Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tó n su pↄ́ ble kũ gbãnadeo, ǹgↄ̃ dↄ̃ gbɛ̃ kũ à kú n arɛ.
2Tó sãnkarademɛ n ũ, ǹ fɛ̃nɛ da n kòtooa.
3Ǹsun wãkũ kɛ a pↄ́ble nísideiro, zaakũ pↄ́ble pì de lán daburuzunnɛnaa bàmɛ.
4Ǹsun wari dↄ n zĩdaa ↄgↄdasiwɛtɛna yãiro, ǹ ↄ̃ndↄ̃ kũ ǹgↄ̃ n zĩdakũna dↄ̃.
5Òdi wɛ́ lɛ́ ↄgↄa, akũ àdi gɛ̃ zɛ́la, àdi dɛ̀mbɛrɛ bobo à vura lán vãu bà.
6Ǹsun aniapãsĩde pↄ́ blero, ǹsun wãkũ kɛ a pↄ́ble nísideiro,
7zaakũ àdigↄ̃ a ↄgↄ naro a nɛ̀sɛmmɛ. Ani pinnɛ ǹ pↄ́ ble ǹ í mi, ama adi kɛnɛ a nɛ̀sɛnlo.
8Ĩni a fíti kũ n blèe pisimɛ, sáabu kũ n kɛ̀ ni kɛ pã.
9Ǹsun yã o yↄ̃nkↄ sãnlo, zaakũ ani pã kpá n ↄ̃ndↄ̃yãimɛ.
10Ǹsun zĩtɛ lɛ́ sèeda zĩ woro, ǹsun tonɛnↄ bú lɛ́ ǹ ká n pↄ́laro,
11zaakũ ń Dãkpãri gbãna, ani bo n kpɛ à yã sí kũńwo.
12Ǹ lɛ́damma yã da n swɛ̃̀n, ǹ laakari dↄ dↄ̃na yãa.
13Ǹsun gí n nɛ́ foruiro, tó n a gbɛ̃̀ kũ flã̀ao, ani garo.
14Ǹ a gbɛ̃ kũ flã̀ao, de ǹ a bo ga ↄĩ.
15Ma nɛ́, tó n ↄ̃ndↄ̃ vĩ n swɛ̃̀n, ma pↄ ni kɛ nna.
16Tó yãzɛde tɛn bo n lɛ́n, ma pↄ ni kɛ nna.
17Ǹsun durunnakɛrinↄ gwena ni dɛro, ǹgↄ̃ Dikiri vĩna vĩ gↄrↄ sĩnda pínki,
18zaakũ ĩnigↄ̃ zia vĩmɛ, tãmaa ni n nɛro.

19Ma nɛ́, ǹ ma yã ma, ĩni ↄ̃ndↄ̃ kũ, ǹ tó n swɛ̃̀ gↄ̃ tɛ́ zɛ́ manai.
20Ǹsun kakara kũ wɛ̃mirinↄro, ǹsungↄ̃ kú lɛ́'idenↄ tɛ́ro,
21zaakũ wɛ̃dɛri kũ lɛ́'ideo dì gↄ̃ takasidenↄ ũ, ń mɛ̀kpɛtɛɛ dì ń da utakasadanammɛ.
22Ǹ n de'ina yã ma, tó n da zĩ kũ̀, ǹsun a gya boro.
23Ǹgↄ̃ yãpura wɛtɛ, ǹsun ↄ gbarɛiro, ǹ ↄ̃ndↄ̃ kũ kũ yãdadanaao kũ wɛ́zɛ̃o.
24Gbɛ̃ mana de pↄ dìgↄ̃ nna manamana, gbɛ̃ kũ à nɛ́ ↄ̃ndↄ̃de ì pↄ dìgↄ̃ nnaamɛ.
25Ǹ tó n de kũ n dao pↄ kɛmma nna, ǹ tó n da'ina ayuwii kɛmma.
26Ma nɛ́, ǹ n nɛ̀sɛ wɛ̃mɛnɛ, n wɛ́ gↄ̃ tɛ́ ma yãkɛnaai,
27zaakũ karua bi wɛ̀ɛ lòkotoomɛ, nↄ pãpãkɛri bi lↄ̀gↄ sↄrↄrↄmɛ.
28Àdi gbɛ̃ kpákpa lán kpãni wɛ́dewɛ bà, àdi tó gↄ̃gbɛ̃nↄ gↄ̃ náani sari dasi.
29Dín òdi waiyoo kɛnɛɛ? Dín òdi o'o kɛnɛɛ? Dí mɛ́ à lɛ́kpakↄ̃ana vĩi? Dí mɛ́ à zuka vĩi? Dí mɛ́ àdi kĩnna pãa? Dí wɛ́ mɛ́ à tɛ̃raa?
30Gbɛ̃ kũ òdi gì kɛ wɛ̃mikianↄ, kũ òdi gɛ́ kpátɛ kɛ sèwɛ̃ yãkatɛnanↄimɛ.
31Ǹsun wɛ́ biri sèwɛ̃a de a tɛ̃rakɛ n ni dɛro, zaakũ àdigↄ̃ pípi zaa tùruu gũn, akũsↄ̃ a gɛ̃na lɛ́n dìgↄ̃ nna.
32Ani láka saka tↄ̃mma lán mlɛ̃̀ɛ bà, ani n gbã à n kũ lán pitiko bà.
33Ĩni wɛ́ kɛ pla kũ pↄ́ kũ ńdi e yãroo, ĩni laasun kpɛdangara lɛ́ n swɛ̃̀n.
34Ĩnigↄ̃ de lán gbɛ̃ kũ à wutɛna gón ísira musu bà, lán gbɛ̃ kũ à kú gó'itɛ biza mìsↄ̃ntɛa bà.
35Ĩni pi: Ò ma gbɛ̃, adi ũmaro, ò ma kɛ búgubugu, mádi a wari maro. Bↄrɛn ma wɛ́ ni were de mà í wɛtɛ mà mi dↄↄ?