Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Ayuba

Ayuba 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ayuba naxa a yaabi,
2«To fan n ma yaxaseri masa xɔrɔxɔ, a xa kote gbo n xun, n sɛnbɛ bara ɲɔn.
3Xa a sa li n nu nɔma Ala tode nu, xa a sa li n nu nɔma sigade a xɔnyi nu,
4n nan n xaxili kui ifee birin falama nɛ a bɛ nu.
5Na kui n nu nɔma nɛ a xa yaabi kolonde, alako n xa fahaamui sɔtɔ na kui.
6A fama a sɛnbɛ birin naminide n ma kiitife ra? Ade, a a yae nan tima n na tun.
7Na tɛmui a n ma tinxinyi toma nɛ, a fa nɔndi fi n ma.»
8«Kɔnɔ Ala mu toma sogetede, a mu toma sogegorode.
9N a fenma kɔɔla ma, n a fenma yirefanyi ma, kɔnɔ a mu toma.
10Kɔnɔ a tan n toma a fanyi ra. A na gɛ n tode, a nɔndi fima n ma.
11N biraxi nɛ a fɔxɔ ra, n a xa sɛriyɛ birin nabatu.
12N mu a xa yaamarie bɛɲinxi. A waxɔnfe findixi nɛ n waxɔnfe ra.»
13«Nde nɔma a xa natɛ tongoxi masarade? A wama naxan xɔn, a na nan nabama.
14A naxan ɲanigexi n ma fe ra, a fama na nan nagiride n ma. A fama fe gbɛtɛe fan sade na fari.
15Na nan a toma n gaaxuma a ya ra. N na a xa fe maɲɔxun, n mu suusama.
16Ala bara limaniya ba n yi, Ala Sɛnbɛ Kanyi bara n magaaxu,
17kɔnɔ n mu dunduma na dimi xa fe ra, na dimi mu nɔma n na.»