Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Pend-nesihetler

Pend-nesihetler 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Katta erbab bilen hemdastixan bolsang, Aldingdiki kim ikenlikini obdan oylan.
2Ishtiying yaman bolsa, Gélinggha pichaq tenglep turghandek özüngni tart.
3Uning nazunémetlirini tama qilma, Ular adem aldaydighan tamaqlardur.
4Bay bolimen dep özüngni upratma; Özüngning zéhningni bu ishqa qaratma.
5Bayliqlargha köz tikishing bilenla, ular yoq bolidu; Pul-mal derweqe özige qanat yasap, Xuddi bürküttek asman'gha uchup kéter.
6Ach közning nénini yéme, Uning ésil nazunémetlirini tama qilma;
7Chünki uning köngli qandaq bolghandek, özimu shundaq. U aghzida: — Qéni, alsila, ichsile! — désimu, Biraq könglide séni oylighini yoq.
8Yégen bir yutum taamnimu qusuwétisen, Uninggha qilghan chirayliq sözliringmu bikargha ketken bolidu.
9Exmeqqe yol körsitip salma, Chünki u eqil sözliringni közge ilmas.
10Qedimde békitken yerning pasil tashlirini yötkime, Yétimlarning étizlirighimu ayagh basma;
11Chünki ularning Hemjemet-Qutquzghuchisi intayin küchlüktur; U Özi ular üchün üstüngdin dewa qilar.
12Nesihetke köngül qoy, Ilim-bilimlerge qulaq sal.
13Balanggha terbiye bérishtin érinme; Eger tayaq bilen ursang, u ölüp ketmeydu;
14Sen uni tayaq bilen ursang, Belkim uni tehtisaradin qutquziwalisen.
15I oghlum, dana bolsang, Méning qelbim qanche xush bolar idi!
16Aghzingda orunluq sözler bolsa, ich-ichimdin shadlinimen.
17Gunah sadir qilghuchilargha reshk qilma, Herdaim Perwerdigardin eyminishte turghin;
18Shundaq qilghiningda jezmen köridighan yaxshi kününg bolidu, Arzu-ümiding bikargha ketmes.

19I oghlum, sözümge qulaq sélip dana bol, Qelbingni Xudaning yoligha bashlighin.
20Meyxorlargha arilashma, Nepsi yaman göshxorlar bilen bardi-keldi qilma;
21Chünki haraqkesh bilen nepsi yaman axirida yoqsulluqta qalar, Gheplet uyqusigha patqanlargha jende kiyimni kiygüzer.
22Séni tapqan atangning sözini angla, Anang qérighanda uninggha hörmetsizlik qilma.
23Heqiqetni sétiwal, Uni hergiz sétiwetme. Danaliq, terbiye we yorutulushnimu al.
24Heqqaniy balining atisi chong xushalliq tapar; Dana oghulni tapqan atisi uningdin xursen bolar.
25Ata-anangni söyündürüp, Séni tughqan anangni xush qil.
26I oghlum, qelbingni manga tapshur; Közliringmu hayatliq yollirimgha tikilsun!
27Chünki pahishe ayal chongqur oridur, Buzuq yat ayal tar zindandur;
28Ular qaraqchidek möküwélip, Insaniyet arisidiki wapasizlarni köpeyter.
29Kimde azab bar? Kimde derd-elem? Kim jédel ichide qalar? Kim nale-peryad kötürer? Kim sewebsiz yarilinar? Kimning közi qizirip kéter?
30Del sharab üstide uzun olturghan, Ebjesh sharabtin tétishqa aldirighan meyxorlar!
31Sharabning ajayib qizilliqigha, uning jamdiki julaliqigha, Kishining gélidin shundaq siliq ötkenlikige meptun bolup qalma!
32Axirida u zeherlik yilandek chéqiwalidu, Oq yilandek neshtirini sanjiydu.
33Köz aldingda ghelite menziriler körünidu, Aghzingdin qalaymiqan sözler chiqidu.
34Xuddi déngiz-okyanlarda leylep qalghandek, Yelkenlik kémining moma yaghichi üstide yatqandek bolisen.
35Sen choqum: — Birsi méni urdi, lékin men yarilanmidim! Birsi méni tayaq bilen urdi, biraq aghriqini sezmidim!» — deysen. Biraq sen yene: «Hoshumgha kelsemla, men yenila sharabni izdeymen! — deysen.