Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ńyↄ̃ yã́kpalɛkɛaànↄo lé? Ńyↄ̃ yã́kpalɛkɛ ń gbɛ̃dɛn wɛ̃́lɛpioo lé? Ǹ a yãbɛ̃ɛkɛaↄ oɛ̀
3ǹ mɛ, ma Dii Lua ma mɛ̀: Wɛ̃́lɛ, n wɛtãgↄↄ kà gbɛ̃́ pↄ́ wà ń dɛdɛ n guuↄ yã́i. N gbãlɛ̀ tã́a pↄ́ n gbɛ̃́ↄpiↄ yã́i.
4N gↄ̃ tàaede ũ n gbɛ̃dɛa yã́i, n gbãlɛ̀ tã́a pↄ́ wa pìↄ yã́i. Ń tò n wɛ̃ni kulun kṹ, n gↄↄ pà. A yã́i má tó buiↄ n láanikɛ, má tó bùsu píi gbɛ̃́ↄ n kɛ pↄ́ↄpↄↄ.
5Gbɛ̃́ pↄ́ kunnↄ kãiↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ kunnↄ zã̀ↄ n yáalↄ kɛ́ n tↄ́ ↄ̃̀ↄkpà, yã́ yà n guu yã́i.
6Isaili kíaↄ gwa, an baade lɛ́ gbãamↄ a gbɛ̃́deeɛ n guu, aalɛ ń dɛdɛ.
7Gbɛ̃eↄ ì saka ń de ń ń daogu n guu, wì gbãamↄ bↄ̀mↄↄnɛ n guu, wì tonɛ pↄ́ gwana vĩoↄ ń gyaa gbɛ̃andoↄ taiinkɛ n guu.
8N sakà ma pↄ́ↄu, n gↄↄ pↄ́ má dìlɛ kã́mabogↄↄ ũ gbãlɛ̀.
9Kↄmalɛdeↄ ku n guu, aa zɛ̀ ń gbɛ̃dɛo. N gbɛ̃eↄ ì tã́a blɛↄ ble gbɛ̀sĩsĩↄ musu, ↄ̃ aaì ɛa gbãsĩkɛ n guu.
10N gbɛ̃eↄ ì gbada ń mae nawa, n gbɛ̃eↄ ì kusi nↄɛ pↄ́ ↄkũaↄwa.
11N gbɛ̃eↄ ì gbãsĩkɛ ń ń gbɛ̃́dee nao, n gbɛ̃eↄ ì wíyã kɛ aa gbada ń nɛ́ nawa, n gbɛ̃eↄ ì kusi ń dãe fɛ̃̀ɛɛwa.
12Wì gbagusaɛsi n guu gbɛ̃dɛa yã́i, wì ↄ'i símá, wì ài zↄ̃ↄ wɛɛlɛ, wì kↄ̃ bↄ́ↄ'i mi. Ma yã́ sã̀ńguɛ, ma Dii Lua mámɛ má ò.
13Má ↄtaalɛ ↄvãi pↄ́ wa è yã́i ń gbɛ̃́ pↄ́ wà ń dɛdɛ n guuↄ yã́o.
14Tó málɛ yã́ gↄ̃gↄ̃nnↄ, n gbãa a ka n sↄ̃ àↄ dilɛaa? Ma Dii ma yã'ò mɛ́ má kɛɛ.
15Má n gbɛ̃́ↄ fãaa buiↄ guuɛ, má ń fã́ndaiada bùsu ń bùsuo, mí ń gbãsĩkɛa midɛ.
16Tó n gↄ̃ sauluunnↄ buiↄnɛ, ńyↄ̃ↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.
17Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
18Gbɛ̃nazĩn nɛ́, Isailiↄ gↄ̃̀mɛɛ lán mↄ̀ gbãsĩwa, ampii aa gↄ̃̀ lán mↄgotɛ̃ ge mↄpu ge mↄsi ge bɛↄma gbãsĩ pↄ́ wa bↄ̀lɛ muauwaɛ. Aa dɛmɛɛ lán ã́nusu gbãsĩwaɛ.

19Ayãmɛto ma Dii Lua ma mɛ̀, lá á gbãsĩ ápii, má á naaa Yelusalɛũɛ.
20Lá wì ã́nusu ń mↄgotɛ̃o ń mↄsio ń bɛↄmao ń mↄpuo ka muau wà tɛ́kau e mↄpi bↄlɛ, màa má á naaa mà á ká wɛ̃́lɛpiu ń pↄfɛ̃o, mí á yↄ́ ń pↄkũmao.
21Má á naaaɛ, mí tɛsↄ̃wá ń pↄfɛ̃o, í yↄ́ wɛ̃́lɛpi guu.
22Lá wì ã́nusu yↄ muau, màa á yↄ́ wɛ̃́lɛpi guu, íↄ dↄ̃ kɛ́ ma Dii mámɛ ma pↄkũmabↄ̀bↄwá.
23Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
24Gbɛ̃nazĩn nɛ́, o Yelusalɛũpiɛ, wi gbãbↄ a bùsuɛo, ↄ̃ ma pↄfɛ̃ tò lou i mauo.
25Aà kíaↄ ku a guu lán nↄ̀ↄmusu pↄ́ aa nↄ̀ↄ le kũ̀ aalɛ taitai, aalɛ wiidↄwàↄwaɛ. Aaìↄ gbɛ̃nazĩnaↄ nisĩna só, aaìↄ ń àizɛɛↄ ń ń pↄ́ bɛɛɛdeↄ naaa, ↄ̃ aa tò gyaaↄ lìgua a guu.
26Aà sa'onaↄ lɛ́ zĩkɛ ma ikoyãwao, aaìↄ ma pↄ́ↄ gbãlɛɛ. Aali pↄ́ pↄ́ dɛ ma pↄ́ ũ dↄ̃kↄ̃ɛ ń pↄ́ pↄ́ dɛ ma pↄ́ ũooo. Aali pↄ́ gbãlɛa ń pↄ́ gbãlɛsaio dodoa kↄ̃ɛ yãda gbɛ̃́ↄnɛo. Aaì wɛ́kpa vĩ kã́mabogↄↄzĩ tàaeaɛ, ↄ̃ ma tↄ́ iↄ ↄ̃̀ↄkpaa ń guu.
27Aà kíaↄ ku a guu lán àwalɛwana pↄ́ aa pↄ́ kũ̀, aalɛ kɛ̃́kɛ̃kↄ̃ɛↄwa. Aaì gbɛ̃dɛdɛ ↄvãi'ea yã́i.
28Aà ãnabiↄ ì wɛ́pungu giiↄ e, aaì màso pãↄ kɛ, aalɛ pↄ́ kúlɛ ń yãkɛapiↄwa, ↄ̃ aaì mɛ lá má òn we, kási mi yãe o sↄ̃o.
29Bùsudeↄ ì gbãamↄkↄ̃ɛ, aaìↄ kↄ̃ kpã́i'o. Aaì taasideↄ ń wɛ̃nadeↄ taiinkɛ, aaì bↄ̀mↄↄ wɛtã ń ń yã́ nao.
30Ma gbɛ̃e wɛ̀ɛlɛ ń guu aà bĩ́i kaso kɛkɛ, iↄ zɛ ma aɛ gufoou àↄ gi fĩnini bùsupi yã́ musu, kɛ́ másu bùsupi kaalɛo yã́i, ↄ̃ mi eo.
31Ayãmɛto má pↄkũmabↄbↄmá, mí ń midɛ ń pↄfɛ̃tɛ̃o. Má ń yãkɛaↄ wínɛ́ ń musuɛ. Ma Dii Lua mámɛ má ò.