Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Yoube

Yoube 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Osobo bagade dunu ea esalusu da sesesu dadi gagui dunu ea hawa: hamosu defele amola udigili gasa bagade hawa: hamosu agoane.
2Ea esalusu da udigili hawa: hamosu dunu amo da anegagima:ne, ifa ougiha esalumusa: hanai gala. Ea esalusu da hamosu dunu amo da ea bidi lama:ne, hanaiwane ouesalebe ba:sa.
3Oubi uduli, eno uduli, na da udigili se nabawane esala. Na bu esaloma:ne da bai hame gala. Gasili asili bu eno gasili, na da da:i dioi fawane ba:sa.
4Na da golai be sidagane esala. Gasi huluane na da sidagane gilala, soge hedolo hadigima:ne dawa:lala.
5Na da:i da fioso amoga nabai. Na da:i da aiya heheya: amoga dedeboi dagoi. Na aiya amoga guhi da daha.
6Na da hobea misunu dafawane hamoma:beyale dawa:lusu hamedene, eso da hedolowane hehenasa.
7Gode! Mae gogolema! Na esalusu da mifo lai afadafa fawane agoai gala. Na hahawane hou da fisi dagoi.
8Dia da wahadafa na ba:sa. Be hobea bu hamedafa ba:mu. Dia na hogosea, na da asi dagoi ba:mu.
9-
10Mu mobi da ba:lalu, hedolowane gilasi dagoi ba:sa. Amo defele, ninia osobo bagade dunu da bogosea, hame buhagisa. Nini dawa:su dunu, ilia da nini hedolo gogolesa.
11Hame mabu! Na da hamedafa ouiya:mu! Na da ougi amola gia:i bagade gala. Na da sia:mu!
12Gode! Dia da abuliba:le na sosodo aligisala:? Na da wayabo bagade wadela:i ohe bagade, Dia da dawa:sala:?
13Na da helefimusa: diala be golamu hamedei. Na da na se nabasu fisima:ne, logo hogosa.
14Be Dia da na beda:ma:ne simasia olelesa. Dia da na esala ba:la:lusu amola wadela:i simasia ba:su nama iasisa.
15Amaiba:le, na da na da:i ganodini bu esalumu higasa. Dunu eno da na galogoa gaguli, na fane legemu da defea gala.
16Na da yolesimu galebe. Na da esalumu higasa. Dia na yolesima! Na esalusu da bai hamedafa gala.
17Dia abuliba:le osobo bagade dunu da mimogoayale dawa:sala:? Dia abuliba:le ilia hamobe sosodolalala:?
18Dia da hahabe huluane ili abodelala. Dia da mae fisili ilima adoba:lala.

19Na defo hano ni da:gima:ne, Di da nama sosodobe fonobahadi yolesimu da defea gala.
20Di da nama se iasu diasu ouligisu dunu agoai gala. Na wadela:i hou da Dima se iahabela:? Dia da abuliba:le, dimaga:su adoba:ma:ne, nama dadiga dimaga:sala:? Na da Dima dioi bagade gaguli ahoabe liligila:?
21Dia da na wadela:i hou hamedafa gogolema:ne olofoma:bela:? Dia da na wadela:i hamobe amo gogolema:ne olofomu hamedei ba:sala:? Na da hedolowane bogole, uli dogoi ganodini sali ba:mu. Amola, Dia na hogole ba:sea, na da asi dagoi ba:mu.”