Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tó n mↄ pↄblei ń gbãadeo, ǹyↄ̃ dↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ kú n aɛ.
2Tó asiaden n ũ, fɛ̃na da n kòlowa.
3Ńsu to aà pↄ́ níside n wɛ́ bleo, asa blɛpiá kokoazuanɛɛ.
4Ńsu ĩada nzĩawa ↄ zↄ̃ↄ ea yã́io, ǹ nzĩa ↄ̃nↄ tó.
5Wì wɛ́lɛ ↄ̃awaɛ ↄ̃ ì gɛ̃zɛa, ì gã̀sĩa bↄ ì vua lán yãamusuwa.
6Ńsu bĩide blɛ bleo, ńsu to aà pↄ́ níside n wɛ́ bleo,
7asa ìↄ a ↄ̃a nao a nↄ̀sɛuɛ. Ì onɛ ǹ pↄble ǹ imi, ãma aà pↄ dↄmao.
8Ńyↄ̃ a miↄna pↄ́ ń blè pisiɛ, aà sáau pↄ́ ń kpà i kɛ pã.
9Ńsu yã'o sↄũ swã́uo, asa a sakanɛ n ↄ̃nↄyãuɛ.
10Ńsu kↄↄ baa vĩo, ńsu nɛtonɛↄ bú lɛ ǹ ka n pↄ́uo.
11Asa an Zɛnnↄde gbãa, a bↄ n kpɛɛ, i yã́sińnↄ.
12Lɛdama da n sↄ̃u, swã́sɛ dↄ̃ayãi.
13Ńsu gí n nɛ́ totoio. Tó ń gbɛ̃̀ ń flão, a gao.
14Ǹ aà gbɛ̃ ń flão, ǹ aà bↄ ga lɛ́zĩ.
15Ma nɛ́, tó n nↄ̀sɛ paaa, ma pↄna a kɛ zài.
16Tó yã́zɛde lɛ́ bↄ n lɛ́u, ma nↄ̀sɛ a yáalↄ.
17Ńsu duunkɛnaↄ gwea nidɛo, ǹyↄ̃ Dii vĩa vĩ gↄↄpii.
18Asa ńyↄ̃ↄ zia vĩɛ, mɛ́ tãmaa a n nɛo.

19Ma nɛ́, ma yãma, ní ↄ̃nↄkũ, to n laai àↄ ku yã́zɛdekɛawa.
20Ńsu yãalɛ ń wɛ̃dɛnaↄo, ńsu ǹyↄ̃ ku lɛ́'udeↄ guuo.
21Asa wɛ̃dɛna ń lɛ́'udeo ì gↄ̃ puaɛ, an mɛkɛmuuna ì ń da zwã̀nkasa yeauɛ.
22Ǹ n de'ia yãma, tó n da zikũ̀, ńsu sakaaàguo.
23Ǹyↄ̃ sĩana yá, ńsu zɛɛ̀o, ↄ̃nↄ ń yãdanɛo ń wɛzɛ̃o wɛɛlɛ.
24Gbɛ̃maa mae pↄ ìↄ na maamaaɛ, ↄ̃nↄna de'ia mikpɛ ìↄ tɛ́vuɛ.
25To n de ń n dao pↄ àↄ nama, to n da'ia yáalↄma.
26Ma nɛ́, ǹ n nↄ̀sɛ wɛ̃mɛɛ, wɛ́tɛ ma yãkɛai.
27Asa káaluaá ɛ̀ zòoloɛ, nↄɛ dↄ́ɛ'ĩideá tↄ̃ↄ kpaolonaɛ.
28Ì gbɛ̃́ kpákpa lán kpã́iwɛliwɛwa, ì to gↄ̃ɛ daside gↄ̃ náaisaiɛ.
29Dé wì waiyookɛɛ̀i? Dé wì ó'o kɛɛ̀i? Démɛ lɛkpaa vĩi? Démɛ zↄa vĩi? Démɛ ì kɛ'ĩa pãi? Dé wɛ́ mɛ́ tɛ̃ai?
30Gbɛ̃́ pↄ́ aaì sɛ̀ɛ dɛ wɛ̃ tùui, aaì gɛ́ kpálɛkɛi vɛ̃ɛ yãalɛaiↄnɛ.
31Ńsu wɛbii vɛ̃ɛwa a tɛ̃akɛ n wɛ́ bleo, asa ìↄ pipi kɛɛona guuɛ, mɛ́ a gɛ̃a lɛ́u ìↄ na.
32Gbɛzã a swaa kĩma lán mlɛ̃waɛ, i n gbã à n kũ lán píligonawa.
33Ńyↄ̃ wɛsi pↄ́ pↄ́ ni e yãaolɛ, ńyↄ̃ làasoo kpaanlakɛ n sↄ̃u.
34Ńyↄ̃ↄ dɛ lán gbɛ̃́ pↄ́ wúlɛa gó guu ísiaawa, lán gbɛ̃́ pↄ́ kú gó zwã̀a misonaawa.
35Ńyↄ̃ mɛ: Wà ma gbɛ̃, i ↄ̃ao, wà ma kɛ búubuu, mi a wãwãmao. Bↄɛ ma wɛ́ a wee mà í wɛɛlɛ mi lↄi?