Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xa ɛ nun kuntigina nde dɔxɔma ɛ dɛgedeni, naxan i yɛtagi, na rakɔrɔsi ki faɲi.
2Xa i fudi ɲaxu, i yɛtɛ suxu a xɔdɛxɛn na de!
3I nama mila a donse faɲine xɔn, bayo yanfa so donseene nan ne ra.
4I nama i yɛtɛ raxadan nafunla fɔxɔ ra, i xaxili ba na xɔn.
5I nɛma fa i yɛɛn ti nafunla ra a bata ɲan! Amasɔtɔ gabutɛne minima a ma nɛn, a tugan, te kore alo singbinna.
6I nama muxu yɛtagi yifɔrɛna balon don, i nama kunfa a donse faɲine xɔn.
7Bayo i a lima nɛn, a bata fena nde nata, a naxa, “I dɛge, i min.” Koni na mi a bɔɲɛni!
8I naxan donxi, i a baxunma nɛn, i bɔnɔ i ya fala faɲine yi.
9I nama fala ti xaxilitaren xa, bayo i ya xaxilimaya falane bɔtɛ mi a xa.
10I nama bɔxɔn danna taxamaseri gɛmɛ singene ba e funfuni. I nama se ba kiri diine xɛɛne ra,
11amasɔtɔ Ala fangan gbo e xunbadeni, a e xun mayɛngɛn soma nɛn i xili ma.
12I xaxinla rabi i xuru falane ma. I tuli mati fekolon falane ra.
13I nama diin nafutuxulu a xurun ma, xa i a bɔnbɔ, a mi faxama.
14I na diin xuru bosaan na, i a niin nakisima nɛn sayaan ma.
15N ma diina, xa fekolonna lu i bɔɲɛni, nayi, n fan bɔɲɛn sɛwama nɛn.
16N sɔndɔmɛ yɛtɛn ɲaxanma nɛn, i na fala faɲin ti.
17I nama yulubitɔne maxɔxɔlɔn i bɔɲɛni koni gaxu Alatala yɛɛ ra waxatin birin yi.
18Nayi, i yigin sɔtɔma nɛn waxati famatɔne yi, i mi yigitɛgɛ mumɛ!

19I tan n ma diina, i tuli mati, i findi fekolonna ra, i yi i bɔɲɛn lu kira faɲin xɔn.
20I nama lu dɔlɔ minne yɛ, e nun naxanye suben donma, e a radangu ayi.
21Amasɔtɔ fudimane nun dɔlɔ minne yiigelima nɛn, e tunnaxɔlɔn yi marabɛnna ti e ma.
22I tuli mati i baba ra, a tan naxan i sɔtɔxi. I nama yo i nga ma a foriyani.
23Ɲɔndin nun fe kolonna nun xurun nun xaxilimayaan fen, i nama ne masara sese ra.
24Tinxin muxun baba ɲaxanma nɛn, dii fekolonna sɔtɔ muxun luma nɛn sɛwani.
25Ala xa sɛwan fi i baba nun i nga ma, i bari muxun yi ɲaxan!
26N ma diina, i xaxili ti n na, i yɛɛn ti n ma misaala ra.
27Amasɔtɔ ɲaxalan yalunden muxun nabirama nɛn alo yili tilinxina, muxu gbɛtɛna ɲaxanla magaxu alo xɔɲin naxurina.
28A dɔxɔma nɛn muxune yɛɛ ra alo mafu tiina. A xɛmɛ wuyaxi findi yanfantenne ra.
29Tɔrɔna nde xa? Nimisana nde xa? Matandine nde fɔxɔ ra? Mawugane nde xɔn? Maxɔlɔde fufafune nde ma? Nde yɛɛ gbeelixi?
30Dɔlɔ minne nan na kiini, naxanye sa dɔlɔ faɲine fenma, e xa e mato.
31I nama i yɛɛn ti dɔlɔ to faɲi gbeela ra, a yiyalanxi igelengenna kui waxatin naxan yi godo xinla ma muxun kɔɛ ra ki faɲi.
32Bayo na xanbi ra, a xɔlɔma i ra nɛn alo saɲin na muxun xin a i gan alo koson xin dɛna.
33I fe magaxuxine toma nɛn i yi lu fala yifuxine tiyɛ.
34I xun magima i ra nɛn alo muxun naxan saxi kunkin kui fɔxɔ igen tagi, kunkin xuntagi yɛtɛni.
35I luma a falɛ nɛn, i naxa, “E bata n garin, anu a mi n xɔlɔxi! E bata n mabɔnbɔ, anu n mi fe kolonxi a yi! N fa xulunma waxatin mundun yi? Dɔlɔ xɔnla mɔn n ma!”