Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Asa de7oi sa7aa bollan wolqqaama baaxe gidenneeyye? A de7o laittai keraa oottiya asa de7o laittaa mala gidenneeyye?
2Kuwaa amottiya ashkkaraadan, woikko ba damoozaa ekkanau naagiya oosanchchaadan,
3hegaadan taayyo mela aginatinne tugga qammati imettidosona.
4Taani zin77iyo wode, ‘Aude beegottanddinaashsha?’ yaagais. SHin qammai taayyo aduqqees; sa7ai wonttana gakkanaassi hiixan aadhdha aadhdha wodhdhais.
5Ta bollai guxuniyaanne googuwaa maayiis; ta masunttaappe giishshai goggees.
6Ta laittai shimainniyaa muhuuhaappekka aadhdhi eesotees; aiba hidootinne bainnan ta laittai wurees.
7“Abeet Xoossau, ta laittai siiriyaara shemppiyo issi shemppo mala gidiyoogaa hassaya! Ta aifee naa77antto kehabaa be7ennan attiis.
8Neeni tana ha77i be7aasa; shin naa77antto be7akka; neeni tana koyikko, taani xayaichchana.
9“SHaarai piskki giidi xayiyoogaadan, duufuwaa wodhdhida uri simmidi kiyenna.
10Ba sookka naa77antto simmidi yeenna; a eriya asaikka a dogees.
11“Hegaa gishshau, taani co77u giikke; taani ta tuggaa gishshau haasayana; ta de7oi cammido gishshau zuuzummana.
12Hagaa keenaa neeni tana aissi naagai? Taani neeyyo abba woikko abba giddo miimmintte gaadiiyye?
13Taani, ‘Ta hiixai tana minttettanddeeshsha; ta alggaikka tana zuuzunttaappe shemppissanddeeshsha!’ yaagiyo wode,
14neeni tana aimuwan yashissaasa; ajjuutankka tana daganttaasa.
15Taani ha sakkiya bollaara de7anaagaappe sulettiyoogaanne haiqqiyoogaa doorais.
16Taani ta de7uwaa karaas; taani merinau de7anau koyikke. Ta laittai siiriyaara shemppiyo issi shemppo mala gidiyo gishshau, neeni tana agga baya.
17“Neeni a gitabaadan xeellanau asi aibee? Neeni abaa aissi ezggai?
18Maallado maallado neeni a xomoosaasa; qassi daqiiqan daqiiqan a paaccaasa.

19Neeni taakko xeelliyoogaa mulekka aggikkii? Woikko taani ta cuchchaa mittiyo wodiyaakka taayyo immikkii?
20Abeet asa wochchiyaagoo, taani nagaraa oottidaba gidikko, nena aibi qohidee? Neeni aissi tana caddi kaa7iyoobaa oottadii? Neeyyo taani deexo tooho gididanaayye?
21Ta balaappe aissi tana maarennan ixxai? Ta nagaraakka aissi atto geennan aggai? Simmi taani duufuwaa wodhdhiyo wodee gakkiis; neeni tana koyiyo wodekka, taani beettikke” yaagiis.