Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɛ̃ɛ è lalandi zĩḿma, í gbãaa è ń da yãbↄɛn, gbɛ̃ kɛ̀ tò à a dɛ ↄ̃ndↄ̃ↄ vĩro.
2Kína pↄfɛ̃na dɛ lán músu pũtãna bà, gbɛ̃ kɛ̀ tò à pↄ fɛ̃̀ a zĩnda kpà gaazimɛ.
3Baasina lɛokpakↄ̃anɛ bɛ̀ɛ vĩ, faasaideenↄ è kasakɛ swèe kɛro.
4Mɛadee è bú wí a gurↄↄaro, tó à gàa bura pↄ́kɛ̃gurↄ, è pↄ́ke ero.
5Gbɛ̃ntee nↄ̀sɛguuyã nɛ́ í lↄ̀mɛ, mↄde asánsidee bé à yã pìnↄ tↄna dↄ̃.
6Gbɛ̃ paridee è a maakɛna yã o, mↄde bↄna gbɛ̃ náanɛdeea zĩ'ũ.
7Gbɛ̃ maaa ègↄ̃ kuu taari sai, aubarikadeenↄn nɛ́ kɛ̀ à ń tónↄ ũ.
8Kína kɛ̀ vɛ̃ɛna a yãkpaɛkɛkiia è à zaa píngi dↄ̃ a wɛ́ɛ guu à plɛkↄ̃tɛ.
9Dé bé é fↄ̃ à o kɛ̀ a nↄ̀sɛ yãke vĩro, á kuu durun sai wásawasaa?
10Kilooyↄ̃na zaaa kↄ̃n mↄnafiki zakao, Dii zà beeenↄn píngi.
11Baa kↄ̃kↄ̃'ona guu wè dↄ̃ nɛ́a, tó à yãkɛna maa ke à zɛ́ vĩ.
12Swã kɛ̀ wè yã mao kↄ̃n wɛ́ɛ kɛ̀ wè guu eoo, Dii bé à ń kɛ́ ń píngi.
13Tó ń ye i'onazi, nɛ́ gↄ̃ takaasidee ũmɛ, ǹ itɛ̃, pↄ́blee é mↄ́mma.
14Pↄ́luri è be: À maaro! À maaro! Tó à kào aɛ, è a zĩnda sáabu kpá.
15Vura kun, ben òso din, mↄde dↄ̃na kuuna lɛ́mmɛ gbɛ̀ bɛ̀ɛdee ũ.
16Tó gbɛ̃ nibↄ fĩa dì a musu, ǹ à uta sí ǹgↄ̃ kũna tↄↄba ũ adee gɛ̃ɛ ũ.
17Dibidibi pↄ́blee ègↄ̃ nna gbɛ̃nɛmɛ, è yãa à gↄ̃ n lɛ́n lán gbɛ̀wa bà.
18Ǹ zɛ yão lɛ́damma musu, ǹ yã gwa maamaa, nɛ́ gbasa ǹ zĩ̀ ká.

19Kↄmↄtↄdee ègↄ̃ lili oo kↄ̃n danↄ asiiyãomɛ, ǹton kakↄ̃a kↄ̃n yãbↄɛrioro.
20Gbɛ̃ kɛ̀ à a de ke a da kà, à fitia é ga gusia níginigimmɛ.
21Túbiblena idɛ wahaakɛsai ègↄ̃ aubarika vĩ zãaro.
22Ǹton à zaaa gɛ̃ɛbona laasuu lɛ́ro. Ǹ sↄ̃kpa Diizi à n mì sí.
23Dii zà kilooyↄ̃na zaaan, mↄnafiki zaka è kɛnɛro.
24Dii bé è gbɛ̃ntee kɛ̀sɛ da zɛ́a. Dian gbɛ̃ é yã kɛ̀ eé kɛ zɛ́ dↄ̃ↄ?
25Gba lɛ́gbɛ̃na Ludanɛ kpaakpaa kari vĩ, nɛ́ yãa ǹ laasuu lɛ́ lù kɛ̀ ń sɛ̀nɛ pìa.
26Kína ↄ̃ndↄ̃dee è gbɛ̃ zaaanↄ plɛplɛ à ń ká gbɛ̀n à ń agaa pá.
27Dii fitia è gbɛ̃ntee laasuu pu, è nↄ̀sɛguuyã tàasi kɛ píngi.
28Gbɛ̃kɛɛ kↄ̃n náanɛon kína dãkparinↄ ũ, maakɛna è à kpata kãsã pɛ́ɛ.
29Gↄ̃kparɛnↄ gbãaamɛ ń ĩadãbↄ ũ, mare ìsinↄ mìkã puraamɛ ń gakui ũ.
30Wɛ́ɛtãmmana è à zaaa kɛ̃ḿma, flã̀ ↄ̃amma è yã bɛ̃̀ɛ nↄ̀sɛn.