Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɛnɑɑ̀ ncií bɛnìtìbɛ̀ mbɛ, kɛ̀ mɛnɑkperímɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri onìtì, wèè nɑɑ́ nkunɑɑyɑ̃̀ɑ̃̀kù wè í ciì.
2Kòo kpɑ̀ɑ̀tì miɛkɛ pɛikɛ ò ɔ̃ɔ̃ í ncɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ dicìrícìrì dìì ũntí, wèè pɛ́íkùnnɛ okpɑ̀ɑ̀tì miɛkɛ ò dɔ́ kɛ́kṹntɛ́ o fòmmu mmu.
3Kɑ̀ɑ í kpɑntì dɛ̀ tu diyètìrì ndi, wèè miɛkɛ pɛ́íkú mɛcɑ̃ɑ̃ nhò tu kuyɛìnkù nku.
4Otɔ̃nnɛ́díétì wèè í kuuti diyɔ̃ɔ̃̀, ditenwɑɑ̀ ò bo ndɔ́ kɛ́kɔ̃ṹ kɛ́mɔ́ntɛ́.
5Onìtì yɛ̀mmɛ̀ dò ntɛbintɛ tɛ̀ɛ̀ cũmpúrì tɛ̀ntɛ, mɛciì nyiɛ̀ weè bo nɑ kɛ́ mɛ̀ fei.
6Bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmu bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u kó tinìtì kpɛ́í, dɛ̀ mɛ nyóùmu ɑ bo pɛ́tɛ́mɛ̀ onìtì mɔ́mmuɔ.
7Kòo nìtì borimɛ wenni, kòò dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ wenni kɛ ku, o bí ɔ̃ɔ̃ di diwɛ̀ì ndi.
8Kòo kpɑ̀ɑ̀tì kɑ̀ri dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kɛ bo bekɛ́ ò pɑ̃̀nkɛ ɔ̃ɔ̃ bɑntɛ́mu oyɛiwe.
9We mbo nɑ kɛ dɔ̀ ò wèńkùnnɛ o yɛ̀mmɛ̀ kɛ tɛ̃́nkɛ í mɔkɛ mɛyɛi?
10A bo mmɔkɛmɛ̀ sipotɑmpeé sìdɛ́sì kɛ̀ sì cɑ̃̀ɑ̃́ nkɑ̀ɑ yɛ̃́ ɑ sì beú dìì mɔ̀nnì Kuyie nyí mɛ̀ dɔ́.
11Kɛ̀ dɛbirɛ borimɛ yó nwenni bɛ̀ pɑ̃̀nkɛ ɔ̃ɔ̃ mɛ̀ yɑ̀mu dɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ miɛkɛ.
12Yɛto yɛ̀ɛ̀ yonɛ̀, nɛ̀ inuɔ nyìì wùónnɛ̀ Kuyie nkuù dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛdɛ́.
13Wèè nɔnnɛ̀ inuɔ nhò nɑɑ̀ nfɛdɑwɑnfɛ̀ nfɛ, wèè ènni mɛcɑ̃ɑ̃ nweè yo nkɛ sɑ̀nnɛ̀.
14Odonti ɔ̃ ntú dɛ̀ í wenni, dɛ̀ í wenni nwe, kɛ̀ nɛ́ ítóo kɛ́sɑ̃ntɛ omɑ́ɑ̀.
15Mɛsɔɔ nnɛ̀ mɛdɛ̀ì ndɛ̀ sũmu pɛ́u, mɛciì nkó tinɑ́ɑǹtì tiì nɛ́ wenni kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛmɔu.
16Kɑ̀ɑ í yɛ̃́ wèè dɑ mɔkɛnɛ̀ dibɑ̀nnì kòo tɔù yɛ̃ nhò bo dì yietí, cɔutɛ́ o yɑɑ̀bòrì kɛ̀ dì nduɔ́ ɑ borɛ̀ ɑ í ò yɛ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
17Muyɑ́ɑ̀bìsídiì ɔ̃ nnɑɑtimu, kɛ nɛ́ dentɛ kɛ nɑɑ́ nyitɑ̃́ɑ̃́ ɑ nùù miɛkɛ.
18Wèè kèḿmú itié nweè nɔ nkɛ dɔɔri dɛ̀mɑrɛ̀, kɑ̀ɑ yóó kɔtɛ dikpɑ̀nnì bɑɑtí mɛsɑ̀ɑ̀.

19Wèè wɑ́tìrì bɛtɔbɛ̀ ò dɑ́ɑnko disɔ̀rì kpɛti nti, kɛntɛ́ wèè nùù yɑu.
20Wèè sɑ̃̀ɑ̃́ nho cicɛ nɛ̀ o yɔ̃ o fòmmu bo ndònnɛ̀ wèè fìtírɛ̀ ku kɛyensɔ̀ùkɛ̀.
21Kɑ̀ɑ wɑɑ̀ ntikpɑ̀tì mɛcɑ̃ɑ̃ mmɛcɑ̃ɑ̃ dikétɛ́mɔ̀nnì tì ɔ̃ɔ̃ í ndèntɛnɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀.
22Bɑ́ ndɔ́ kɛ fɔ́ɔ́ mmɛyɛi mbɛ̀ dɑ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀, bɔ́útɛ́ Kuyie nkɛ̀ kù dɑ dɛɛtɛ́.
23Kuyie nyí dɔ́ sipotɑmpeé sìdɛ́sì tɛyɑ́ɑ̀bìsípotɑmpetɛ í wenni.
24Kuyie nkuù ni onìtì nɑɑ̀cɛ̀i yɛtì dɛ̀, onìtì bo nɑ kɛ́nyɛ̃́ ò kɔ̀ri kɑ̀ɑ̀?
25Dɛ̀ tu mɛyɛi mmɛ ɑ bo sɔ̃́ntɛ́ kɛ́bɛ́inkoomɛ̀ Kuyie nyììkɛ̀ kɛ dɔ̀ ɑ bo kù dɔ̀ɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀, kɑ̀ɑ yóó dɔúnnɛ̀ dinùù Kuyie, totí ɑ yɛ̀mmɛ̀.
26Okpɑ̀ɑ̀tì wèè ciì ò ɔ̃ɔ̃ bɑtɛmu bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi nkɛ́ bɛ̀ kpetínnɛ́ bɑ́ mɛsémmɛ̀ bɑ́ mbɛ̀ nhò bonɛ̀.
27Onìtì yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ dò nfìtírɛ̀ Kuyie nhò duɔ́ ndɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo nhò mí.
28Okpɑ̀ɑ̀tì wèè tu onitisɑ̀ù kɛ dɔɔri timɔ́mmɔnti weè kpɑ̀tì fìíkú.
29Muwɛ̃rímú muù tu odɑpɑ̀ɑ̀ nkó kusɑ̃rìkù, kɛ̀ tiyùpɛ́ítì tu odɑkótì kɔku.
30Onitiyonkuwe kó mutie tú tiyɛ̃ĩti, kɛ̀ kupɑ̀ɑ̀ti tɑɑ̀ nhonìtì yɛ̀mmɛ̀.