Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɑ̀ɑ wɛ̃ńnɛ̀ onitidiɛwè kɛ̀ di yo, ɑ́ dɔɔ̀ mɛyɔɔ̀mmɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ ĩ̀ĩ́kú ɑ ììkɛ̀.
2Bɑ́ kɑ̀ɑ pitiri dɛu, di kɛ kṹnnɛ́.
3Bɑ́ nyɑ́ɑ́ mmudiì wennimɛ̀ kɛ́yĩɛ̃kɛ ɑ bo minnɛ́mɛ̀, kɛ̀ dɛ yɛ̀mmɛ̀ bɛ̀ dɔ́ kɛ dɑ díímu.
4Bɑ́ mbɛtì tikpɑ̀tì, ketɛ́ kɛ bɑ́ ntoti ɑ yɛ̀mmɛ̀ dɛ bíɛ́kɛ̀.
5A bo nkpɑɑ́ kɛ mu nyí yɑ̀ idíítí kɛ̀ ì pɛ̃ɛ̃tɛ́mu. Idíítí do nyì ɑ̃ ifìɛ̀ti nyi kɛ puù kɛ dɛ́tírí kɛĩ́nkɛ̀ fɛtúúfɛ̀ kɔ̃mɛ.
6A bɑ́ɑ́ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ yiɛ̀ nkɛ̀ di di o diì, bɑ́ ndɑkɛ o diitì wenniku kpɛ́í.
7Ò yó ndɔɔri kɛ dò nhò dɑ dɔ́mu kɛ tú: Di kɛ́yɑ̃̀, kɛ nɛ́ dɑ dɔ́nɛ̀ mɛyɛi.
8A bo dentɛnɛ̀ ɑ bo tì tɔ̃́mɛ̀, kɑ̀ɑ do nɑ́ɑ́ ntìì nɑ́ɑǹnɑtì yɛi dɛtetìrɛ̀.
9Bɑ́ɑ́ nɑ́kɛ́ kuyɛìnkù ɑ kó tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kù í yóó tì pɛ́nsìrì.
10A bɑ́ɑ́ tuo tɛbɑ̀tɛ̀ mɑ̀nku kó ditɑ̃́rì, bɑ́ɑ́ tɑ dɛciribirɛ kpɛtɛ miɛkɛ.
11Wèè kpɑ̀ mbɛ kpɛ́í nhò kpeńnìmu, weè yóó dɑ kpɑnnɛ̀ bɛ kpɛ́í.
12Duɔ́ nhɑ yɛ̀mmɛ̀ bɛ̀ dɑ tié nyìì tié, kɛ́kéntɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɑ tuo mɛciì.
13Bɑ́ɑ́ yóu ɑ bo puotímɛ̀ ɑ birɛ, kunɑsɑ̃́ɑ̃ í yóó dɛ̀ kùɔ.
14Kunɑsɑ̃́ɑ̃ pètìnkɛ yóó dɛ̀ dɛɛtɛ́nɛ̀ mukṹṹ mmu.
15M birɛ, kɑ̀ɑ ciì dɛ̀ yó nni nnɑɑtimu.
16Dɛ̀ bo n nɑrikɛ mɛdiɛ̀ mmɔ́mmɔmmɛ kɛ̀ nsɑ̀ kɑ̀ɑ nɑɑ́ timɔ́mmɔnti.
17A bɑ́ɑ́ teetɛ́ bɛnitiyɛibɛ, ndé Kuyie nsɑ̃́ɑ̃̀.
18Mɛm̀mɛ dɛ̀ bo ndɑ nɑɑtimɛ̀ ɑ borimɛ miɛkɛ, kɑ̀ɑ yɑ̀ ɑ dɔ́ dɛ̀ dɛmɔu.

19M birɛ, kéntɛ́ n yɛ̃ mmù kɛ́ciitɛ́, kɛ́tũnnɛ kucɛ kusɑ̀ɑ̀kù.
20Bɑ́ nnɛitinɛ̀ bɛnɑɑ̀yɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ bɛmɑncɑ́ɑ̀mbɛ̀.
21Bɛnɑɑyɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ bɛmɑncɑ́ɑ̀mbɛ̀ bɛ̀ tɑɑ̀ tidɑwɑntì miɛkɛ nkɛ, kɛ̀ tikɔ̃ncɛ̃́ɛ̃́tì yiɛ̀ ndɑɑti tiyɑɑ̀cítì.
22Nkémmú ɑ cicɛ kpɛti kɛ yɛ̃́ weè dɑ temɛ̀. Bɑ́ɑ́ senkɛ̀rì ɑ yɔ̃ ò kòtɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
23Wɑmmú timɔ́mmɔnti nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ nɛ̀ itié nɛ̀ mɛciì, kɑ̀ɑ dɛ̀ mɔ̀ɔ̀tɛ, ɑ bɑ́ ndɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri.
24Kòo nìtì pɛitɛ́ onitisɑ̀ù dɛ̀ ɔ̃ nhò nɑɑtimu. Wèè pɛitɛ́ mɛciì nyiɛ̀ koò nyɑ̃̀nkunɛ̀ diwɛ̀ì.
25Duɔ́ ndɛ kó kuyɛǹnɑɑtí ɑ cicɛ nɛ̀ ɑ yɔ̃ duɔ́ mbɛ dɛ kó diwɛ̀ì.
26M birɛ, n duɔ́ nhɑ yɛ̀mmɛ̀ kɛ́ntũ n dòmmɛ̀ nɛ̀ diwɛ̀ì.
27Nyɛ̃́ kɛ dò nhonitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ otɔù pokù, bɛ̀ dònnɛ̀ difɔ̃̀tìrì cũmpuri ndi, tɛbintɛ tɛ̀ɛ̀ pɛ̃̀ṹ,
28kɛ ɔ̃ ndíí bɛnìtìbɛ̀ bɛnitikɔ̀ùbɛ̀ kɔ̃mɛ kɛ cɑ̀kɛ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u fòmmu.
29Mɛsémmɛ̀ yiɛ̀ ntu we? We ntu idebìi yiɛ̀? We nkpɑ̀ntì sɑ̃́ɑ̃̀? We mbeeti o kpɛti bɛnìtìbɛ̀? We ncɔú tiyɛ̃ĩti dɛtetìrɛ̀? We nwùó tinɔnwũɔ̃tì?
30Wèè ɔ̃ɔ̃ í nyìtɛ́ wènwe mɛnɑɑ̀ mborɛ̀, wèè nɔnnɛ̀ mɛnɑɑ̀ nkperímɛ̀.
31A bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ mɛnɑɑ̀ nkó kuwũɔ̃kù dɑ soutɛ́ mɛ̀ mìɛtimɛ̀ fɛbòòfɛ̀ miɛkɛ. Mɛ̀ yó ntɑti ɑ níí kɛ wɛɛtimu,
32kɛ nɛ́ tɑroo kɛ dɑ dɔntɛ́ fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɔ̃mɛ, didɑutiri kɔ̃mɛ.
33Kɑ̀ɑ nuɔ nkɔɔrɛ, kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ɛ kɔkɛ́ nɛ̀ ɑ nɑ́ɑǹtì.
34Kɑ̀ɑ ndò nhɑ duɔ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì ĩ́nkɛ̀ kɛ kɑri bɑ̀tóò kó kudɔú ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ sɑ̃̀nti kɛ dɑ kóònko.
35Fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Bɛ̀ m puotí kɛ n kɔ̀utɛ bɑ́ dɛ̀ í n yonkɛ, n ketɛ́ kɛ í dɑkɛ, kɛ̀ nh èntɛ dìì mɔ̀nnì m bo wɛ̃tɛ kɛ́yɑ̃̀.