Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Malasu

Malasu 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Di da mimogo dunu ali gilisili ha:i nasea, amo esega noga:le dawa:ma.
2Di da ha:i manu bagade manusa: dawa:sea, di ha:i buludili mae moma.
3E da dia hou ogogole adoba:sa:besa:le, mae uasuli moma.
4Di da noga:le molole dawa:ma. Di da liligi bagade gagumu hanaiba:le hawa: hamonana, dia gasa gufia:ne gala:mu da defea hame.
5Dia muni amo ea ebelebe da hedolodafa si abo gelebe agoai ba:sa. Amola amo da buhiba ea ougia hinabo aligili wa:leahoabe agoai.
6Di da gegenane uasuli nasu dunu amo ea ha:i manu ida:iwane mae uasuli moma.
7Amo gegenane uasuli nasu dunu da eso huluane amo ha:i manu ea bidi bagadega lai amo dawa:lala. E da aowalale amane sia:sa, “Defea! Bu bagade ha:i amola waini moma!” Be e da ogogole sia:sa. Ea houdafa da ea asigi dawa:su defele gala.
8Di da dia mai liligi amo bu isole fasimu. Amola dia ema dabuagado ofa:su sia: da ogogole ofa:su sia: udigili ha:digi agoai ba:mu.
9Di gagaoui dunuma moloi dawa:su sia: amo mae sia:ma. E da dia sia: ida:iwane dawa:mu da hamedei galebe.
10Musa: soge alalo legei amo maedafa gua:ma. Amola guluba: mano ilia soge amo mae wamolama.
11Bai Hina Gode da ilima gasa bagade Gaga:su dunu esala. E da ilimagale, dima fofada:mu.
12Dia olelesu dunu amo ea olelebe hamugini nabima amola noga:le hamoma.
13Dia mano da wadela:le hamosea, ema hedolo se ima. Dawa:ma:ne fasea, amo mano da hame bogomu.
14Be amo dawa:ma:ne fasu da ea esalusu gaga:mu.
15Nagofe! Di da dawa: ida:iwane lasea, na da hahawane bagade ba:mu.
16Di da dawa:su ida:iwane sia: sia:sea, na da dima nodone dawa:mu.
17Wadela:i hamosu dunu ilia hamobe amoga hamomusa:, mae mudale hanama. Be eso huluane Hina Godema nodone dawa:ma.
18Amaiwane hamosea, di da hahawane esalumu.

19Nagofe! Nabima! Molole dawa:ma amola dia esalusu noga:le ouligima.
20Di da adini bagade nasu dunu amola ha:i fufuluba nasu dunu ilima mae gilisima.
21Feloai dunu amola ha:i fufuluba nasu dunu da hedolo liligi hame gagui dunu agoai ba:mu. Dia da ha:i nasu amola golasu amo fawane hamosea, di da gagadelai abula amo fawane ga:i ba:mu.
22Nagofe! Dia ada ea sia: noga:le nabima! E da di hame hamoi ganiaba, di da hame esalala:loba. Dia ame da da:i hamosea, e da di noga:le ouligiba:le, ema nodoma.
23Moloidafa hou, olelesu, molole dawa:su amola asigi dawa:su ida:iwane gala. Amo liligi bidiga lamu da defea. Be lai dagoiba:le, eno dunuma mae alofele lama. Bai amo liligi lasu defei da gadodafa.
24Dunu moloidafa ea ada da hahawane bagade. Dia gofe da molole dawa:su hou lai galea, di da ema nodone dawa:mu da defea.
25Nagofe! Dia ada amola ame da dia hou nodone ba:ma:ne, hou moloiwane hamoma. Dia ame hahawane ba:ma:ne hamoma.
26Nagofe! Hamugini noga:le nabima. Na esalebe defele, dia esaloma.
27Uda hina: da:i bidi lasu amola eno wadela:i hamosu uda da bogosu sani agoai gala.
28Ilia da wamolasu dunu agoane di wadela:lesimusa: desega lela. Ilia agoane hamobeba:le, dunu bagohame da ilia udama baligi fa:sa.
29Nowa dunu da waini hano bagade nasea amola gaheabolo adini hogoi helesea, e da bagade da:i diosa amola mosolasu hamosa, amola eso huluane egasa. Ea si da maga:me gasagala:i amola ea da:i da udigili fofonomane gagai.
31Waini hano da ulasuyei amola faigelei gelabo ganodini bubunuma heda:sa amola noga:le da:gisa. Be dafama:ne adoba:sa:besa:le, waini hano manusa: mae magesa:ima.
32Waini hano nalu, diahabe, wa:legadole, di da saya:bega gasomai agoai ba:mu.
33Dia da:i da felowai agoai ba:le, noga:le dawa:le sia:mu gogolei ba:mu.
34Di da dusagai ganodini fila heda:le ahoasea da dia hagomo sasaleabe, amo agoai ba:mu.
35Di da agoane sia:mu, “Na da enoga fabela:? Be amo na da gogolei. Abuliba:le na da noga:le hame nedigisa. Na da adini eno manu galebe.”