Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Agoago Podo

Agoago Podo 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Di libaliba le e haga dadaulia goe, ge e hai goe gi leelee llauehe. E dadaulia adu gi di goe maa goe ga libaliba.
2Goe gi madagu i di hagawelewele o di king, be do madagu i di hagawelewele o di laion. Maa goe gaa hai a mee gi hagawelewele, le e bida mademade goe.
3Tangada dadaulia e mee di daamada nia lagamaaloo. Di mee dela e kaedahi e humalia gi haga paa gi daha mo nia lagamaaloo.
4Taane dogi hadagee ma ga hagatoo di haga maluu dana hadagee i di madagoaa donu e haga maluu ai, geia ana meegai e hadi ai.
5Nia hagabaubau o tangada le e hai gadoo be nia wai i lodo di monowai geli llala. Malaa, tangada hua dela dono kabemee i golo, ia e mee dana huai ana wai.
6Nia daangada dogologo e helehelekai bolo ginaadou le e humalia ge manawa dahi, malaa, ma koai e mee di gidee tangada dela e humalia ge manawa dahi?
7Nia damagiigi le e humalia ang gi ginaadou, maa di nadau damana le e helekai donu ge e hai nia mee ala e donu.
8Di king e noho i dono lohongo gabunga, e modongoohia di huaidu i di madagoaa mee ga gidee di huaidu.
9E hai behee? Ma iai tangada i golo e mee di helekai bolo ia ono hala ai, ono hala la guu kili gi daha?
10Dimaadua hagalee hiihai gi nia daangada ala e hai hegau gi nia mee pauna mee mo nia hagatau mee hai gee.
11Nia dama hogi e haga modongoohia aga ginaadou mai i nadau mee ala e hai. Goe e mee di iloo be digaula e donu ge humalia.
12Dimaadua gu gaamai tadau golomada e mmada ai, mo tadau dalinga e hagalongo ai.
13Maa goe gaa dugu do madagoaa e hai di madagoaa e kiikii, goe ga hagaloale. Hagadaadaamee ina goe, gei au meegai la gaa logo.
14Tangada hui goloo e leelee logo i nia madagoaa huogodoo bolo di hui le e hui ngadaa, gei mee gaa hana ga leelee hagaamu dono wiini dela ne kae.
15Maa goe e iloo dau mee dela e helekai ai, goe dau mee i golo dela e koia e maluagina i nia goolo be nia hadu hagalabagau.
16Tangada dadaulia dela e hagababa bolo ia gaa hui laa di boibana o tangada mai i daha, la ne belee daahi ana goloo e hai ai di haga modongoohia di hui.
17Au mee ala ne kae kooe i di ala hai gee, e mee hua di kala adu gi di goe be nia meegai kala, malaa, nomuli gei di maa gaa hai be di ngudu hontula gelegele.
18Hai mee gi nia helekai hagamaamaa humalia, gei goe ga humalia adu. Hudee hana gi tauwa laa daha mo di haganohonoho i mua.

19Tamu dangada e deemee di hagammuni. Hagaligaliga i daha mo nia daangada ala e leelee logo.
20Maa goe ga hagahuaidu o maadua, do mouli ga gila mai be di malama made i lodo di bouli.
21Di haingoohia di gidee o maluagina, e haga dulii mai o humalia.
22Hudee hagamaanadu bolo e hui gi muli di mee ne hai hala. Hagadonu ina Dimaadua, gei Mee gaa hai di maa gi hai donu.
23Dimaadua hagalee hiihai gi digau ala e hai hegau gi nia mee pauna mee mo nia mee hagatau mee ala e hai gee.
24Ma go Dimaadua dela ne hagadebene tadau ala. Dehee di hai o tangada e iloo di ala o dono mouli?
25Hagabaubau gii donu i mua di hagababa dau tigidaumaha ang gi Dimaadua. Maa deeai, nomuli gei goe e mee hua di lodo huaidu i au hagababa ne hai.
26Di king kabemee e iloo ma koai dela e hai hala, e hagaduadua a mee i dono dee dumaalia.
27Dimaadua ne gaamai tadau hagamaanadu mo di iloo. Gidaadou e deemee di pala hagammuni i gidaadou.
28Di king le e kae dono lohongo king i di madagoaa ono mogobuna dagi le e hai donu, e donu gei e humalia ang gi nia daangada huogodoo.
29Gidaadou e hagaamu di maaloo o nia dama daane mo nia dama ahina, e hagalaamua nia hinaa o digau mmaadua.
30Hunu madagoaa gidaadou e kae di hagammaemmae gii mee gidaadou di huli tadau hangahaihai.