Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Neeni deriyaa haariyaagaara qumaa maanau uttido wode, ne sinttan de7iyaagaa loittada akeeka.
2Neeni daro yora asa gidikko, naagetta.
3I nena paaccanau danddayiyo gishshau, aadhdhida mal77o qumau yiiqetoppa.
4Duretanau daafuroppa; hegaa mala keesiyaa agganau cincca gida.
5Hegaa mala duretettai neeni xeellishin xayana; qefiyaa kessidi argganttaagaadan, saluwaa paallana.
6Uuziyaa qumaa mooppa; a mal77o qumaakka maanau amottoppa.
7Milatissanau i nena, “Ma; uya” yaageesippe attin, a wozanai nenaara de7enna.
8Neeni miido qiiba qumaa cooyana; ne galataikka hada gidana.
9Eeyyaassi payyabaa haasayoppa; aissi giikko, ne aadhdhida era haasayaa i karana.
10Beni zawaa shoddoppa; qassi aawi bainna naatu gadiyaa zawaa sugoppa;
11aissi giikko, eta ashshiya GODAI mino; i eta gishshaa nenaara mootettana.
12Ne asttamaaree neessi odiyoogaa ezgga; ne haittaakka eraa qaalaakko yegga.
13Na7a seerennan aggoppa; neeni a qaixaariyan wadhdhikko, i haiqqenna.
14Neeni a qaixaariyan wadhdhikko, a shemppuwaa haiquwaappe ashshaasa.
15Ta na7au, neeni aadhdhida eranchcha gidikko, ta wozanaikka ufaittana;
16ne inxxarssai suurebaa haasayiyo wode, ta wozanai ufaittees.
17Nagaranchchata qanaatoppa; shin ubbatoo GODAASSI yayyiyoogaa aggoppa.
18Yaanikko neeyyo sinttanau sa7i kehana; sinttappe yaana kehikka neeyyo xayenna.

19Ta na7au, siya; wozannaama gida; ne wozanaa suure ogiyan wotta.
20Daro woine eessaa uyiyaageetuuranne ashuwaa muussau yaaretiyaageetuura zuppetoppa;
21aissi giikko, mattottiyaageetinne yoranchchati manqqana; xiskkuwaa daroi asaa wurida curqqaa maizissees.
22Nena yelida ne aawai odiyoobaa siya; ne aayyiyaakka ceeggido wode karoppa.
23Tumaa, aadhdhida eratettaa, timirttiyaanne akeekaa shammappe attin, mulekka baizzoppa.
24Xillo na7aa aawai keehippe ufaittana; wozannaama na7aa yelida urikka an poccu gaana.
25Ne aawainne ne aayyiyaa ufaittona; nena yelidaarakka poccu gu.
26Ta na7au, ta zoriyaa ezgga; taani haniyoogaadan hana.
27Aissi giikko, shaaramuxiya maccaasiyaa ciimma ollaa mala; laggettuwaa oiqqiya machchiyaakka un77o ollaa mala.
28A panggadan zuggada naagausu; ammanettenna attumaasaa asaa giddon darissausu.
29“Woo!” giyo waasoi oossee? Azzanoi oossee? Ooshshi oossee? Zuuzuntti oossee? Gaasoi bainnan masunxxiyai oonee? Aifee zo77iyoi oossee?
30Woine eessaa uyiiddi gam77iyaageetussa gidennee? Walahettida woine eessaa uyi uyi be7iyaageetussa gidennee?
31Woine eessai zo77ido wode, a merai birilliyaa giddon phooliyo wode, uyishin yalalattiiddi geliyo wode, a xeelloppa.
32Wurssettan i shooshshadan dukkees; mulumuqqe shooshshadankka ba yiishshaa yiishshees.
33Ne aifee be7i erennabaa be7ana; ne wozanaikka suure qoppanaunne haasayanau danddayenna.
34Neeni abbaa giddon dambbalai qaattiyo markkabiyaa xeeran zin77ida uraa mala gidana.
35Neeni, “Eti tana dechchidosona; shin taani qohettabeikke. Eti tana wadhdhidosona; shin tau erettibeenna. Hara ushshaa uyanau taani aude denddanddinaashsha?” yaagana.