Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Agoago Podo

Agoago Podo 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Do madagoaa ma gaa noho gi lala e miami dalia tangada hagalabagau, hagamaanadu ina be mee la koai.
2Maa goe e hiihai huoloo gi nia meegai, hagakono ina.
3Hudee hagagailaa gi nia meegai a maa ala e gowadu gi di goe. Holongo mee e mee hua di halahalau goe.
4Gi modongoohia e goe gi de duadua hua goe di hai goe gi maluagina.
5Au bahihadu le e mee hua di odi i lodo tama madagoaa dulii loo, e limalima gadoo be di bahihadu ma gaa hai ono bakau, ga maangi gi daha mo goe be di ‘eagle’.
6Hudee geina nia meegai tangada dumaanga. Hudee hiihai gi ana meegai humalia.
7Mee ga helekai, “Miami labelaa”, gei ana helekai hagalee hai be dono manawa. Dono hagabaubau le e hagamodongoohia hua ia.
8Goe ga lualua au mee ne gai. Au helekai hagalaamua huogodoo ga hagauwwou.
9Hudee hagamada e leelee gi tangada dadaulia. Mee hagalee hiihai gi di kabemee o au helekai.
10Hudee negenege ina di hagageinga gowaa, be hudee kae ina nia gowaa o digau ala nadau maadua ai.
11Dimaadua la go di nadau abaaba, ga huli mai i nadau baahi e hai baahi adu.
12Hagalongo gi do tintei, kabe ina au mee huogodoo ala e mee.
13Hudee dugua di aago nia dama. Di paa aago hagalee e daaligi digaula.
14Di paa aago e mee hua di daahi nadau mouli gi daha mo di made.
15Dagu dama nei, maa goe ga kabemee, au ga tenetene huoloo.
16Au e manawa hagaamu i dogu madagoaa ma ga longono eau goe e helehelekai nia helekai kabemee.
17Hudee manawa dubua i digau haihai huaidu. Heia do hagalabagau i Dimaadua gi dagi ina do mouli.
18Maa goe gaa hai beenei, goe ga hai mee gi di mouli madamada maalia.

19Hagalongo mai dagu dama daane, hagamaanadu ina gii donu gi di ala dela e mouli iei goe.
20Hudee buni anga gi digau gai dagaao, be digau ala e hagalugai.
21Idimaa, digau libaliba mo digau hagalugai ga hagaloale. Maa deenei hua dau hai e miami gei e kii, goe ga limalima hua gaa gahu gi nia gahu popo.
22Hagalongo gi do damana. Goe e deemee di i golo laa daha mo mee. Heia dau di mee bolo mee gi do dinana dono madagoaa ma ga madua ai.
23Di tonu, kabemee, hagalongo, mo di hagamaanadu humalia, laa aanei nia mee iai ono maluagina ala belee hui kooe, gei nia maa le e hui ngadaa balua di hui kooe gi daha.
24Tamana o tangada dela e hangaahai donu le e tenetene huoloo. Goe e mee di hagalabagau dau dama kabemee, e hagadagadagagee ginai mo di hagaamu ana mee ala e hai.
25Heia do damana mo do dinana gii mee di hagaamu goe. Heia do dinana gi tenetene.
26Hagalongo mai gi modongoohia, dagu dama daane, ge daudalia dogu mouli nogo mouli iei au.
27Nia ahina ala e huihui nadau huaidina, mo nia ahina ala e mouli be di mouli o di manu, aalaa go ginaadou e lahi goe gi di made.
28Digaula e tali goe gadoo be digau gaiaa, digaula e hai nia daane dogologo gi manawa logo.
29Hagia mai tangada inu dagaao dela e hiihai bolo ia e hagamada e inu nia hagadilinga dagaao humalia e logo, gei au ga hagi adu gi di goe tangada lodo huaidu ge manawa gee, e hai baahi gi nia mee i nia madagoaa huogodoo. Nia golomada o maa e mmee agogo, gei ogo di gili o maa le e moholehole, dono hadinga ai.
31Hudee dugua di waini gi hagamada ina goe, eimaha ma di waini le e mmee humalia ge e dabadaba i lodo di ibu, ge e inu ngoohia.
32Luada hua dono daiaa, gei goe ga longono ia bolo goe ne hai be di mee ne kadi go di gihaa poisin.
33Nia ada mee haga maehagi ga kila adu i mua o golomada, gei goe ga de iloo do hagabaubau mo do helekai gi madammaa.
34Goe ga longono di mmae, e mmae gadoo be di mmae o do madagoaa dela ma ga hana iei goe i di moana, e magi moana, huduhudu go di wagabaalii ma ga hahaa gee.
35Goe ga helekai boloo, “Au bolo au gu hagamaawa, gei au gu daaligi go tangada, gei au dela e de langahia eau. Au e aha dela e deemee di duu gi nua? Au e hiihai e inu labelaa.”