Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - AONEGA HEREVADIA

AONEGA HEREVADIA 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1King danu do umui aniani hebou neganai, oiemu vairana dekenai ia helai tauna ena dagi, be do oi laloa namonamo.
2Bema oi be aniani ania bada tauna, inai kara do oi koua, metairametaira do oi aniani.
3King ena aniani namodia do oi ura dikadika lasi, unai aniani ese oi do ia koia, bona king ia ura lasi kara do oi karaia garina.
4Kohu momo abia totona do oi hekwarahi bada lasi. Bema oi be aonega, unai bamona do oi karaia lasi,
5Badina kohu momo be do idia ore haraga diba, ugava manu ese ena hanina ia abia isi, bona ia roho lao haraga bamona.
6Sibona ena gau ia dogoatao auka, ia ura lasi ia henia tauna, ena aniani do oi ania lasi. Iena aniani namodia do oi ura dikadika lasi.
7Badina be ia ese, nega ibounai unai aniani ena davana ia laloa noho, ia gwau, “Do oi aniani, do oi inuinu.” To inai bamona ia ura lasi, ia koikoi noho.
8Inai tau ena kara oi diba momokani neganai, oi ese oi ania vadaeni gaudia, be do oi mumuta negea, bona oiemu tanikiu hereva be do idia anina lasi.
9Kavakava tauna ena vairana dekenai do oi hereva lasi, badina be oiemu aonega ena namo, be ia ese do ia davaria diba lasi.
10Tano hetoana gunana do oi kokia lao lasi, bona tamana sinana lasi maragidia edia tano, be do oi abia lasi.
11Badina Lohiabada be edia Hamauria Dirava mai siahuna, bona ia ese edia kota hereva do ia durua, oi do ia halusia totona.
12Mai oiemu kudouna danu, hadibaia hereva do oi tahua, bona aonega hereva dekenai do oi kamonai namonamo.
13Oi daradara lasi, to oiemu natuna do oi matakani henia. Au dekena amo do oi kwadia neganai, ia be do ia mase lasi.
14Au dekena amo do oi kwadia, unai neganai oi ese oiemu natuna ena lauma, be mase dekena amo do oi hamauria.
15Egu natuna tau e, bema oiemu kudouna be mai ena aonega, unai neganai egu lalona do ia moale.
16Oi ese hereva maoromaoro do oi gwauraia neganai, egu laumana be do ia moale.
17Oiemu kudouna ese, kara dika taudia do ia mama henidia lasi, to nega ibounai oi ese, Lohiabada do oi gari henia noho, mai momokani danu.
18Bema inai bamona oi karaia neganai, oi ura davaria gau namodia, be Dirava ese oi dekenai do ia koua lasi.

19Lauegu natuna e, egu sisiba do oi kamonai, vadaeni aonega do oi davaria. Mauri dala maorona do oi raka totona, do oi laloa namonamo.
20Kekero muramura momo idia inua taudia, danu do oi inua hebou lasi, bona aniani idia ania momo taudia, danu do oi noho lasi.
21Kekero taudia bona idia aniani momo taudia, be do idia ogogami, bona mahuta momo taudia, be momoru dabua do idia karaia.
22Oiemu tamana, ia ese oi ia havaraia tauna, do oi kamonai henia, bona oiemu sinana ia buruka neganai do oi matauraia.
23Hereva momokani do oi hoia mai, bona tau haida dekenai do oi hoia lao lasi. Aonega bona diba namona bona lalona kehoa, danu do oi hoia, do oi abia.
24Kara maoromaoro tauna ena tamana, be do ia moale bada, bona bema iena natuna be mai aonega danu, unai tamana ese do ia moalelaia.
25Oiemu tamana bona sinana do oi hamaoalea. Oi ia havaraia hahinena, be oi dekenai do ia moale bada be namo!
26Lauegu natuna e, lauegu hereva do oi kamonai, bona lauegu dala do oi raka, mai oiemu kudouna ibounai danu.
27Badina be ariara hahine be tarapu, mase gauna bamona, bona lebulebu hahine be guri dobuna bamona.
28Idia ese dadidadi taudia bamona, hunia dekenai idia naria, bona tatau momo idia hakaua kerere, edia adavana idia koia noho.
29Daika ia laloa metau noho? Daika be lalohisihisi noho? Daika be ia heai kava noho? Daika be ia laloa hekwarahi noho? Daika be ia bero kava, bero kava noho? Daika be iena matana idia kakakaka noho?
30Kekero muramura idia inua daudau taudia, bona uaina idauidau idia mikisi, vadaeni idia inua toho taudia.
31Do oi naria namonamo, uaina ese oi do ia koia garina. Uaina be kapusi lalonai ia kakakaka namo herea, be do oi ura henia momo lasi. Iena mamina namo herea do oi laloa lasi.
32Badina be dokona neganai, uaina ese gaigai bamona oi do ia koria, bona gaigai korema hegeregerena, oiemu kopina be poisini dekenai do ia kodoa.
33Oiemu matana ese idau gaudia do idia itaia, bona oiemu laloa, bona oiemu hereva, be do idia gagevagageva.
34Oi be davara bada ena latanai oi mahuta tauna bamona, lagatoi ena au tubua ataiai palai, dekenai oi hekure bamona.
35Bona gabeai do oi gwau, “Idia ese lau idia botaia, to mamina lau abia lasi. Edena bamona lau noga diba lasi? Manoka garina kekero muramura ma ta do lau tahua.”