya nahaase, qorqqoro, biratanne irssaase mala.

19Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘Intte ubbaikka toce mala gidido gishshau, taani inttena ubbaakka Yerusalaame giddo shiishshana.
20Asai biraa, nahaasiyaa, birataa, irssaasiyaanne qorqqoruwaa tamaa coociyaakko shiishshidi seerissiyoogaadan, taani ta hanqquwaaninne ta yiilluwan inttena shiishshada, katamaa giddon seerissana.
21Taani inttena shiishshada, ta hanqquwaa tamaa intte bolli womppiinin, intte hegan seerana.
22Birai coociyan seeriyoogaadan, intte Yerusalaamen seerana. He wode taani GODAI ta hanqquwaa intte bolli gussidoogaa intte erana’ yaagees” yaagiiddi yiis.
23GODAA qaalai taakko zaaridikka hagaadan yaagiiddi yiis;
24“Laa asa na7au, eta biittai tunido gishshau, ta hanqquwan irai bukkennaadan diggada, taani Israa7eela asaa qaxxayanau haniyoogaa etau yoota.
25Eta halaqati ba woridobaa gudiiddi mentterettiya gaammo mala; eti asaa woroosona; miishshaa gidin, hara buquraa gidin, ubbaa banttau ekkoosona; eti daro maccaasaa am77e kessidosona.
26Qeeseti ta higgiyaa menttidosona; ta geeshshabaakka tunissidosona. Geeshshaanne tunaa shaakkokkona; qassi geeshshaappenne tunaappe gidduwan de7iya dummatettaa tamaarissokkona; ta Sambbataa bonchchokkona. Hegaappe denddidaagan, taani Israa7eela asaa giddon bonchchettabeikke.
27A giddon de7iya halaqati bantta woridobaa duuterettiya wanggireellotu mala; eti banttau duretanau asaa woroosona.
28Yerusalaame kataman de7iya hananabaa yootiyaageeti godaa nooraa tiyiya asadan, worddo ajjuutaa be7iyoogaaninne worddo hiraagaa yootiyoogan, eta nagaraa genttoosona. GODAI yootennan de7ishin, ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees’ yaagoosona.
29He biittaa asati bonqqoosona; hiyyeesatanne metootanchchata huqqunnoosona; eti betetakka yashissidi, miishshaa ekkidi, likke pirddaa diggoosona.
30“Taani biittaa xaissennaadan, eta giddon dirssaa gimbbee kolettido baggaara eqqidi naagiya issi asa koyaas; shin oonanne demmabeikke.
31Hegaa gishshau, ta hanqquwaa eta bolli gussana; taani ta hanqquwaa taman eta xaissana; taani eti oottido oosuwaa eta bolli zaarana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais” yaagiiddi yiis.