Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vɛ̃ɛ ì to wà gↄ̃ láanipↄ ũ, í gbãa ì ń da yãbↄlɛu, gbɛ̃́ pↄ́ tò à a dɛ ↄ̃nↄ vĩo.
2Kía palaaá nↄ̀ↄmusu pũnaaɛ, gbɛ̃́ pↄ́ aà pↄ fɛ̃̀ɛ̀ azĩa kpà gaiɛ.
3Lɛdaa lɛkpaau sai ì to wàↄ bɛɛɛ vĩ, faasaideↄ ìↄ kãa ḿpiiɛ.
4Màade lí sapa a gↄↄo, tó à gɛ̀ bua pↄkɛkɛgↄↄ, ìli pↄe eo.
5Gbɛ̃nazĩna sↄ̃ yã́ dɛ lán ísiwaɛ, wɛzɛ̃na mɛ́ a tↄa dↄ̃.
6Gbɛ̃́ daside ì a gbɛ̃kɛkɛanɛ́ yã'o, ãma bↄa gbɛ̃́ náaidewa zĩ'ũ.
7Gbɛ̃́ pↄ́ ì yãkɛ a zɛ́wa mɛ́ maa, báaaden nɛ́ pↄ́ à gà à ń tóↄ ũ.
8Kía zↄ̃lɛa a yã́kpalɛkɛkĩi ì vãi píi dↄ̃ a wɛ́ guu à plɛkↄ̃u.
9Démɛ a fↄ̃ o a nↄ̀sɛ yãe vĩo á kú duunasai wásawasaɛi?
10Kiloolɛa vãi ń gbɛ̃blezaao, Dii za beeↄu píiɛ.
11Baa kↄ̃̀ↄ'oa guu wì dↄ̃ nɛ́wa, tó aà yãkɛa maa mɛ́ a dↄ̀ↄ vĩ.
12Swã́ pↄ́ wì yãmaò ń wɛ́ pↄ́ wì gu'eoo Dii mɛ́ ń kɛ́ píi.
13Tó ń ye ii, ńyↄ̃ gↄ̃ taaside ũɛ, tó n wɛ́ i vĩo, blɛ a mↄma.
14Pↄluna ì mɛ: I ka màao! I ka màao! Tó à kàò aɛ, ì azĩa sáaukpa.
15Vua saio, òso diɛ, ãma bↄa yãfaade'onawa àao.
16Tó gbɛ̃́ nibↄ fĩa dì a miwa, ǹ aà ula si ǹyↄ̃ kũa tↄ̀ↄma ũ gbɛ̃́pi gɛ̃ɛ ũ.
17Dìidiina pↄblea ìↄ nanɛ́, gbɛzã sa ì gↄ̃ lɛ́u lán gbɛ̀kↄsↄwa.
18Zɛ ń yã́o lɛdama musu, yã́ gwa maamaa, ní gbasa zĩka.

19Gbɛ̃pena ìↄ bɛ ń dãↄ asiioɛ, ńsu yãalɛ ń yãbↄlɛn zↄ̃ↄdeoo.
20Gbɛ̃́ pↄ́ a de ge a da kà, aà filia a gawà gusia níiniiuɛ.
21Túbiblea káau taasidↄ̃sai líↄ báaa vĩ gbɛzão.
22Ńsu vãi tↄsia làasookɛo. Sↄ̃́a Diizi à n suaba.
23Dii za kiloolɛa vãiuɛ, gbɛ̃blezaa lí kaaàguo.
24Dii mɛ́ ì gbɛ̃nazĩna kɛ̀sɛ dↄdↄ. Kpelewa gbɛ̃́ a yã́ pↄ́ a kɛ zɛ́ dↄ̃i?
25Wã lɛgbɛ̃a Luaɛ kai vĩ, gbɛzã ńyↄ̃ làasookɛ lɛ́ pↄ́ ń kɛ̀wàpiwa.
26Kía ↄ̃nↄna ì gbɛ̃vãiↄ plɛ à ń ká gbɛu à ń kɛ kɛ́lɛkɛlɛ.
27Dii filia ì gbɛ̃nazĩna làasoo pu, ì aà nↄ̀sɛkpɛaↄ tàasika píi.
28Gbɛ̃kɛ ń náaio mɛ́ kía dↄ̃̀anaↄ ũ, gbɛ̃kɛkɛa ì aà kpala zɛdↄ.
29Ɛ̀waasoↄ gbãa mɛ́ ń ĩ́andãbↄ ũ, maezↄ̃ↄↄ mikã pua mɛ́ ń gawi ũ.
30Gbɛ̃a pↄ́ ì gɛ̃ńgu ì vãi wolomá, flã'ↄ̃ama ì gɛ̃ e za nↄ̀sɛkpɛau.