Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tó n mↄ pↄ́ ble kↄ̃n gbãadeeo, ǹgↄ̃ dↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ kú n aɛ.
2Tó sãnkaradeemɛ n ũ, ǹ fɛ̃ɛ da n kòtoa.
3Ǹton wãkũ kɛ à pↄ́ble nↄ́sideeziro, zaakɛ pↄ́blee pì dɛ lán dabuuzunnɛna bàmɛ.
4Ǹton ĩa da n zĩndaa ↄↄbitawɛtɛna yãnziro, ǹ ↄ̃ndↄ̃ kũ ǹgↄ̃ n zĩndakũna dↄ̃.
5Wè wɛ́ɛ lɛ́ ↄↄa, ben è gɛ̃ zɛ́la, è dɛ̀bɛ bↄbↄ à vĩa lán kúu bà.
6Ǹton aĩapãsĩde pↄ́ blero, ǹton wãkũ kɛ à pↄ́ble nↄ́sideeziro,
7zaakɛ ègↄ̃ a ↄↄ naroo a nↄ̀sɛmmɛ. Eé bennɛ ǹ pↄ́ ble ǹ í mi, mↄde èe kɛnɛ a nↄ̀sɛnlo.
8Nɛ́ à féte kɛ̀ ń blè pisimɛ, sáabu kɛ̀ ń kɛ̀ é kɛ pã.
9Ǹton yã o yↄ̃nkↄↄ swãnlo, zaakɛ eé kyaka n ↄ̃ndↄ̃yãmmɛ.
10Ǹton tↄↄtɛ lɛ́ sèeda zii wurɛro, ǹton tonɛnↄ bú lɛ́ ǹ ká n pↄ́laro,
11zaakɛ aↄ̃ Dãkpari gbãa, eé bↄ n kpɛɛ à yã síńyo.
12Ǹ lɛ́damma yã da n swɛ̃̀n, ǹ làakari dↄ dↄ̃nayãa.
13Ǹton gí n nɛ́ totoziro. Tó n à gbɛ̃̀ flã̀o, eé garo.
14Ǹ à gbɛ̃ flã̀o, lɛ ǹ à bↄ gaa ↄzĩ.
15Ma nɛ́, tó n ↄ̃ndↄ̃ↄ vĩ n swɛ̃̀n, ma pↄↄ é kɛ nna.
16Tó yãzɛdee e bↄↄ n lɛ́n, ma pↄↄ é kɛ nna.
17Ǹton durunkɛrinↄ gwena ni dɛro, ǹgↄ̃ Dii vĩa vĩ gurↄ sãnda píngi,
18zaakɛ nɛ́gↄ̃ ziaa vĩmɛ, tãmaa é n nɛro.

19Ma nɛ́, ǹ ma yã ma lɛ ǹ ↄ̃ndↄ̃ kũ, ǹ tó n swɛ̃̀ gↄ̃ tɛ́ zɛ́ maaazi.
20Ǹton kakↄ̃a kↄ̃n wɛ̃mirinↄro, ǹtongↄ̃ kú lóudeenↄ tɛ́ro,
21zaakɛ wɛ̃dɛri kↄ̃n lóudeeo è gↄ̃ takaasideenↄ ũ, aↄ̃ mɛ̀kpɛtɛ è ń da utakãsãdanammɛ.
22Ǹ n de'ina yã ma, tó n da zi kũ̀, ǹton kyakanlo.
23Ǹgↄ̃ yãpuraa wɛtɛɛ, ǹton ↄ kpáziro, ǹ ↄ̃ndↄ̃ kũ kↄ̃n yãdadanao kↄ̃n wɛ́ɛzɛ̃ɛo.
24Gbɛ̃ maaa de pↄↄ ègↄ̃ nna maamaa, gbɛ̃ kɛ̀ nɛ́ ↄ̃ndↄ̃dee ì pↄↄ ègↄ̃ nnaaamɛ.
25Ǹ tó n de kↄ̃n n dao pↄↄ kɛmma nna, ǹ tó n da'ina guda dↄmma.
26Ma nɛ́, ǹ n nↄ̀sɛ wɛ̃mɛ, n wɛ́ɛ gↄ̃ tɛ́ ma yãkɛnazi,
27zaakɛ kaarua nɛ́ wɛ̀ɛ zòotomɛ, nↄ pãpãkɛri nɛ́ lↄ̀gↄ zã̀mɛ.
28È gbɛ̃ kpákpa lán kpãi wɛ́ɛdewɛ bà, è tó gↄ̃gbɛ̃ paridee gↄ̃ náanɛ sai.
29Dén wè wãiyoo kɛnɛ? Dén wè o'oo kɛnɛ? Dé bé à lɛokpakↄ̃a vĩi? Dé bé à zↄka vĩi? Dé bé è kɛ̃nna pãa? Dé wɛ́ɛ bé à tɛ̃aa?
30Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è gì kɛ wɛ̃mikiianↄ, kɛ̀ aↄ̃è gá kpáɛ kɛ geepiwɛ̃ yãkↄ̃tɛnanↄzimɛ.
31Ǹton wɛ́ɛ bii geepiwɛ̃ɛa lɛ à tɛ̃akɛ wãkũ n kũro, zaakɛ ègↄ̃ pipii togoo guumɛ à gɛ̃na lɛ́n ègↄ̃ nna.
32Eé yãa swaa tɛ̃mma lán mlɛ̃̀ bà, eé n gbã à n kũ lán pitigoo bà.
33Nɛ́ wɛ́ɛ si pↄ́ kɛ̀ nɛ́ɛ e yãroolɛ, nɛ́ laasuu kpɛɛgãnda lɛ́ n swɛ̃̀n.
34Nɛ́gↄ̃ dɛ lán gbɛ̃ kɛ̀ daɛna góron ísiaalaa bà, lán gbɛ̃ kɛ̀ kú góro'itɛ bisa mìsↄ̃ntɛ̃a bà.
35Nɛ́ be: Wà ma gbɛ̃, èe ↄ̃maro, wà ma kɛ búgubugu, mɛ́ɛ à wãwãa maro. Bↄrɛn ma wɛ́ɛ é were lɛ mà í wɛtɛ mà mi dↄↄ?