Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Proverbio

Proverbio 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Din man-inom si arak et makalasoy ya makangalawngaw. Din mabeteng et magay nemnem na.
2Din mabonget ay ari yan maiarig si mabonget ay layon. Mo pabongetem et dilikado di biyag mo.
3Madayaw ay ogali di omaddawi si ibaw. Din naong-ong anggoy di laydena ay makiib-ibaw.
4Din nasadot ay adi man-obla sin pinag-aalado et magay apitena sin pinag-aani.
5Din nemnem di ipogaw yan naoneg ay kaman din malosong ay baybay, ngem mabalin ay ammoen di masirib.
6Ad-adoy mangibaga ay matalek da, ngem ay way makaanap si tet-ewa ay matalek ay ipogaw?
7Mo nalinteg di ipogaw ya kosto di am-amagen da, nagasat din aan-ak da.
8Sin pangokoman di ari, timbangena am-in ay pamaneknek ta ilasina di lawa sin siged.
9Ay wada aya di ipogaw ay makaibaga ay nalinis di konsensia na ya nalinisan sin basbasol na?
10Kaliliget Diyos din man-osal si baken kosto ay timbangan ya salopan.
11Olay esay anak yan maammoan mo siged ya kosto di kaipogaw na babaen sin amagena.
12Si Diyos di nangamag si inga ay para denge ya mata ay para ila.
13Mo kanayon ay maseseyep ka, bomiteg kan to, ngem mo bomangon ka ta man-obla ka, ad-adoy kanem.
14Din manlako yan manreklamo sin presyon di lakoana, ngem mo komaan yan it-ek na din laing na ay mantawal.
15Nabanbanol din kalin di masirib mo balitok ya nankangingina ay al-altin di awak.
16Din mangitakder si otang di sangsangaili et masapol ay tenglen din nangiotang din sanikwa na ta mangipasigurado ay manbayad sisya.
17Kaman mam-is di makan ay naa si sinasaor, ngem sin odi na yan kaman darat sin tepek.
18Matongpal di plano mo waday kosto ay pamagbaga, isonga mo makigobat ka, kamangem omona di pamagbagan di masirib.

19Olay palimed yan dad-aten di makatayoktok, isonga adi ka makipolapol en sisya.
20Mo waday mamaos en ama na ono en ina na, magan-gan-o di biyag na ay kaman silaw ay bigla ay mad-ep sin gawan di labi.
21Din tawid ay sapaen di ipogaw ay alaen et adi bindisyonan Diyos sin odi na.
22Adi ka man-ibaes sin mangamag si lawa en sik-a. Mantalek ka en Diyos et isalakan daka.
23Kaliliget Diyos din mansowitik babaen si baken kosto ay timbangan ya salopan.
24Adi ka ammo di mapasamak to, tan si Diyos di nangikeddeng sidi.
25Naligat di mangikari si esa ay banag en Diyos yan adi na nemnemen omona.
26Din masirib ay ari et ammo na ay mangilasin sin managbasol yan madagsen di ikeddeng na ay dosa da.
27Din nemnem ono konsensian di ipogaw yan kaman silaw ay osalen Diyos ay manokisok sin kaonegan ay nemnem na.
28Din manalaknib sin ari et din adi manbalbaliw ay layad ya seg-ang na ya din kinapodno na. Komakaman abe di panturayana mo nalinteg sisya.
29Say kaidayawan di babbaro din pigsa da, ngem din nankakay, din oban da.
30Mabalin ay mabalbaliwan di lawa ay ogali babaen si mansakit ay dosa.