Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Job

Job 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Chayno niptin Job niran:
2«Cananpis jagayashallami yapay rimashaj. Tayta Dios castigamaptinmi llaquicuycä.
3¡Musyaycöman Tayta Diosta maycho tariytapis, chauraga tiyashan cajman imanöpapis chayaycöman!
4Chayarga paytanami willapäman imapita cayno caycashätapis. Yarpaynëchöpis aypallami caycan imata ninäpäpis.
5¡Pay imata nimashanta cutichinäpäpis tantiyämanmi!
6Payga ¿munayniyoj caynintachuraj jorgapämanga? Manami; chaypa ruquenga ima nishätapis wiyamanmanmi.
7Pipis paywan parlanmanmi juchaynaj runaga. Chaymi nogatapis ‹juchaynaj canqui› nimanman. ¡Imaycamapis librina canäpaj cachaycamanman!
8«Ichanga washapa Diosta ashiptëpis manami canchu. Cay-läpa ashirpis manami tarëchu.
9Norte caj-läpa imata ruraptin ashirpis manami ricächu. Sur caj-läpa ticraycurpis manami ricächu.
10Paymi ichanga musyaycan imano goyashätapis. Juchäta ashiptinpis gori limyuyashanömi quëdashaj.
11Nogaga paypa yupillanpami purishcä. Pay ricachimashan nänillapami aywashcäpis.
12Paypa laynincunallatami, rimashancunallatami cumlishcä. Manami quiquë munashallätachu rurashcä.
13«Tayta Diosga imatapis rurayta yarparga jinan örami rurarin. Rurananpaj yarpaycashantaga manami pipis rucachinchu.
14Payga imatapis rurayta munashantami ruramanga. Imata rurayta yarpashantapis llapantami camacächenga.
15Chaymi fiyupa manchacö. Yarparcushpalläpis fiyupami mancharë.
16Ima-aycapäpis munayniyoj Tayta Diosmi fiyupa manchariycächiman.
17Chaypis chacayga manami upällachimangachu; yanauyaycaj chacaypis manami pitucarcamangachu.