Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - امثال

امثال 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1شراب استهزا می‌کند و مسکرات عربده می‌آورد، و هر‌که به آن فریفته شود حکیم نیست.
2هیبت پادشاه مثل غرش شیر است، و هر‌که خشم او را به هیجان آورد، به‌جان خود خطامی ورزد.
3از نزاع دور شدن برای انسان عزت است، اماهر مرد احمق مجادله می‌کند.
4مرد کاهل به‌سبب زمستان شیار نمی کند، لهذا در موسم حصاد گدایی می‌کند و نمی یابد.
5مشورت در دل انسان آب عمیق است، امامرد فهیم آن را می‌کشد.
6بسا کسانند که هر یک احسان خویش رااعلام می‌کنند، اما مرد امین را کیست که پیدا کند.
7مرد عادل که به کاملیت خود سلوک نماید، پسرانش بعد از او خجسته خواهند شد.
8پادشاهی که بر کرسی داوری نشیند، تمامی بدی را از چشمان خود پراکنده می‌سازد.
9کیست که تواند گوید: «دل خود را طاهرساختم، و از گناه خویش پاک شدم.»
10سنگهای مختلف و پیمانه های مختلف، هر دوی آنها نزد خداوند مکروه است.
11طفل نیز از افعالش شناخته می‌شود، که آیااعمالش پاک و راست است یا نه.
12گوش شنوا و چشم بینا، خداوند هر دو آنهارا آفریده است.
13خواب را دوست مدار مبادا فقیر شوی. چشمان خود را باز کن تا از نان سیر گردی.
14مشتری می‌گوید بد است، بد است، اماچون رفت آنگاه فخر می‌کند.
15طلا هست و لعلها بسیار، اما لبهای معرفت جواهر گرانبها است.
16جامه آنکس را بگیر که به جهت غریب ضامن است، و او را به رهن بگیر که ضامن بیگانگان است.
17نان فریب برای انسان لذیذ است، اما بعد دهانش از سنگ ریزه‌ها پر خواهد شد.
18فکرها به مشورت محکم می‌شود، و باحسن تدبیر جنگ نما.

19کسی‌که به نمامی گردش کند اسرار را فاش می‌نماید، لهذا با کسی‌که لبهای خود را می‌گشایدمعاشرت منما.
20هر‌که پدر و مادر خود را لعنت کندچراغش در ظلمت غلیظ خاموش خواهد شد.
21اموالی که اولا به تعجیل حاصل می‌شود، عاقبتش مبارک نخواهد شد.
22مگو که از بدی انتقام خواهم کشید، بلکه برخداوند توکل نما و تو را نجات خواهد داد.
23سنگهای مختلف نزد خداوند مکروه است، و ترازوهای متقلب نیکو نیست.
24قدمهای انسان از خداوند است، پس مردراه خود را چگونه بفهمد؟
25شخصی که چیزی را به تعجیل مقدس می‌گوید، و بعد از نذر کردن استفسار می‌کند، دردام می‌افتد.
26پادشاه حکیم شریران را پراکنده می‌سازد وچوم را بر ایشان می‌گرداند.
27روح انسان، چراغ خداوند است که تمامی عمقهای دل را تفتیش می‌نماید.
28رحمت و راستی پادشاه را محافظت می‌کند، و کرسی او به رحمت پایدار خواهد ماند.
29جلال جوانان قوت ایشان است، و عزت پیران موی سفید.
30ضربهای سخت از بدی طاهر می‌کند وتازیانه‌ها به عمق دل فرو می‌رود.