Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau,
2“Tanobada tauna e, oi ese oi kota henia diba, a? Inai hanua be mai ena ala-ala taudia momo. Unai dainai hanua taudia edia kara dika rohorohodia ibounai do oi gwauraia hedinarai.
3Do oi gwau, lau Lohiabada Dirava be inai bamona lau hereva noho, lau gwau: Umui ese emui bese tamona taudia momo umui alaia mase, bona kaivakuku umui tomadiho henidia dainai umui sibona umui hamiroa, bona emui nega be kahirakahira ia ginidae inai.
4Umui be umui kerere vadaeni, emui alaia kara dainai, bona umui be miro vadaeni, kaivakuku umui karaia dainai. Unai dainai emui mauri nega umui hakwadogia vadaeni, emui dokona dinana ia ginidae vadaeni. Unai dainai bese idauidau taudia ese umui idia hereva dika henia, umui dekenai idia kirikiri bona idia hevaseha noho, bona lau ese lau koudia lasi.
5Mai dagedage danu umui ese taravatu umui kamonai henia lasi dainai, umui kahirakahira noho taudia bona daudau idia noho taudia danu ese umui idia hevaseha henia noho.
6“Israela ena lohia taudia ibounai ese sibodia edia goada idia abidadama henia, bona taunimanima alaia karadia idia karaia noho.
7Ierusalema hanua lalonai tau ta ese iena tamana bona sinana ia matauraia lasi. Umui ese emui huanai idia noho idau bese taudia umui koidia noho. Ma danu tamana bona sinana lasi maragidia bona vabu taudia dekenai kara dika umui karaia noho.
8Egu helaga gabudia umui negea vadaeni, bona egu Sabati Dinadia umui hadikaia vadaeni.
9Emui tau haida ese taunimanima idia samania koikoi noho, unai taunimanima do idia hamasea totona. Bona Ierusalema taudia haida be ororo dekenai idia noho kaivakuku tomadiho gabudia dekenai idia aniani, bona lebulebu karadia idia karaia noho.
10Tau haida ese edia tamadia edia adavadia idia sihari henia noho.
11Haida ese heudahanai idia karaia, bona haida be edia ravana hahine danu idia mahuta hebou, ma haida be edia taihuna korikori idia sihari henia.
12Ierusalema taudia haida ese moni davana idia abia noho, taunimanima do idia alaia mase totona. Bona haida ese edia varavara Israela taudia dekenai idia heniatorehai neganai atoa kau moni danu idia abia, bona edia kohu be dagedage karadia dekena amo idia abia noho. Momokani umui Ierusalema taudia ese lau umui laloaboio vadaeni. Lau, Lohiabada Dirava lau hereva noho.
13“Egu imana do lau lokua, bona emui henaoa kara bona ala-ala kara do lau botaia.
14Emui dika davana do lau henia dinana dekenai, umui be mai emui goada, o emui imadia do umui abia isi diba, a? Lau inai Lohiabada lau hereva vadaeni, bona egu hereva ena kara do lau karaia.
15Lau ese emui bese taudia do lau lulua gabu idauidau dekenai, tano bona basileia ibounai dekenai, bona emui kara dika mai miro danu do lau hadokoa momokani.
16Bona unai bese idauidau taudia ese umui do idia matauraia lasi neganai, umui be do umui diba lau be Lohiabada.”
17Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau,
18“Tanobada tauna e, Israela taudia be momoru bamona egu vairana dekenai idia lao vadaeni. Idia ibounai be auri laboralabora, bona tini, bona auri, bona auri metauna, lahi lalonai do noho momoru gaudia bamona, idia dekena amo siliva idia havevea oho neganai.

19Bona lau Lohiabada Dirava ese idia lau hamaoroa noho, lau gwau: Umui be momoru sibona dainai, lau ese umui ibounai be Ierusalema dekenai do lau haboua.
20Taunimanima ese siliva bona auri, bona auri metauna bona tini be lahi lalonai idia atoa, vadaeni lahi idia hasiahua bada, siliva do idia havevea totona, unai bamona danu lau ese egu badu mai ena siahu bada dekena amo umui do lau haboua, lahi lalonai umui do lau atoa vareai, umui do lau havevea.
21Io, lau ese Ierusalema dekenai umui do lau haboua, bona egu badu ena siahu bada dekena amo umui do lau havevea.
22Ierusalema lalonai umui do lau havevea, siliva be lahi lalonai idia havevea oho bamona, bona unai neganai, do umui diba lau Lohiabada ese egu badu be emui latanai lau bubua diho vadaeni.”
23Lohiabada ese ma lau dekenai ia hereva, ia gwau,
24“Tanobada tauna e, Israela taudia do oi hamaoroa edia tano be kara dika dainai ia miro, bona unai dainai lau Dirava ese mai badu danu tano dekenai medu do lau siaia lasi.
25Ierusalema ena lohia taudia be idia boiboi noho laiona bamona, boroma ta idia alaia neganai. Inai lohia taudia ese taunimanima idia alaia noho, edia kohu bona tano do idia abia totona, bona inai ala-ala kara dainai vabu momo idia noho.
26“Hahelagaia taudia ese egu taravatu idia utua noho, bona egu gau helagadia idia matauraia lasi. Idia ese gau helagadia bona gau helagadia lasi edia idau idia gwauraia lasi, bona taunimanima idia hadibaia lasi miro gaudia bona miro lasi gaudia edia idau be dahaka. Egu Sabati Dinadia danu idia badinaia lasi. Unai karadia dekena amo egu ladana be Israela taudia ese idia matauraia lasi.
27Ierusalema ena gavamani opesa taudia be uda sisiadia bamona, idia alaia vadaeni mauri gaudia idia darea noho. Inai opesa taudia ese taunimanima idia alaia noho, kohu momo do idia abia totona.
28“Ierusalema ena peroveta taudia ese pilasta idia iusilaia lasi, to peni kurokuro sibona. Idia ese idia mata hanai koikoi, bona peroveta hereva koikoi idia gwauraia noho, idia gwau, ‘Lohiabada Dirava be inai bamona ia hereva noho,’ to Lohiabada ese hereva ta ia henidia lasi.
29Ierusalema ena dagi lasi taudia danu ese mai dagedage danu ogogami taudia bona gau lasi taudia idia koia, bona idia dekena amo idia henaoa noho. Idau bese taudia edia kohu danu idia abia kava, bona unai kohu abia lou dalana ta be lasi.
30“Vadaeni Ierusalema lalonai tau ta lau tahua, kara maoromaoro tauna, ia ese, Israela taudia lau dekenai do ia hakaudia lou totona. Ia be tau ta bamona, magu do ia haginia, bona egu vairanai, magu ia makohia gabuna dekenai do ia gini, tano do ia gimaia totona, lau ese do lau hadikaia ore garina. To inai bamona tau ta lau davaria lasi.
31Unai dainai egu badu be idia edia latanai do lau bubua diho. Egu badu mai siahu bada ena lahi dekena amo do lau gabudia ore. Edia kara dika dainai, idia do lau hadikaia ore. Lau Dirava, Lohiabada, ese lau hereva vadaeni.”