Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Isɔbuu bɛ́i nkɛ dɔ̀:
2N wɛ̃̀tɛ kɛ tùùtɛnɛ̀ Kuyie nku kɛ dɔ́ kɛ́yíɛ́ kɛ́bɛ́i, n yĩkú n nùù kɛ̀ n dɑbònnì bɑ́ɑ́ yɛ̀nní kɛ yĩɛ̃kɛmu.
3Kɛ̀ ǹ do nyɛ̃́ m bo kù yɑ̀ dɛ̀, kɛ̀ n do bo nɑ kɛ́kɔtɛ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀,
4N nɑ nkù beé n kpɛti, N nɑ nkù tìútɛ́ nh u tì.
5N nɑ nkèè kù bo n tɛ̃́nnɛ́ tì, kɛ́bɑntɛ́ kù m̀ mɔ̀kɛnɛ̀ tì.
6Ku sɑ̀ɑ̀ nɑ nni mbɑ̀ɑ̀omɑɑ̀? Ɔ́ɔ̀, kù yó n kéntɛ́mu mɛyɔɔ̀mmɛ̀.
7Kɛ̀ nní nkù nɑ̀ɑ́nnɛ̀ kɛ tú onìtì wèè wetí, dɛ mɔ̀nnì kunku n kóo beéntì yó n fĩ́ĩnkomu sɑ̃́ɑ̃̀.
8Kɛ̀ n kɔ̀tɛ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kù í kɛ̀ bo, kɛ̀ ǹ kɔ̀tɛ diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ m bɑ́ kù yɑ̀.
9Kù sɑ̀ɑ̀ nɛ́ bo mpĩ́ mmùmɑmù mmu kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ nkɑɑ̀? Ɔ́ɔ̀, yɑ́ɑ̀ kù sɔ̀ri kucɑ̃̀nku bíɛ́kɑ̀ɑ̀? N yí nɑ kɛ kù yɑ̀.
10Kù mɛ nyɛ̃́mu n tũ nkùù cɛ, kɛ̀ kù ǹ yɑ̀ɑ́kɛ́ n yɛtìmu pɑ́íí mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀ kɔ̃mɛ.
11N nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ tũ nku nɑcɛ̀fɔ̃̀tɛ̀ nyɛ, n tũ nku kó kucɛ nku weti weti n yí dɑutɛ́.
12Ku tɑnnɔ̀ nyɛ n tũmmɛ̀, n dɔɔrimu ku nɑ́ɑǹtì yɛ̃mmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ n yɛ̀mmɛ̀ dɔ́ tì.
13Kɛ̀ kuù tɑ̃ɑ̃tɛ́ tìmɑtì òmɔù í bo wèè bo kù pɑ̀ɑ? Kù dɔ́ tì, kù ɔ̃ɔ̃ ti ndɔɔ̀.
14Kù yóó dɔɔ̀mu kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo dɔɔ̀ tì n kpɛ́í kù wùó nkɛ bo dɔɔ̀ tì n kpɛ́í tì sũmu.
15Dɛɛ̀ te kɛ̀ n kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò ku ììkɛ̀, kɛ̀ ǹ totí n yɛ̀mmɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhɔ̃ɔ̃ kù nni mpĩ́nnɛ̀mu.
16Kuyie nkuù dɛ̀itɛ n kɔ̃m̀bùɔ̀, muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nweè donnɛ́ n kɔ̃m̀bùɔ̀tì.
17Bɑ́ nɛ̀ Kuyie mmɛ nni ndɑ̀tínnɛ́mɛ̀ dibiìnnì n yí cĩ́ɛ̃́kɛ́. Kɛyensɔ̀ùkɛ̀ kù n dɑ̀tínnɛ́ kɛ̀ kɛɛ̀ í te.