Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Yoube

Yoube 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yoube da amane sia:i,
2Na da mae yolele, Godema egasa amola lelesu hou hamosa. Na da gogonomosa sia: yolemu hamedei.
3Na da E ba:musa: hanai galebe. Na da Ea esalebe sogebiga dawa:mu hanai. Be na da logo hame dawa:.
4Na da E ba:loba, na da Ema fofada:la:loba. Amola na hou gaga:la:loba.
5Na da Ea nama adole imunu dawa:mu hanai gala.
6Gode da Ea gasa huluanedafa amoga na banenesima:bela:? Hame mabu! E da na sia:sea, nabimu.
7Na da moloidafa! Na da Ema gegene sia:musa: dawa:! E da na da moloidafa dafawane sia:mu.
8Na da gusudili hogoi helei. Be amogawi Gode hame ba:i. Na da guma:dini hogoi helei. Be amogai Gode hame ba:i.
9Gode da ga (south) amola ga (north) hawa: hamosu. Be amogawi amolawane na da E hame ba:i.
10Be Gode da na osa:le gagabe huluane dawa:. E da na hou adoba:sea, na hou moloidafa fawane ba:mu.
11Na da mololedafa Ea ilegei logo amoga bobogesa. Na da la:idili, la:idili, gigiadofale hame ahoa.
12Na da eso huluane ea hamoma:ne sia:i amo hamonana. Na da ni hanaiga hame, be Ea hanaiga hamonana.
13E da afadenesu hame dawa:. Dunu afae da E gua:mu hamedei. Dunu afae da Ea hamomu hanai hedofamu hame dawa:.
14Ea ilegesu da bagohame gala. Amola E da na esaloma:ne ilegei amo defele hamone dagomu.
15Na da Ea midadi beda:ga yagugumu!
16-
17Gode Bagadedafa da na nimi wadela:lesi dagoi. Gasi da na si wadela:lesi dagoi. Be na da gasiba:le hame beda:i. Na da Godeba:le beda:i.