Text copied!
CopyCompare
Ti Biblia - Job

Job 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kalpasanna simmungbat ni Job ket kinunana,
2“Uray ita nga aldaw nasaem ti dayengdengko; nadagdagsen ti panagsagsagabak ngem ti panagas-asugko.
3O, nga ammok koma ti pakasarakak kenkuana! O, a mapanak koma iti ayanna!
4Idatagkonto a siuurnos ti kasasaadko iti sangoananna ken punnoekto ti ngiwatko kadagiti pannakisinnuppiat.
5Adalekto dagiti sasao nga isungbatna kaniak ken awatekto no ania ti ibagana kaniak.
6Makisinnuppiatto kadi isuna kaniak iti kinaindaklan ti pannakabalinna? Saan, ipangagnakto.
7Mabalin a makisinnupiat kenkuana sadiay ti nalinteg a tao. Iti kastoy a wagas, mapakawanakto iti agnanayon babaen ti ukomko.
8Kitaenyo, agpadayaak, ngem awan isuna sadiay, ken agpalaudak, ngem saanko a madlaw isuna.
9Iti amianan, a pagub-ubraanna, ngem saanko isuna a makita, ken iti abagatan, a paglemlemmenganna tapno saanko isuna a makita.
10Ngem ammona ti dalan a papanak; inton nasuotnakun, rummuarakto a kasla balitok.
11Sumursurot a naan-anay ti sakak kadagiti addangna; sinalimetmetak ti dalanna ken saanak a simmiasi.
12Saanak a nagsukir kadagiti bilin dagiti bibigna; indulinko dagiti sasao ti ngiwatna ditoy pusok.
13Ngem naidumduma isuna, siasino ti makapabaw-ing kenkuana? No ania dagiti tartarigagayanna, aramidenna.
14Ta ipatpatungpalna ti bilinna a maibusor kaniak; adu ti kasla kadagitoy.
15Ngarud, mabutengak iti presensiana; no panpanunotek isuna, mabutbutengak kenkuana.
16Ta pinakapuy ti Dios ti pusok; pinagbutengnak ti Mannakabalin-amin.
17Saan a ti sipnget ti nakadadaelak, wenno ti nakaro a kinasipnget ti nangabbong iti rupak.