Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yaagin Iyyoobi hagaadan yaagidi zaariis;
2“Taani ha77ikka Xoossaa bolli makkalaisinne zuuzummais; aissi giikko, taani oolinkka a kushee ta bolli deexxiyoogaa aggibeenna.
3I de7iyoosaa taani erarkkinaashsha! I uttidosaakka gakkarkkinaashsha!
4Yaatiyaakko, taani ta mootuwaa a sinttan biddana shin! Ta doonaakka palaman kunttana shin!
5I ta mootuwaayyo zaariyoobi aibakkokka taani erana shin!
6I ba gita wolqqan tanaara eqettaneeshsha? CHii, chii, i taani odiyoogaa siyanaappe attin, hegaa hanenna.
7Ta wozanai suure gidiyo gishshau, taani Xoossaara mootettanau danddayais; i ta daannai tana merinau shatinttana.
8“SHin aissee, taani arshsho biikko, i yan de7enna; qassi taani arggo biikkokka, a demmikke.
9I huuphessa bagga biittan oottiyo wode, taani a be7ikke; qassi tohossa bagga biitti simmiyo wodekka, taani a demmikke.
10SHin i ta tangguwaa ubbaa erees; i tana paaccikko, taani worqqaadan geeshsha gidiyoogaa i be7ana.
11Taani i hemettido ogiyaa baqqa oiqqada hemettaas; a ogiyaappe wora simmabeikke.
12A doonaappe kiyiya azazuwaappe taani shaahettabeikke; a qaalaakka ta wozanan wottaas.
13“Xoossai laamettenna. Aara eqettana, woikko ba koyidobaa i oottennaadan a teqqana asi baawa.
14I taayyo halchchidobaa polana; hegeetu mala, hara daro halchchotikka ayyo de7oosona.
15Hegaa gishshau, a sinttan eqqiyoogee keehippe tana yashshees; hegaa ubbabaa qoppada, taani kokkorais.
16Ta wozanai taahanaadan Xoossai oottiis; Ubbaa Danddayiya Xoossai tana daganttiis.
17Sakkana xumai ta som77uwaa goozikkokka, tana he xumai haasayaa diggibeenna.