Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɛ̃ dì lalandi zĩḿma, í gbãna dì ń da yãbↄtɛn, gbɛ̃ kũ à tò à a dɛ ↄ̃ndↄ̃ vĩro.
2Kína pↄfɛ̃na de lán músu pũtãnaa bà, gbɛ̃ kũ à tò à pↄ fɛ̃̀ a zĩda kpà gaimɛ.
3Bàalɛna ledikpanaanɛ bɛ̀ɛrɛ vĩ, fayasaridenↄ dì kasa fìti kɛro.
4Ma'ãde dì bú wí a gↄrↄaro, tó à gɛ̀ɛ bura pↄ́kɛ̃gↄrↄ, àdi pↄ́ke lero.
5Bisãsiri nɛ̀sɛgũnyã bi í lòkotoomɛ, ama laakaride mɛ́ à yã pìnↄ tↄna dↄ̃.
6Gbɛ̃ daside dì a manakɛna yã o, ama bona gbɛ̃ náanidea zĩ'ũ.
7Gbɛ̃ mana dìgↄ̃ kun taari sari, arubarikadenↄn nɛ́ kũ à ń tónↄ ũ.
8Kína kũ à vutɛna a yãkpatɛkɛkia dì yã vãni sĩnda pínki dↄ̃ a wɛ́ gũn à plɛ dodo.
9Dí mɛ́ ani fↄ̃ à o kũ a nɛ̀sɛ yãke vĩro, á kun durunna sari swáswaa?
10Kilooyↄ̃na vãni kũ manafiki zakaao, Dikiri zã̀ abirenↄn pínki.
11Bee kↄ̃kↄ̃'onaa gũn òdi dↄ̃ nɛ́a, tó a yãkɛna mana ke à zɛ́ vĩ.
12Sã kũ òdi yã mao kũ wɛ́ kũ òdi gu eooo, Dikiri mɛ́ à ń kɛ́ ń pínki.
13Tó ń ye i'onaai, ĩni gↄ̃ takaside ũmɛ, ǹ ibɛ̃nɛ kɛ, pↄ́ble ni mↄ́mma.
14Pↄ́lurii dì pi: À manaro! À manaro! Tó à kào arɛ, àdi a zĩda sáabu kpá.
15Wura kun, akũsↄ̃ òso din, ama dↄ̃na kunna lɛ́mmɛ gbɛ̀ bɛ̀ɛrɛde ũ.
16Tó gbɛ̃ nibↄ fĩnaa dì a musu, ǹ a uta sí ǹgↄ̃ kũna tↄrↄma ũ ade gɛ̃nɛ ũ.
17Dibidibi pↄ́ble dìgↄ̃ nna gbɛ̃nɛmɛ, àdi láka à gↄ̃ n lɛ́n lán gbɛ̀wa bà.
18Ǹ zɛ kũ yão lɛ́damma musu, ǹ yã gwa manamana gbasa ǹ zĩ̀ ká.

19Kↄrↄmↄtↄde dìgↄ̃ kure kũ dakenↄ asiriyãomɛ, ǹsun kakara kũ yãbↄtɛriioro.
20Gbɛ̃ kũ à lɛ́ kɛ̀ a de ke a danɛ, a fitila ni ga gusira níkinikimmɛ.
21Túbiblena káaku warikɛsari dìgↄ̃ arubarika vĩ saaro.
22Ǹsun yã vãni fĩnabonaa laasun lɛ́ro. Ǹ Dikiri dã à n sura ba.
23Dikiri zã̀ kilooyↄ̃na vãnin, manafiki zakaa dì káaguro.
24Dikiri mɛ́ àdi bisãsiri gɛ̀sɛ da zɛ́a. Deran gbɛ̃ ni yã kũ ani kɛ zɛ́ dↄ̃ↄ?
25Gba lɛ́sɛna Ludanɛ wãnawãna kari vĩ, ĩni láka ǹ laasun lɛ́ lɛ́ kũ n kɛ̀nɛɛ pìia.
26Kína ↄ̃ndↄ̃de dì gbɛ̃ vãninↄ plɛplɛ à ń ká gbɛ̀n à ń akara kɛ.
27Dikiri fitilaa dì bisãsiri laasun pu, àdi nɛ̀sɛgũnyã tàasi ká pínki.
28Gbɛ̃kɛ kũ náaniomɛ kína dãkpãrinↄ ũ, manakɛnaa dì a kpata zĩni pɛ́tɛ.
29Kɛfɛnnanↄ gbãnamɛ ń ĩadãbↄ ũ, mare zↄ̃kↄ̃nↄ mìkã puramɛ ń gakuri ũ.
30Wɛ́tãmmanaa dì yã vãni kɛ̃ḿma, flã̀ ũmmanaa dì yã bɛ̃̀nɛ bo nɛ̀sɛn.