Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Erubasa

Erubasa 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Is subra he ked-inum te vinu he ebpekelangut, iyan ibmesamuk te etew. Is etew he lelenguten kenà egkehimu he uluwanen.
2Emun egkepauk is hadì henduen be te edhiniǥer he erimaung. Umbe, emun ebaal ka te igkepauk din, ne edhimetayan ke zin.
3Egkezeliǥan is etew he edlikey te samuk; is tulebung he etew egkesuat te samuk.
4Is tepulan he ed-eradu emun timpu te kebpemula, wazè din egkekuwa emun timpu te tiraǥun.
5Is egketaǥù diyà te isip te etew, iring te wahig he mezalem, piru emun uluwanen ka, egketegkad nu heini.
6Mahabet he menge etew is egkaǥi he metau sikandan, iyan, tutuu ve he zuen kandan egkeseriǥan?
7Is etew he metazeng kenà egkesewayan is menge ulaula zin. Deyzey is menge anak te etew he metazeng su ketazeng is egkelingehè dan.
8Emun edhukum is hadì, ebpurungan din edsusiya ke hengkey is mezaat he mid-ulaula zutun te edhukuman din.
9Wazà minsan hentei he ebpekekaǥi he wazà mezaat diyà te ǥehinawa zin; ne wazè din salà.
10Is kedlimbung pinaaǥi te timbangan wey is kedlimbung pinaaǥi te sukud, ne pudu igkeepes te Nengazen.
11Egketuenan ta is betasan te minsan menguhed pa he etew su egkeehè ta ziyà te menge vaal zin, ke metazeng be sikandin etawa kenà.
12Midhimu te Nengazen is telinga ta su wey ki mekezineg, wey midhimu zin is mata ta su wey ki mekaahà.
13Emun edtulung ke zà edlipezeng, ne ebitilen ka, piru ke ed-enew ka ne edterebahu, ne zekelà is egkekaan nu.
14Edsewayen te kumpredur is ibelegyà su para mekehangyù sikandin. Piru emun egkekumpra zin en, ne kenè din en maan edsudien, kekenà ibpenhambug din pa.
15Mahabet he menge vulawan wey mahalen he menge vatu, piru mezelag dà is etew he egkezumahan te ketau is kegkaǥi zin.
16Emun mibpesarig is sevaha he etew he iyan ebayad diyà te kenikew te utang te etew he kenè din kilala, siguruwa nu he zuen din igkegerentiya, minsan bisti zin, para siguradu he mekevayad sikandin.
17Is keenen he egkekuwa te etew pinaaǥi te limbung ne meupiya is kegkèkèena zin dutun, iyan, emun edhingungunà haazà henduen dà te pantad diyà te vèbè din.
18Emun duen ebpelenuwen nu, kinahanglan he ebpekisambag ka ziyà te zuma. Kenè ka hendiyà te tebek emun wazè ka mebpesambag diyà te zuma.

19Likayi niw is etew he verèbaan su ebpenudtulen din is id-iinelesà pezem.
20Is ebpenrawak te ginikanan din, ne iring sikandin te sulù he egkeevukan su edhimetayan sikandin.
21Is kevilin he edseyuwan nu egkuwaa te kenè pa hustu he timpu, ne kenà ebpulus diyà te kenikew te huziyan he timpu.
22Kenè ka vales. Sarig ke zà te, Nengazen, ne edtevangan ke zin.
23Egkeepesan te Nengazen is mge ebpemenlimbung pinaaǥi te timbangan. Kenà heeyan meupiya he vaal.
24Iyan ebayàbayà is Nengazen te untung ta, umbe kenè ta egketuenan ke hengkey is egkeulaula kenita.
25Ebpekezezaat is kegkemeǥègaanen te kebpenangdù he ibpemuhat nu is sevaha he azen diyà te Nengazen. Kinahanglan he purung ka isip-isip ne human ka penangdù.
26Emun edhukum is hadì he uluwanen, ne edtegteǥaman din he metueni zin ke hentei is nekevaal te sayep, ne edsilutan din heini.
27Is isip ta ne egamiten te Nengazen wey mereyaǥi is untung ta, ne pinaaǥi kayi egkesusi ta is keugelingen ta.
28Emun hihizuwen wey metinumanen is sevaha he hadì, ne wazà ebpekezezaat kandin ne ebpedayun is kedhadì din.
29Is igkezeliǥi te menge vetan-en he maama iyan is desen dan, ne iyan igkeventuǥa te menge meǥurang is keǥuǥurangi zan.
30Is kedsilut te mekesesalà iyan ebpeketavang kandin su wey inyuǥi zin is mezaat.