Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Adamadina dunuɲa yi gidin xɔdɔxɔ alo sofa wanla ganli, a siimayana alo karahan walikɛɛn gbeena,
2alo konyina, nininna xɔnla naxan ma, alo walikɛɛn naxan a saren mamɛma.
3Na kiini, n kɛɛn bata findi fuun na n ma siimayani, kɔɛne yi rafe sɔxɔlɛne ra n tan xa.
4N na n sa, n yi a fala, n naxa, ‘N kelima waxatin mundun yi?’ Kɔɛɛn mi ɲanma, n lu n maxɛtɛ n ma saden ma han xɔtɔnni.
5Kunle nun bɛndɛna n fatin ma alo dugina, setene sɔxɔnma n fatin birin ma, a kun.
6N ma siimayaan mafura danguɛ dangu gɛsɛ sɔxɔnna kinaan na, a danguma yigitɛgɛni.”
7“Ala, a xa rabira i ma, a n ma siimayaan mi buma, n mi fa hɛrin toma n yɛɛn na sɔnɔn.
8Yɛɛn naxan n matoma, na mi fa n toma sɔnɔn, i n fenma nɛn, koni n mi fa na sɔnɔn.
9Kundaan naxan danguma, na ɲanma nɛn. Na kiini, muxun naxan na siga laxira yi, na mi fa xɛtɛma sɔnɔn.
10A mi fa xɛtɛma a banxini sɔnɔn, a konna mi fa a kolonma sɔnɔn.”
11“Nanara, n mi fa n dunduma sɔnɔn, n falan tima nɛn n niin ɲaxankatani. N nan n mawugama nɛn n niin xɔlɛni.
12Nanfera i kantan muxun dɔxi n xili ma? N tan magaxu ba, alo fufana, hanma ige yi sube xaɲɛna nde?
13N na a falama, n naxa, ‘N sadena n masabarima nɛn, n xiden yi n mali n ma mawugani suxɛ.’
14Nayi, i n magaxuma xiyene yi, i n xibaruma kuisan feene nan ma.
15A yi rafanɲɛ n ma nun, n faxa. Sayaan fisa n xa benun n xa lu doyenɲɛ tun.
16N ma siimayaan bata raɲaxu n ma, n mi waxi a xɔn n xa lu n nii ra habadan. Nayi, xɛtɛ n fɔxɔ ra, amasɔtɔ n ma siimayaan mi xunkuya.”
17“Nanse adamadiin na alogo i xa feni itoe birin liga a ra, han i yi i yengi dɔxɔ a xɔn ma iki,
18han i yi lu fɛ a xɔn xɔtɔn yo xɔtɔn, i yi lu a fɛsɛfɛsɛ waxatin birin?

19I xun xanbi soma n yi waxatin mundun yi? I a luma waxatin mundun yi n yi n dɛgen nagerun?
20Hali n bata yulubin liga, n nɔɛ nanse ligɛ i ra, i tan naxan adamadiine rakɔrɔsima? Nanfera i n yatɛxi se kala daxin na? N goronna i tan xun ma di?
21Nanfera i mi n ma matandine mafeluyɛ, i n hakɛne ba n ma? Iki, n na n sama nɛn burunburunni, i n fenma nɛn, n mi fa na.”