Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Manpaan muxun findin magele tiin nan na, dɔlɔn sɔnxɔn nan biran muxun na, dɔlɔ minna mi findɛ xaxilimaan na mumɛ!
2Mangana xɔlɔn luxi nɛn alo yatan wurundun xuina, naxan na mangan bɔɲɛn nate, na kanna a niin nan halagima.
3Binyen na a ra muxun xa naxan na a masiga yɛngɛn na, koni xaxilitaren birin mafura soɛ yɛngɛni.
4Muxu narixin mi xɛɛn bima a waxatini xunbenla a fe ra, anu, se xaba waxatini, a balon fenma nɛn, koni sese mi na.
5Muxun bɔɲɛ yi feene luxi nɛn alo igena xɔɲinna ra, koni xaxilimaan fatan na igen bɛ.
6Muxu wuyaxi e yɛtɛ hinanna fe falama, koni nde nɔɛ lannaya muxun toɛ?
7Tinxin muxun sigan tima fɛtareyaan nin, sɛwana a diine xa a xanbi ra!
8Mangan nɛma dɔxi a mangaya gbɛdɛni kiti sadeni a fe ɲaxine birin nakɔrɔsima.
9Nde nɔɛ a falɛ, a naxa, “N bata n bɔɲɛn natanga fe ɲaxin ma, n bata n nasariɲan yulubin birin ma?”
10Sikeli tinxintaren nun liga se tinxintarena, na sese mi rafan Alatala ma.
11Foningen sɔnna kolonma a kɛwanla nan xɔn xa fɛ mi a kɛwanle ra, a tinxin.
12Tunla naxan feen mɛma, e nun yɛ naxan seen toma, Alatala nan ne birin daxi.
13I nama i yɛtɛ lu xixɔnli alogo i nama findi yiigelitɔɔn na. Xa i lu i yɛɛ ra yi, i lugoma nɛn balon na ki faɲi.
14Saresona a falama nɛn, a naxa, “A mi fan, a mi fan!” A mɔn yi sa a yɛtɛ matɔxɔ a se saraxina fe ra.
15Xɛmaan nun bɔxɔ bun nafunla wuyaxi dunuɲa yi, koni dɛɛn naxan fe kolonna falan tima, na tɔnɔn gbo e birin xa.
16Naxan na donla tongo i yii muxu gbɛtɛ xa, a mi naxan kolon, na kanna domaan tongo a ɲɔxɔni. Tolimaan maxɔdin a ma, xa a rabaxi xɔɲɛn nan xa.
17Balon naxan sɔtɔn wulen xɔn, na ɲaxun muxun dɛ. Koni ndedi na liga, a luma nɛn alo a dɛɛn nafexi gɛmɛ xɔnna nan na.
18Maxadi xuine ramɛ alogo i waxɔn feene xa kamali. Xa i sigama yɛngɛni, xaxinla fen.

19Muxu mafalane wundo feene nan makɛnɛnma, nayi, naxan falan tima ɲaxi ra, i nama lu na fɔxɔ ra.
20Naxan a fafe nun a nga rayarabima, na lɛnpun tuma nɛn a lu dimini.
21Kɛɛn naxan sɔtɔxi sinma na mi fama barakadeni dɔnxɛn na.
22I nama a fala, i naxa, “N fe ɲaxin ɲɔxɔma nɛn.” I yigin sa Alatala yi, a i rakisima nɛn.
23Liga se tinxintarene raɲaxu Alatala ma. Sikeli tinxintaren mi fan.
24Alatala nan adamadiine san tidene ragidima, nayi muxun nɔɛ a sigaden kolonɲɛ di?
25Naxan na dɛ xuiin tongo bɔtɛ rabani, a xa sena nde fi Ala ma, na luxi alo a suxi nan fa a ra a na a miri na fe ma na xanbi ra.
26Manga xaxilimaan muxu ɲaxine raxuyama ayi nɛn alo maala na yife, a yi e ɲaxankata alo malo bɔnbɔna.
27Adamadiin niin findixi lɛnpun nan na a xa, Alatala naxan fixi a ma alogo a xa a bɔɲɛn kui fe tilinxine fɛsɛfɛsɛ.
28Hinanna nun lannayaan mangan makantanma nɛn, a mangayaan sabatima a hinanna nan xɔn.
29Fangan nan banxulanne xunna kenla ra. Xun sɛxɛ fixɛn nan fonne binyen na.
30Maxɔlɔdene nan sɔn ɲaxin dandan senna ra, bɔnbɔn nan sɔndɔmɛn matinxinma.