Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Onìtì kó mufòmmu dònnɛ̀ kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù kɔ̃mu mmu kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ dònnɛ̀ wèè pĩ mmutɔ̃nyonkumu.
2Kɛ do nkudɑɑkù ɔ̃ nyeḿmɛ̀ Kuyie kɛ yɑ́ɑ́ mmɛdɛ́ɛ̀, otɔ̃ntì ɔ̃ mbɑɑ mɛ̀ɛ̀ botí tiyeti.
3Mí nkpɛrɛ n yɑu dɛ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛmɔu dɛɛ̀ tu mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀, m bɑɑ nɛ́ wentí kɛ wuommu nɛ̀ kuyonku dɛyènnɛ̀ dɛmɔu.
4Nh ɔ̃ nyóó duɔ́ kɛ tú dɛ̀ɛ cɑ̃rikɛ kɛ́wentɛ́mu kɛ̀ ǹ duɔ́ dɛ̀ nni nkɔɔ́nnɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ yɑ̀ɑ wentɛ́nko.
5Yɛbiɛ̀ yɛɛ̀ tɑ n kɔ̃̀ntì kɛ̀ ǹ dɑ̀ɑ́tí yɛmɔnkpɛ̃rɛ̀, kɛ puòtì kɛ̀ mɛmɔ́tímɛ̀ yìɛ̀.
6N we firì kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu tɛyɑɑ̀dùɔ̀dɑbɛɛtɛ̀, yɛ̀ pɛ̃nkɛ́mu n tɛ̃́nkɛ í bɑɑ mùmɑmù.
7Kuyie nhɑ yɛ̃́mu kɛ dò n fòmmu tú kuyɑɑkù nku, n yí kpɑɑ́ kɛ bo yɑ̀ mɛtuɔ̀ mmɑmɛ̀.
8Fɔ̃́ nwèè nɔ̀nfɛ̀ bo n yĩ́nkɛ̀ ɑ tɛ̃́nkɛ í yó n yɑ̀, ɑ bo nyóó wéntɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛ bɑ́ n yɑ̀.
9Diwɛtirì ɔ̃ɔ̃ yɛntɛ́mɛ̀ kɛ́deè, wèè tɑ kudɔnkù o kpɛrɛ mɛ ndò, ò í wɛ̃tiní.
10Ò tɛ̃́nkɛ í wɛ̃tiní o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ ò yɑ̀ bìtì.
11Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yí yóó yóu m bo nnɑ́ɑ́mmɛ̀ m bo mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ nkɛ, kɛ yó nnɑ́ɑ́, n yó nsɑ́útínɛ̀mu n kó mɛsémmɛ̀ n yo mmɛ̀.
12N túmu dɑ̀mɛ́ɛ̀rɑ̀ɑ̀? Yɑ́ɑ̀ n túmu dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó musĩ̀mmù? kɑ̀ɑ wɑɑ́ mbɛbɑ̀rìbɛ̀ kɛ m bɑnnɛ̀?
13Nh ɔ̃ nyóó duɔ́ kɛ́tú m bo om̀pɛ̀mu, kɛ̀ n dɔ́ùu yɑɑtɛ n sɑ́útìi.
14Dɛ mɔ̀nnì kɑ̀ɑ nɛ́ n duɔnní tidɔùntì tìì nh ɑ̃ɑ̃̀ kufɔ̃wɑɑ́, Mɛbɛnkùmɛ̀ mɛɛ̀ donnìnko n kɔ̃m̀bùɔ̀tì.
15Kuyie nkɑ̀ɑ pɑ̃̀nkɛ do n yĩɛ̃o dɛ̀ nni ntɔ̃ũ, kɛ̀ n do ku dɛ̀ ntɔ̃ũnɛ̀ tikɔ̃́ṹtì tikɔ̃́ṹtì tii.
16N cĩtirimu n yí yó nfòù kɛ́mɔntɛ n yóu, kɛ yɛ̃́ n fòmmu dònnɛ̀mɛ̀ kuyɑɑkù nku.
17Onìtì tu we kɛ dò nhɑ́ ndɑkɛ o kpɛ́í? Kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ mbo o ĩ́nkɛ̀?
18Kɑ̀ɑ ò sèú yɛkṹnwerɛ̀ yɛmɔu, koò yɑ̀ú yɛmɔ̀rɛ̀ yɛmɔu.

19Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɑ̀ɑ yóu ɑ bo nni ntɑ̃mɛ̀ fɛnɔ̀nfɛ̀? A bɑ́ n yóu kɛ̀ m mɑɑ́ n nɔ́ntɔ̃ũtɑ̀ɑ̀?
20Bɑ́ kɛ̀ n cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu dɛ̀ bo dɑ dɔɔ̀ bɑ fɔ̃́ nwèè pɑkɛ́ bɛnìtìbɛ̀? Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ yɛ̃ĩti timɔu duò n yĩ́nkɛ̀? Bɑ nte kɑ̀ɑ nh ɔ̀unɛ̀?
21Bɑ nte kɑ̀ɑ bɑ́ɑ́ minnɛ́ kɛ́ n cĩ́ɛ̃́ n yɛi? N yóó tɑ kɛtenkɛ̀ nkɛ kɑ̀ɑ n wɑmmú kɛ́mɔ́ntɛ́.